The adressbook

prof. dr hab. Ewa Maj

prof. dr hab. Ewa Maj
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 60 02
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w sesji poprawkowej (od 16 września):


Czwartek: godz. 8.00-9.30


Dyżury odbywają się na platformie MS Teams - kod: 3twnw1z


Ewa.Maj@poczta.umcs.lublin.pl


 


 

O sobie

Prof. zw. dr hab. Ewa Maj

Kierownik Katedry Myśli Politycznej 

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych, zatrudniona na Wydziale Politologii UMCS. 

Specjalność naukowa: myśl polityczna, komunikowanie polityczne, historia polityczna. 


Zainteresowania badawcze: 

 • Historia idei.
 • Dzieje Narodowej Demokracji i ideologii narodowej.
 • Narodowe partie polityczne w Europie i Polsce.
 • Komunikowanie polityczne.
 • Prasa polityczna: historia i współczesność.
 • Publicystyka polityczna.
 • Dyskurs. 

Członkostwo w towarzystwach naukowych: 
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych 
Polskie Towarzystwo Historyczne

Nagrody naukowe: 
Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora UMCS za monografię naukową Związek Ludowo-Narodowy 1919-1928, Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000. 
Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za opracowanie zbiorowe Więcej niż niepodległość. Myśl polityczna w Polsce 1919-1939, Lublin 2001. 
Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011 za monografię naukową Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939, Lublin 2010.

Nagrody Jego Magificencji Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Nagrody Dziekana Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Działalność administracyjna: 
Prodziekan Wydziału Politologii 2005-2008, 2008-2012. 
Kierownik Zakładu Myśli Politycznej 2009-2019.

Kierownik Katedry Myśli Politycznej od 1 października 2019 roku. 

Działalność dydaktyczna i organizacyjna: 

Promotor rozpraw doktorskich, recenzentka w przewodach profesorskich, habilitacyjnych, doktorskich.

Promotor prac licencjackich i magisterskich, w tym wyróżnionych nagrodami Dziekana Wydziału Politologii UMCS oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Zajęcia dydaktyczne: 

Historia Polski.

Historia powszechna.

Komunikowanie polityczne.

Mitologia polityczna.

Myśl polityczna.

Publicystyka polityczna.

Współczesny dyskurs.

Seminaria: doktorskie, magisterskie, licencjackie. 


Kontakt: 
Tel.: 81 537 60 02


Działalność naukowa

Najnowsze publikacje:

2021:

Artykuły i rozdziały:

 • Ewa Maj, Politics in Music, Music in Politics: Reflections on the Press Discourse of National Democracy, [w:] Political Music. Communication and Mobilization, eds. A. Szwed-Walczak, T. Bichta, Peter Lang, Berlin 2021, s. 63-82, ISBN 978-3-631-83923-2.
 • Ewa Maj, Kwestia polityzacji obywatelek Rzeczypospolitej Polskiej w prasie dla kobiet 1918-1939, [w:] Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach, red. M. Pataj, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, s. 251-274, ISBN 978-83-227-9442-5. 

2020:

Książki:

 • Ewa Maj, Dziennikarki prasy dla kobiet w Polsce 1918-1939. Portret zbiorowy na podstawie publicystycznego samoopisu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, ss. 360. ISBN 978-83-227-9396-1.

Artykuły i rozdziały:

 • Ewa Maj, Opozycja centroprawicowa, [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939. Aspekty polityczne, red. Marcin Kruszyński, Robert Litwiński, Waldemar Kozyra, Dariusz Magier, Tomasz Osiński, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin-Warszawa 2020, s. 549-562, ISBN 978-83-8229-028-8.
 • Ewa Maj,O badaniu myśli politycznej Narodowej Demokracji do roku 1939. Wybrane zagadnienia, „Myśl Polityczna. Political Thought” 2020, nr 1, s. 31-60. ISSN 2658-2295.
 • Ewa Maj, Wzorzec kobiety w prasie dla katoliczek w Polsce międzywojennej: przypadek periodyku „Kuźniczanka” (1931-1936), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2020, nr 1. DOI 10.15290/cnisk.2020.01.08.06.
 • Ewa Maj, O pożytkach z badania prasy Narodowej Demokracji (do 1939 r.), [w:] Logos i ethos w polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika, red. Agnieszka Łukasik-Turecka, Konrad Słowiński, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020, s 539-552. ISBN: 978-83-8061-825-1.
 • Ewa Maj, Kultura organizacyjna społecznych ruchów kobiet: na podstawie publicystyki „Ziemianki Polskiej” (1926-1939), DOI 10.15290/rknzp.2020.18, [w:] Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX wieku stan badań i perspektywy (na tle porównawczym), red. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020, ISBN 978-83-7431-652-1.

2019:

Książki:

 • Myśl polityczna. Demokracja. Wolność. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin, red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 878. ISBN 9788322792353.
 • Państwo niepodległe. Twórcy – strategie – komunikacja społeczna, red. Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 251. ISBN 9788322792476.  

Artykuły i rozdziały:

 • Ewa Maj, Humor polityczny w prasie Narodowej Demokracji: przypadek satyrycznego tygodnika „Szopka” 1922-1925, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2019, z. 4 (56), s. 91-107. ISSN 1509-1074. DOI 10.24425/rhpp.2019.131504.
 • Ewa Maj, Wzorzec parlamentarzystki w prasie dla kobiet w Polsce międzywojennej, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2019, nr 1, s. 73-104. DOI 10.15290/cnisk.2019.01.06.04.
 • Ewa Maj, Wizerunek ludowców w prasie u progu niepodległości Polski, [w:] Ludowa wizja niepodległej. Rząd Ludowy w Lublinie, red. Arkadiusz Indraszczyk, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2019, s. 57-79. ISBN 9788379011865.
 • Ewa Maj, Kobieta wobec polityki: strategie tożsamościowe w publicystyce tygodnika „Na Posterunku” (1917-1919), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, red. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019, s. 43-56. ISBN 9788374315616.
 • Ewa Maj, „Gazeta Ludowa. Świąteczny Tygodnik Ilustrowany” 1915-1918 w Lublinie. Monografia historyczno-prasowa, [w:] Myśl polityczna. Demokracja. Wolność. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin, red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 257-280. ISBN 9788322792353.
 • Ewa Maj, Prasa Lubelszczyzny u progu niepodległości w 1918 roku: studium historyczno-prasoznawcze, [w:] Państwo niepodległe. Twórcy – strategie – komunikacja społeczna, red. Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 159-181. ISBN 9788322792476.
 • Ewa Maj, Egodokumenty w badaniach historii prasy w Polsce do 1914 roku, [w:] Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 103-119, ISBN t. I: 978-83-227-9270-4.
 • Ewa Maj, Motyw ludowo-narodowego partnerstwa ideowego w strategii wyborczej środowisk narodowych w Polsce, [w:] Ruch ludowy w Polsce, Europie i na świecie, red. Radosław Kubicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2019, s. 259-270.  ISBN 978-83-7133-835-9.

2018:

Książki:

 • Jerzy Juchnowski, Jan Ryszard Sielezin, Ewa Maj, The Image of „White” and „Red” Russia In the Polish Political Thought of the 19th and 20th Century. Analogies and Parallels, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaft, New York-Berlin 2018, ss. 197. ISBN 9783631755297     9783631757505     9783631757512     9783631757529.

Artykuły i rozdziały;

 • Ewa Maj, Egodokumenty w komunikowaniu politycznym. Preliminaria badawcze, [w:] Oblicza komunikacji. Polityka, instytucje publiczne, biznes, red. Aneta Bąk-Szołucha, Łukasz Kubisz-Muła, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2018, s. 9-23. ISBN 9788365182791.
 • Ewa Maj, Lublin jesienią 1918 roku: cechy miasta stołecznego, [w:] W kręgu historii, politologii i emigracji, red. Krystyna Leszczyńska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 463-477. ISBN 9788380199002.
 • Ewa Maj, Egodokumenty w warsztacie badawczym historyka myśli politycznej, [w:] Studia metodologiczne z nauk społecznych, red. Jan Ryszard Sielezin, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2018, s. 63-80. ISBN 9788362563661.
 • Ewa Maj, Suwerenność narodu w dyskursie publicznym Narodowej Demokracji, [w:] Rzeczpospolita w koncepcjach polskich partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku, red. Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Katarzyna Sopolińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, s. 39-59. ISBN 9788323139829.
 • Ewa Maj, Obraz wsi w publicystyce periodyku „Ziemianka” 1909-1919, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, Zakład Historii Ruchu Ludowego, Warszawa 2018, nr 37, s. 73-85.
 • Ewa Maj, The Culture of the Tsarist Russia and the Bolshevik Russia in the Polish Political Thought in the 19th and the 20th Century: Affirmation-Neutralisation-Negation, [w:] Jerzy Juchnowski, Jan Ryszard Sielezin, Ewa Maj, The Image of „White” and „Red” Russia In the Polish Political Thought of the 19th and 20th Century. Analogies and Parallels, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaft, New York-Berlin 2018, ss. 197. ISBN 9783631755297     9783631757505     9783631757512     9783631757529.
 • Ewa Maj, Państwowotwórcza funkcja prasy w niepodległej Polsce, „Przeszłość-Przyszłość. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny” 2018, nr 2, s. 5-11.
 • Ewa Maj, Alternatywne projekty konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: przypadek środowisk neoendeckich, „Horyzonty Polityki” 2018, vol 9, nr 28, s. 123-144. DOI: 10.17399/HP.2018.092808.
 • Ewa Maj, Narodowa Demokracja wobec oświaty wsi w II Rzeczypospolitej, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2018, nr 34, s. 45-62.

Recenzje:

 • Ewa Maj, Rec.: Kamil Kacperski, Koncepcje systemu wyborczego do Sejmu na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1917-1918, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, ss. 297, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 6, s. 229-236. DOI 10.31268/PS.2018.42.

 

 
Follow UMCS: