The adressbook

dr hab. Beata Bednarczuk

dr hab. Beata Bednarczuk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA DYDAKTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 We wrześniu zapraszam do kontaktu mailowego. 


 

O sobie

W latach 1992 –1994 odbyłam Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Marii Montessori, zorganizowane przez Hoegeschool Gelderland przy współpracy Katholieke Pedagogische Hogeschool w Arnhem/Nijmegen oraz UMCS. Uzyskałam uprawnienia do pracy metodą Montessori oraz kształcenia jej adeptów. Zaangażowałam się aktywnie w pracę nad popularyzację metody. Od 1996 roku jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Montessori. W latach 2000-2004 pełniłam funkcję członka Zarządu Głównego wspomnianej organizacji. Jestem także członkiem Lubelskiego Oddziału PSM. Stale podnoszę kwalifikacje związane z pracą w systemie Montessori, biorąc udział w kursach, warsztatach, seminariach oraz wyjazdach studyjnych. Aktywnie uczestniczę w inicjatywach edukacyjnych podejmowanych przez PSM. W październiku 2010 roku zostałam wybrana członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia – Montessori Europe. W latach 2014-2018 pełniłam funkcję V-ce Prezydenta wspomnianego stowarzyszenia. Jestem moderatorem Montessori Europe Research Group (MERGe). Od września 2019 roku jestem  konsultantem eksperymentu pedagogicznym pt.: Edukacja dzieci według systemu Marii Montessori, w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie. Pałnię funkcję Prezesa Lubelskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Montessori. W dniach 03-05.05.2022 Polskie Stowarzyszenia Montessori wspólnie z Lubelskim Oddziałem Polskiego Stowarzyszeia Montessori oraz Instytutem Pedagogiki UMCS w Lubinie zorganizowały ósmą edycje Polskich Dni Montessori w Lublinie.

W wyniku współpracy z dr Martą Garcia-Sampedro, University of Oviedo/Spain, w ramach projektu dydaktyczngo Online tv as a multilingual and crosscurricular resource in Teacher Training programmes/primary and secondary education', powstała na stronie Instytutu Pedagogiki UMCS zakładka Video-dydaktyka, https://www.umcs.pl/pl/video-dydaktyka,19521.htm, Na stronie dostępne są metodyczne projekty studentów, powstałe  w toku zajęć dydaktycznych, które z racji prezentowanej wartości edukacyjnej, warte są udostępnienia.

I completed Postgraduate Studies in the Pedagogy of Maria Montessori, organized by Hogeschool Gelderland in cooperation with Katholieke Pedagogische Hogeschool in Arnhem / Nijmegen and UMCS (1992-94). I obtained the right to work with the Montessori method and train her students. I became actively involved in working on popularizing methods. I have been a member of the Polish Montessori Association since 1996. In 2000-2004 I was the management of the board of the main equipment of the organization. I am also a member of the Lublin Branch of PSM. Constantly raised qualifications related to service in the Montessori system, participation in courses, workshops, seminars and study trips. Active participation in selected educational activities undertaken by PSM. In consolidated 2010 I became an elected member of the board of associations of associations - Montessori Europe. In 2014-2018 I was the Vice President of the adapter association. I am a moderator of the Montessori Europe Research Group (MERGe). Since September 2019, I have been a consultant of a pedagogical experiment entitled: Education of children according to the Maria Montessori system, at Primary School No. 27 Maria Montessori in Lublin. I perform the function of the President of Lublin Branch of Polish Montessori Association.  

As a result of cooperation with dr Marta Garcia-Sampedro, University of Oviedo / Spain, concerning the didactic project Online tv as a multilingual and crosscurricular resource in Teacher Training programs / primary and secondary education ', created on the website of the UMCS Institute of Pedagogy, Video-didactics tab, https://www.umcs.pl/pl/video-dydaktyka,19521 .htm, The website contains methodical student projects created in the course of teaching, which, because of the educational value presented, are worth sharing.

Atywnie uczestniczyłam w międzynarodowych konferencji zorganizowanych za granicą:

 • 26.07-30.07.2017 Prague / Czech Republic, XXVIII International Montessori Congress, Association Montessori Internationale, Montessori Institute Prague, "Montessori Education for Social Change"
 • 04.10.2018, Creative Education - Pedagogical Practices, Inspired by the Ideas of Sir Ken Robinson and Dr. Maria Montessori (Sharing Experiences from Innovative Nurseries, Kindergartens and Schools), Sofia University
 • 05-07.10.2018 Soia/Bułgaria XIX International Montessori Europe Congress 
 • 11-12.10.2019 Dublin/Irland XX International Montessori Europe Congress
 • 19-21.11.2020, Lead Montessori Community Conference 2020, online global community conference, Montessori Institite Prague
 • online: 21-22.05.2021 Montessori Europe Annual Congress: Envisioning the Future Together

Webinaria:

 • 27.10.2020 – Montessori Europe Connects The child
 • 17.11.2020 Montessori Europe Connects The environment
 • 02.02.2021 Montessori Europe Connects:  Revisiting Practical Life
 • 02.03.2021 Montessori Europe Connects: Mirrors and Windows
 • 22.06.2021 Montessori Europe Connects: Play and Creativity".
 • 20.10.2021 Montessori Europe Connects: Language Learning in Montessori: some insights from America and Europe

I actively participated in an international conference organized abroad:

26.07-30.07.2017 Prague / Czech Republic, XXVIII International Montessori Congress, Montessori Internationale Association, Montessori Institute Prague, "Montessori Education for Social Change"
04.10.2018, Creative education - pedagogical practices inspired by the ideas of Sir Ken Robinson and Dr. Maria Montessori (sharing experiences from innovative nurseries, kindergartens, and schools), University of Sofia
05-07.10.2018 Sofia / Bulgaria XIX International Congress of Montessori Europe
11-12.10.2019 Dublin / Irland XX International Congress of Montessori Europe

 Nagrody i wyróżnienia (2016-2020)

 iNDYWIDUALNA NAGRODA REKTORA III STOPNIA 2022

 BRĄZOWEGO  KRZYŻA ZASŁUGI III STOPNIA 2019

 SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 2017

 INDYWIDUALNA NAGRODA REKTORA III STOPNIA 2016

 

 

 


Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

Osiągnięcia rozwojowe uczniów i absolwentów klas Montessori oraz socjokulturowe uwarunkowania tych osiągnięć

Tożsamość zawodowa montessoriańskich nauczycieli

Jestem członkiem grupy badawczej stowarzyszenia Montressori Europe: MERGe https://montessori-europe.net/working-groups/merge/

MERGe  started to create a research database. A new link of the MERGe research group has been launched, where you can find and upload Stories from the Montessori classroom. These consist of reports of Montessori teachers about the research they have done themselves. Please feel invited to join MERGe

Zainteresowania badawcze

Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z organizacją procesu uczenia się oraz funkcjonowaniem dziecka w placówce prowadzonej według zasad pedagogiki Marii Montessori. Publikację Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w  perspektywie doświadczeń i celów życiowych należy uznać za rezultat wielu lat prowadzonych przez mnie eksploracji badawczych.  

 Monografie autorske:

 1. B. Bednarczuk, Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne, Lublin 2007, Wyd. UMCS, ss. 134.
 2. B. Bednarczuk, Osobowośc autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadc zeń i celów życiowych, Kraków 2016, ss.402
 3. B. Bednarczuk, Authors of their own development. Montessori school graduates. Lublin 2022. Maria Curie-Skłodowska University Press.

 Książki pod redakcją

 1. B. Bednarczuk, D. Zdybel (eds.), Learning in the Montessori classroom – In search of quality in educatiom,  Lublin 2014, Wyd. UMCS, ss. 255.
 2. K. Kusiak, B. Bednarczuk (red.), Oblicza gotowości szkolnej, Gdańsk 2015, Wyd. Harmonia Universalis, ss. 238 .
 3. B. Bednarczuk, K. Kusiak, T. Parczewska (red.), Budowanie znaczen dydaktyki. W sześćdziesiąt rocznicę powstania Katedry Dydaktyki Uniwersytetu marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2022, Wyd. UMCS, ss. 285.

 Rozdziały w książkach 

 1. B.Bednarczuk, Swoistość edukacji wczesnoszkolnej,  (w:) T. Parczewska  (red.), Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty, Lublin 2016, Wyd. UMCS  
 2. B. Bednarczuk, M. Rubinstein, The benefits of Montessori education: Building a Montessori school for children and adolescents in Lublin, (w:) K. Wrońska (red.), Dobra edukacji i ichpedagogiczne eksploracje, Kraków 2019, Wyd UJ.
 3. B. Bednarczuk, Wartośc edukacji w systemie Montessori, (w:) J. Andrzejewska, B. Bilewicz-Kużnia (red.), Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej, Lublin 2020, Wyd. UMCS
 4. B. Bednarczuk, Montessori Learning environment beneficial for awakening of self-authorin features. In: K. Gerc, B. Piasecka (eds.) Contextual, axiological conditions of mental resilience and health. Kraków 2020. Jagiellonian University Press.
 5. B. Bednarczuk, K. Kusiak, Powstanie i rozwój Katedry Dydaktyki (1961-2004) oraz Zmiana pokoleniowa (2004-2014), (w:) B. Bednarczuk, K. Kusiak, T. Parczewska (red.), Budowanie znaczen dydaktyki. W sześćdziesiąt rocznicę powstania Katedry Dydaktyki Uniwersytetu marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2022, Wyd. UMCS.
 6. B. Bednarczuk, K. Kusiak, Uczenie się uczenia w perspektywie celów kształcenia, (w:) B. Bednarczuk, K. Kusiak, T. Parczewska (red.), Budoanie znaczen dydaktyki. W sześćdziesiąt rocznicę powstania Katedry Dydaktyki Uniwersytetu marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2022, Wyd. UMCS.
 7. B. Bednarczuk, Building a Montessori environment in Lublin: past, present and future perspective, (in:), J. de Brouwer, P. Sins (eds.), Perspectives on Montessori, Deventer 2022, Saxion Progressive Education University Press.

Artykuły naukowe  

 • Bednarczuk B. (2022). Self-authoring characteristics of the Montessori School graduates. Kwartalnik Pedagogiczny. 67, 1(263), ss. 63-109.
 • Bednarczuk, B. (2021). Love as a criterion for valuating experiences of Montessori class graduates, Lubelski Rocznik Pedagogiczny,  40, (1 ), ss. 11-23.
 • Bednarczuk, B. (2021).  Approach to Science Education: Cosmic Vision as a Unique Area of Pupils’ Studies [Montessoriańskie podejście do poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego. Kosmiczna edukacja jako wyjątkowy obszar uczniowskiego poznania]. Edukacja elementarna wq teorii i praktyce.  16, 3(61), s. 71-86.
 • Bednarczuk B., Człowiek upodmiotowiony. Właściwości osobowości absolwentów klas Montessori. Raport z badań, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2018, Vol. 13, 2018/1, no 47.
 • Bednarczuk, B.,Dignity of the Child in Research on the School of Maria Montessori. Assumptions and Manifestations, Prima Educatione 2018, Tom: 2 Zeszyt: 2
 • Bednarczuk B., Afektywne znaczenia doświadczeń szkolnych absolwentów klas Montessori, Lubelski Rocznik Pedagogiczny 2017, Tom: T. XXXVI, Zeszyt: 1, ISSN: 0137-6136 eISSN: 2449-8327, ss. 87-10
 • Bednarczuk B. (2020).  Kategoria osoby jako punkt krytyczny rozważań nad wychowaniem. Inspiracje z nurtu personalizmu chrześcijańskiego, Horyzonty Wychowania, 19 (50), ss. 117-130.

 

 


Ogłoszenia

SZANOWNI MONTESSORIANIE,

ProwadzęI badania na temat tożsamości zawodowej montessoriańskiego nauczyciela.  Gorąco zapraszam do wzięcia w nich udziału i wypełnienie  ankiety dostępnej w linku:  https://forms.gle/x65rRuvDL8gvyNrc7.  Wyniki badań pomogą w poszukiwaniu tych cech nauczycieli, które umożliwiają/ułatwiają/warunkują pracę wg. zasad montessoriańskich. Państwa  doświadczenie są w tym zakresie bardzo cenne. Ankieta jest w pełni anonimowa, przeznaczona dla wszystkich nauczycieli grup Montessori, niezależnie od stażu pracy w oddziałach M oraz typu placówki. Jeśli mogą Państwo przesłać link do ankiety także swoim współpracownikom, będzie to cenna pomoc.

 

Rozmieszczenie szkół Montessori na świecie: https://journals.ku.edu/jmr/article/view/18675/16948