The adressbook

prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA RUCHÓW POLITYCZNYCH I BADAŃ ETNICZNYCH
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://serwisy.umcs.lublin.pl/marczewska-rytko
Konsultacje

Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że w dniach od 4 do 30 września 2021 przebywam na urlopie wypoczynkowym.


 


Konsultacje: wtorki godz. 9.00-12.00 w trybie online; Teams; zespół: Konsultacje, seminaria; kod dostępu: cvna64f


Egzaminy (ustne w trybie online):


- Egamin warunkowy 5 lipca godz. 11.00 (kod konsultacje);


- Politologia Teoria demokracji 6 lipca godz. 18.00 (kod przedmiotu);


- Stosunki międzynarodowe Religie i związki wyznaniowe 7 lipca godz. 11.00 (kod przedmiotu);


- Politologia Ruchy społeczne i polityczne 7 lipca godz. 18.00 (kod przedmiotu).


 Egzaminy poprawkowe (ustne w trybie online):


 - Egzaminy warunkowe 1 września godz. 10.00 (kod konsultacje);


- Politologia Teoria demokracji i Ruchy społeczne i polityczne 1 września godz. 11.00 (kod przedmiotu);


- Stosunki międzynarodowe Religie i związki wyznaniowe 2 września godz. 11.00 (kod przedmiotu).


Obrony prac licencjackich i magisterskich (tryb stacjonarny);


- pierwszy termin 6 lipca godz. 11.00;


- drugi termin 3 września godz. 11.00.

O sobie

Prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

Zainteresowania badawcze:

Badania naukowe skoncentrowane wokół zagadnień z zakresu myśli społecznej i politycznej, systemów politycznych, religioznawstwa, stosunków międzynarodowych, marketingu politycznego. Obejmują głównie kwestie populizmu, demokracji (w tym demokracji bezpośredniej i elektronicznej), sprzężeń polityki i religii.

Uzyskane wykształcenie:

 • tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (23 lutego 2011);
 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce – historii myśli politycznej, systemów politycznych - Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (10 grudnia 2002);
 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce - Wydział Politologii UMCS (26 października 1994);
 • ukończone podyplomowe studia religioznawcze - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS (1988-1991);
 • tytuł magistra - ukończony z wyróżnieniem Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych UMCS (1981-1986);
 • tytuł technika ekonomisty - Liceum Ekonomiczne im. Vetterów (1976-1981).

Pełnione funkcje:

 • kierownik Katedry Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS)  (od 2019)
 • kierownik Zakładu Ruchów Politycznych (Wydział Politologii UMCS)  (od 2012)
 • przewodnicząca Research Committee 21  Political Socialization and Education, International Political Science Association (IPSA) – (2012-2018); wiceprzewodnicząca RC21 od 2018
 • redaktor naczelna “Annales UMCS sectio K: Politologia” (od 2012)
 • prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej na Wydziale Politologii UMCS (2008-2015)
 • koordynator z ramienia UMCS , The Centre for Small State Studies at the University of Iceland Reykjavik  (2013-2014)
 • członek Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w kadencjach: 1996-1999; 1999-2002; 2008-2012; sekretarz Senatu 2012-2015
 • Wydziałowy Koordynator Procesu Bolońskiego i Europejskiego Transferu Punktów (ECTS) w roku akademickim 2004/2005
 • członek Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w kadencji: 2008-2012 oraz 2012-2016
 • członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w kadencji 1996/1999
 • kierownik do spraw dydaktycznych na letnich kursach języka polskiego dla nauczycieli ze Wschodu - Centrum Polonijne (1989-1990)
 • sekretarz Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej (w roku akademickim 1986/1987 oraz 1987/1988)

 

Udział w pracach komitetów naukowych i radach redakcyjnych:

 • International Political Science Association (IPSA) – Przewodnicząca Research Committee 21  Political Socialization and Education (2012-2018)
 • “Annales UMCS sectio K: Politologia” – redaktor naczelny (od 2012)
 • Komisja XVI Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – członek
 • Komitet Nauk Politycznych PAN – członek w kadencji 2007/2010
 • prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) w kadencji: 1999-2002, 2002-2005
 • Zarząd Główny PTNP (2005-2007) - członek
 • Society for Indian Philosophy and Religion - członek
 • ECPR-Standing Group on Extremism and Democracy -członek
 • Response and Intervention Network Against Xenophobia (The Peace Institute - Ljubljana) - członek
 • Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego – członek założyciel
 • “Eurolimes. Journal of the Institute for Euregional Studies” - członek Editors’ Board
 •  “Annales Universitatis Paedagogicae Cracovinsis” – członek Komitetu Redakcyjnego
 • “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” – redaktor tematyczny (samorząd terytorialny)
 • “Studia Politicae Universitatis Silesiensis” - członek Rady Programowej
 • “In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką” – członek rady programowej
 • Romanian Journal of Social Science, członek International Advisory Board (http://journalofsociology.ro/category/editorial-board/) od 2014
 • International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding http://ijmmu.com/index.php/ijmmu członek Editorial Team od 2014
 • Scientific board of International Seminar "Media and education " Media and Communication Researcher Faculty of Philosophy - Department of Sociology (South –West University “Neofit Rilski”) Bułgaria – członek od 2013

                                                                                                                                                                                 Nagrody i odznaczenia:

 • wyróżnienie specjalne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za najlepsze wydawnictwo z zakresu mediów elektronicznych w 2014 roku za publikację Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, emobilizacja), red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014 (2015);
 • nagroda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za najlepsze wydawnictwo z zakresu mediów elektronicznych w 2013 roku za publikację Demokracja elektroniczna: kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013 (2014)
 • złoty krzyż zasługi (2005);
 • srebrny krzyż zasługi (2000);
 • nagroda książkowa Prorektor UMCS ds. kształcenia za prace związane z wdrażaniem postanowień Deklaracji Bolońskiej w roku akademickim 2004/2005 (2005);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009);
 • nagroda Rektora za uzyskanie tytułu naukowego profesora przed 50. rokiem życia;
 • Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za monografię Populizm. Teoria i praktyka polityczna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.

 

Prowadzone zajęcia:

 • Religie i związki wyznaniowe
 • Ruchy społeczne i polityczne
 • Teoria demokracji
 • Współczesna myśl polityczna
 • Ruchy separatystyczne
 • Religia w globalizującym się świecie
 • Seminaria licencjakie, magisterskie, doktorskie

 

 

 


Działalność naukowa

Projekty badawcze i granty:

 • Grant  z Miedzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund),  Civic Budget in V4 Countries, (2019-2021) kierownik M. Marczewska-Rytko
 • Grant STSM European Cooperation in Science & Technology (COST),  Klagenfurt University, Klagenfurt 27.09-10.10.2019 na realizację projektu badawczego: The Phenomenon of Populism in the Context of  Deliberative Democracy and Constitution Making Process in Austria
 • Grant na wsparcie dla Annales UMCS sectio K: Politologia w ramach programu “Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019-2020)
 • Grant STSM European Cooperation in Science & Technology (COST), The Transport and Telecommunication Institute in Riga (Latvia), Ryga 27-31.05.2019 na realizację projektu badawczego: Institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development – case study
 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji17135: Constitution-making and deliberative democracy, realizowany w okresie 2018-2022 pod kierunkiem prof. Mina Reuchampsa, charakter udziału w grancie: MC member
 • Grant  z Miedzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund), Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989, kierownik M. Marczewska-Rytko
 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji 16211: Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe, realizowany w okresie 23.06.2017-14.10.2021 pod kierunkiem  prof. Jose M. Rosalesa; charakter udziału w grancie: substitute member
 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji 15221: Advancing Effective Institutional Models towards Cohesive Teaching, Learning, Research and Writing Development realizowany w okresie 24.10.2016 – 23.10.2020 pod kierunkiem prof. Alison Farrell; charakter udziału w grancie: member
 • Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science & Technology, COST), nr akcji 15207: Professionalization and Social Impact of European Political Science, realizowany w okresie 27.09.2016 – 26.09.2020 pod kierunkiem prof. Giliberto Capano; charakter udziału w grancie: substitute member
 • Grant badawczy NCN Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna, (realizowany w latach 2015-2018), kierownik M. Marczewska-Rytko
 • Grant programu FSS – University of Iceland, Islandia (11-17.09.2016)
 • Grant programu LLP/Erasmus - South-West University „Neofit Rilski”, Bułgaria (1-7.05.2016)
 • Grant programu LLP/Erasmus – Uniwersytet Lizboński, Portugalia (30.04.-10.05.2015)
 • Grant programu LLP/Erasmus - University of Antwerp, Belgia (25.10.-1.11.2013)
 • Grant programu LLP/Erasmus - South-West University „Neofit Rilski”, Bułgaria (29.04.-5.04.2013)
 • Grant badawczy promotorski – kierownik M. Marczewska-Rytko (Anita Kijanka – Marketing miasta Kielce w latach 1998-2010) realizacja 2011-2013
 • Sciex – nr 10.147 – Host Mentor – prof. Dirk Lehmkuhl, Fellow – dr Paweł Frankowski, Home Mentor – prof. Maria Marczewska-Rytko – Regional Integration in Africa – between Idea and Rationalization (2011/2012)
 • Wyjazd studyjny w ramach Sciex - University of St. Gallen, Szwajcaria (4-11.06.2012)
 • Stypendium im. Lane’a Kirklanda w roku akademickim 2011/2012 -  Michal Papou, projekt badawczy: Religious Policy in Poland and Belarus – M. Marczewska-Rytko tutor (2011-2012)
 • Grant programu LLP/Erasmus - University of Antwerp, Belgia (3-11.11.2012)
 • Grant programu LLP/Erasmus – University of Iceland, Islandia (21-26.06.2011).
 • Grant American Academy of Religion (AAR) na udział w specjalnym forum Religion in Europe East and West, USA, Filadelfia -17-28.11.2005
 • Grant Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) na udział w seminarium naukowym  Faith Based Radicalism. Christianity, Islam and Judaism Between Constructive Activism and Destructive Fanaticism,  Belgia, Antwerpia 14-25.09.2005
 • Grant Berlińsko-Brandenburskiego Instytutu Współpracy Francusko-Niemieckiej w Europie (BBI) na wyjazd z wykładem do  Genshagen (Niemcy)
 • Granty Fundacji im. Stefana Batorego na realizację wyjazdów do Central European University w Budapeszcie (Węgry) oraz do Peace Institute w Ljubljanie (Słowenia)
 • Indywidualny grant badawczy KBN Religia i polityka: wzajemne sprzężenia nr 1 H02E 019 26 realizowany w latach 2004-2006
 • Grant indywidualny Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Sprzężenia polityki i religii w niepodległych Indiach (koncepcje i praktyka) realizowany w roku 2004

 Zorganizowane konferencje naukowe:

 • Organizacja konferencji Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Uwarunkowania-modele-doświadczenia-wyzwania, Lublin 16-17.10.2020
 • Organizacja konferencji Partycypacja polityczna we współczesnym świecie, Lublin 8-9.05.2019
 • Organizacja konferencji Ruchy separatystyczne, Lublin 9-10.05.2018
 • Organizacja seminarium naukowego Civic Participation in V4 Countries after 1989, w ramach grantu Wyszehradzkiego, Lublin 11-13.10.2017
 • Organizacja konferencji Politologia religii, Lublin 10-11.05.2017
 • Organizacja panelu w ramach międzynarodowej konferencji ISSEI, Łódź 11-14.07.2016
 • Organizacja 6 paneli Komitetu Badawczego 21 (IPSA’s RC21) w ramach Światowego Kongresu IPSA, Poznań 23-28.07.2016
 • Organizacja konferencji Nowe ruchy społeczne, Lublin 11-12.05.2016
 • Organizacja panelu podczas XXI światowego Kongresu IAHR, Niemcy, Erfurt 23-29.08.2015
 • Organizacja konferencji  Ekologizm,Lublin 13-14.05.2015
 • Organizacja 5 paneli w ramach Kongresu Politologicznego, Kraków 2014
 • Organizacja konferencji Feminizm, Lublin 13-14 maja 2014
 • Organizacja 8 paneli Komitetu Badawczego 21 (IPSA’s RC21) w ramach światowego Kongresu IPSA, Montreal 19-25.07.2014
 • Organizacja panelu w ramach międzynarodowej konferencji ISSEI, Porto 4-9.08.2014
 • Organizacja międzynarodowej konferencji ekspertów IPSA’s RC21-29,  Lublin 11-13.09.2014
 • Organizacja konferencji Haktywizm, Lublin 8-10.05.2013
 • Organizacja panelu w ramach międzynarodowej konferencji ISSEI, University of Cyprus, Nikosia, 2-6.07.2012
 • Organizacja panelu podczas II Kongresu Politologicznego Wrocław 18-21.09.2012
 • Współorganizacja (z A.K. Piasecki)  panelu podczas II Kongresu Politologicznego Wrocław 18-21.09.2012
 • Współorganizacja (z E. Olszewski) konferencji Myśl społeczna wielkich religii świata, Lublin 17-18.11.2011
 • Współorganizacja (z S. Michałowski) konferencji Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, Biłgoraj 19-20.05.2011
 • Organizacja konferencji  Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Europie i świecie, Lublin 10-11.06.2010
 • Organizacja konferencji Polska i Europa na przełomie XX i XXI wieku. Wizje i realizacja, Lublin 16.04.2010
 • Organizacja panelu w ramach międzynarodowej konferencji ISSEI,  Ankara 1-6.08.2010
 • Współorganizacja (z A.K. Piasecki) panelu podczas I Kongresu Politologicznego, Warszawa 22-24.09.2009
 • Organizacja konferencji  Polska w strukturach Unii Europejskiej: doświadczenia, oczekiwania, wyzwania, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm 17.05.2009
 • Organizacja konferencji  Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, Lublin 11-12.09.2009
 • Organizacja panelu w ramach międzynarodowej konferencji ISSEI, Malta 24-29.07.2006
 • Organizacja konferencji  Populizm na przełomie XX i XXI wieku, Lublin 1-3.12.2004
 • Organizacja panelu w ramach międzynarodowej konferencji ISSEI The Narrative of Modenity: Co-Existence of Differences, Hiszpania, Navarra University, Pamplona 2-7.08.2004
 • Organizacja panelu podczas międzynarodowej konferencji ISSEI, Wielka Brytania, Aberystwyth 22-28.07.2002

 

Główne publikacje:

Książki autorskie:

 • M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 361.
 • M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, ss. 234.
 • M. Marczewska-Rytko, Religie niechrześcijańskie w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, ss. 143.
 • M. Marczewska-Rytko, Populizm. Teoria i praktyka polityczna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, ss. 200.
 • M. Marczewska-Rytko, Populizm. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo John and John, Lublin 1992, ss. 95.

Książki redagowane:

 • Partycypacja polityczna, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, ss. 513.
 • Ruchy separatystyczne, red. M. Marczewska-Rytko, M. Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, ss. 392.
 • Handbook of Direct Democracy in Central and Eastern Europe after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, Barbara Budrich Publishers, Opladen, Berlin, Toronto 2018, ss. 351, ISBN 978-3-8474-2122-1
 • Civic Participation in the Visegrad Group Countries after 1989, red. M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański, Maria Curie-Skłodowska Press, Lublin 2018, ss. 222, ISBN 978-83-227-9101-1
 • Politologia religii, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 674.
 • Nowe ruchy społeczne, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 348.
 • Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Wybrane problemy,  red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 316.
 • Ekologizm,  red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 323.
 • Feminizm, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, M. Pomarański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 517.
 • Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 579.
 • Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, emobilizacja), red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 340.
 • Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 320.
 • Myśl społeczna wielkich religii świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 346.
 • Democratic Thought in the Age of Globalization, red. M. Marczewska-Rytko, UMCS Press, Lublin 2012, ss. 214.
 • Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 466.
 • Polska – Europa – świat. Prace politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Marczewska-Rytko, S. Stępień, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 1011.
 • Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wizje i realizacja, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 179.
 • Encyklopedia politologii, tom IV: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 552.
 • Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 605.
 • Polska w strukturach Unii Europejskiej: doświadczenia, oczekiwania, wyzwania, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 264.
 • Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 361.
 • Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, red. M. Marczewska-Rytko,  A.K. Piasecki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 137.
 • Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 386.
 • Religion in a Changing Europe: Between Pluralism and Fundamentalism. Selected Problems, red. M. Marczewska-Rytko, UMCS Press, Lublin 2003, ss. 240.
 • Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji europejskiej, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo Puławskiej Szkoły Wyższej, Puławy 2001, ss.188.
 • Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej, red. M. Marczewska-Rytko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, ss. 352.
 • Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, tom 4: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000, ss. 396.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • M. Marczewska-Rytko, The 2015 Nationwide Referendum in Poland in Memes, „Bratislava Law Review” 2019, nr 1, s. 26-42.
 • M. Marczewska-Rytko, Referendum ogólnokrajowe w Chorwacji, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K: Politologia” 2019, nr 1, s. 69-81.
 • M. Marczewska-Rytko, A Critical Analysis of the Media Discourse in daily newspaper Gazeta Wyborcza. Based on the Example of the Nationwide Referendum in Poland in 2015 “Politics, Culture and Socialization” 2016, Vol. 7, No. 1-2, s. 42-56.
 • M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w Konstytucji RP z 1997 r., „Horyzonty Polityki” 2018, vol. 9, nr 26, s. 51-62.
 • M. Marczewska-Rytko, Referendum in the Media Discourse in Poland in 2013 (As Exemplified by "Gazeta Wyborcza"), "Postmodernism Problems" 2016, vol. 6, nr 2, s. 126-134.
 • M. Marczewska-Rytko, Accession Referenda in the Fifth EU Enlargement, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia”2015, nr 1, s. 73-89.
 • M. Marczewska-Rytko, Kategoria nowych ruchów społecznych w ujęciu Manuela Castellsa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia” 2015, nr 2, s. 43-54.
 • M. Marczewska-Rytko, Sprzężenia między religią i polityką: wyzwania w XXI stuleciu, „Przegląd Religioznawczy” 2015, s. 67-78.
 • M. Marczewska-Rytko, Koncepcja nowej trzeciej drogi i jej interpretatorzy, „Myśl Ludowa” 2014, nr 6, s. 111-120.
 • M. Marczewska-Rytko, Kampania przed referendum akcesyjnym Polski do UE w kontekście doradztwa politycznego, „Roczniki Nauk Społecznych” 2014.
 • M. Marczewska-Rytko, Direct Democracy at the Local Level in Poland, “Postmodernism Problems” 2013, vol. 3, no. 1, s. 1-10.
 • M. Marczewska-Rytko, Direct Democracy at the National Level in Poland, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia” 2013, nr 1, s. 103-115.
 • M. Marczewska-Rytko, Democracy and Populism in Process of Modernization, “Postmodernism Problems” 2012, vol. 2, nr 1, s. 24-38.
 • M. Marczewska-Rytko, Popular Initiative and Referendum in Switzerland (2000-2010), „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 9, s. 284-296
 • M. Marczewska-Rytko, Inicjatywa ludowa i referendum we współczesnej Szwajcarii, „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 9, s.
 • M. Marczewska-Rytko, Wybory w kontekście wybranych dylematów demokracji, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 22, s. 13-27
 • M. Marczewska-Rytko, Granice i pogranicza – próba konceptualizacji w warunkach procesów globalizacji, „Rocznik Lubuski” 2012, s. 13-24.
 • M. Marczewska-Rytko, Teoretyczne aspekty współczesnego populizmu, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2011, nr 4, s. 7-17.
 • M. Marczewska-Rytko, Religion and Democracy: Points of Agreement, Points of Controversy, “Polish Political Science Yearbook” 2009, s. 90-103.
 • M. Marczewska-Rytko, Wokół wizji dobrego państwa, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” 2009, t. 4, s. 5-17.
 • M. Marczewska-Rytko, Privatisation or Publicising of Religion in the Modern World, "Eurolimes. Journal of the Institute for Euroregional Studies" 2008, vol. 5, s. 44-55.
 • M. Marczewska-Rytko, Religious Fundamentalism: Theoretical Problems, „Polish Political Science Yearbook” 2007, s. 215-223.
 • M. Marczewska-Rytko, W granicach wyobraźni, czyli o wpływach procesów globalizacyjnych na demokrację, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” 2007, t. 2, s. 39-59.
 • M. Marczewska-Rytko, Within Imagination or on the Impact of Globalization Processes on Democracy, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” 2007, t. 2, s. 170-190.
 • M. Marczewska-Rytko, Między prywatyzacją a upublicznieniem religii we współczesnym świecie. Wyzwania dla politologa, "Dyskurs" 2007, nr 5, s. 4-13.
 • M. Marczewska-Rytko, Europe and the Challenges of Globalization, "Eurolimes. Journal of the Institute for Euroregional Studies", Spring 2006, vol. I, s. 77-86.
 • M. Marczewska-Rytko, Relations between Politics and Religion as a Challenge to Political Scientists, "Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN" 2006, nr 1, s. 67-80.
 • M. Marczewska-Rytko, Ideology, Theology and Liberation, "International Studies" 2004, vol. 6, nr 1, s. 9-21.
 • M. Marczewska-Rytko, Dylematy badań politologicznych w epoce wyzwań globalizacyjnych, "Studia Nauk Politycznych" 2004, nr 1, s. 45-58.
 • M. Marczewska-Rytko, Religious and Political Ritualism, "Polish Political Science Yearbook" 2004, s. 29-42.
 • M. Marczewska-Rytko, Demokracja jako ustrój możliwości. Czesława Znamierowskiego poszukiwanie ideału demokracji, "Przegląd Politologiczny" 2003, nr 4, s. 63-72.
 •  M. Marczewska-Rytko, Religious Communities as Interest Groups, "Polish Political Science Yearbook" 2003, s. 143-162.
 • M. Marczewska-Rytko, Nauka a religia na progu trzeciego tysiąclecia, "Cywilizacja i Polityka" 2003, nr 1, s. 47-59.
 • M. Marczewska-Rytko, Idee i wartości hinduistyczne w koncepcjach Mahatmy Gandhiego, "Zaszyty Naukowe WSHE Politologia" 2003, s. II, z. 2, s. 129-140.
 • M. Marczewska-Rytko, Rytualizm polityczny, „Zeszyty Politologiczne. Political Science Newsletters” 2002, nr 4, s. 120-129.
 • M. Marczewska-Rytko, Szwajcarski system demokracji bezpośredniej, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia” 2001, vol. VIII, s. 129-139.
 • M. Marczewska-Rytko Science and Religion at the Threshold of a New Millennium, “Journal of Indian Philosophy and Religion” 2001, vol. 6, s. 53-72.
 • M. Marczewska-Rytko Europe and the Challenges of Globalization: Opportunities and Dangers, „Polish Political Science Yearbook” 2001, s. 85-97.
 • M. Marczewska-Rytko, Między populizmem a liberalizmem: wizje demokracji w Stanach Zjednoczonych, “Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej” 2000, nr 1, s. 171-194.
 •  M. Marczewska-Rytko, Demokracja elektroniczna, “Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej” 2000, nr 2, s. 89-101.
 •  M. Marczewska-Rytko, Populist Trend in Poland, “Polish Political Science Yearbook” 1999-2000, s. 145-154.
 •  M. Marczewska-Rytko, Christian-Democratic Trend in Poland after 1989, “Polish Political Science Yearbook” 1997-1998, s. 157-166.
 • M. Marczewska-Rytko, Asioka jako twórca buddyzmu społecznego, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia” 1997, vol. IV, s. 159-168.
 • M. Marczewska-Rytko, Populizm a procesy modernizacyjne na gruncie latynoamerykańskim, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia” 1995/1996, s. 281-304.
 • M. Marczewska-Rytko, Symboliczne znaczenie stup buddyjskich, „Przegląd Religioznawczy” 1992, nr 2, s. 99-106.
 • M. Marczewska-Rytko, Człowiek wobec problemów cywilizacji. Problemy ekologiczne w krajach postkolonialnych. Przykład Indii, „Spektrum” 1989, nr 1-2, s. 163-170.
 • M. Marczewska-Rytko, Koncepcje społeczno-polityczne Indiry Gandhi, „Studia Nauk Politycznych” 1987, nr 3, s. 169-189.

Pozostałe publikacje: http://serwisy.umcs.lublin.pl/marczewska-rytko

 

 

 

 


Ogłoszenia

 

 
Follow UMCS: