The adressbook

dr Damian Gocół

dr Damian Gocół
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Funkcje
Koordynator
Telefon
(81) 537-27-47
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-1176-0067
https://umcs-pl.academia.edu/DamianGoc%C3%B3%C5%82
Konsultacje

p. 210 NH


środa, g. 13.15-14.15


czwartek, 10.30-11.30


(we wrześniu 2023 po uprzednim kontakcie mailowym)

O sobie

ZADANIA BADAWCZE

historia mówiona, pamięcioznawstwo lingwistyczne, etnolingwistyka, medioznawstwo, językoznawstwo kognitywne, redakcja i edycja tekstu, warsztat dziennikarski i edytorski, językoznawstwo ogólne, kultura języka

PUBLIKACJE

I.                Monografie

1)     Damian Gocół, Historia mówiona – geneza, rozwój, koncepcje, Lublin 2023.

II.             Artykuły opublikowane

2)     Damian Gocół, Opozycja swoi/obcy w relacjach radomskiego Czerwca ’76, [w:] Tekst – gatunek – dyskurs na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Szadura, Lublin 2012, s 135–152.

3)     Damian Gocół, Historia mówiona w świetle teorii narracji, [w:] Tekst – Kontekst – Intertekst, red. O. Kielak, A. Kowalska, J. Szadura, Lublin 2013, s. 261–274.

4)     Damian Gocół, Pamięć przeszłości a przekształcenia opozycji SWÓJ/OBCY w relacji sybiraczki Haliny Górskiej, [w:] Gawędy o kulturach I, red. J. Szadura, Lublin 2014, s. 141–151.

5)     Damian Gocół, Odkrywanie narracyjnej tożsamości w relacjach historii mówionej (na podstawie narracji Haliny Górskiej), [w:] Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska i in., Lublin 2014, s. 121–132.

6)     Damian Gocół, Anna Pasek, Narracje oralne jako przedmiot rejestracji i interpretacji. Podsumowanie czterech edycji konkursu Historii Mówionej organizowanych przez IFP UMCS i SKNE UMCS, [w:] Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska i in., Lublin 2014, s. 353–362.

7)     Damian Gocół, Punkt w widzenia w narracjach o historii a przekaz medialny, [w:] Media a wartości. Media wobec wyzwań współczesności, red. M. Gabryś-Sławińska, K. Dybowska,Biała Podlaska 2015, s. 103–112.

8)     Damian Gocół, Narracje historii mówionej jako narzędzie edukacji, [w:] Edukacja a nowe media, red. M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, Lublin 2015, s. 169–176.

9)     Damian Gocół, Kreowanie systemu wartości w reportażu radiowym. Na podstawie materiałów Studia Historii Mówionej Polskiego Radia Lublin, [w:] Media a wartości. Człowiek w mediach, red. M. Gabryś-Sławińska, K. Pilipiuk, Biała Podlaska 2016, s. 105–116.

10) Damian Gocół, Obraz zniewolenia w tekstach historii mówionej, [w:] Media a wartości. Wolność w mediach, red. M. Gabryś, K. Pilipiuk, Biała Podlaska 2016, s. 83–95.

11) Damian Gocół, Obraz rodziny utrwalony w relacjach świadków historii, [w:] Gawędy o kulturach II, red. J. Szadura, D. Gocół, Lublin 2016, s. 121–134.

12) Damian Gocół, Konkurs Historii Mówionej, [w:] Gawędy o kulturach II, red. J. Szadura, D. Gocół, Lublin 2016, s. 135–145.

13) Damian Gocół, Linguist towards oral history texts. Changes within the meaning of term and research possibilities, „Acta Humana” 2016, nr 7, s. 47–61.

14) Damian Gocół, Joanna Jastrzębska, Przyjemne z pożytecznym. Podsumowanie pięciu lat współpracy Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS z Gminą Mielnik, [w:] Gawędy o kulturach III, red. J. Szadura, D. Gocół, Lublin 2017, s. 131–143.

15) Damian Gocół, Pamięć – historia – dziedzictwo kulturowe. Relacje między pojęciami w świetle języka i komunikacji, [w:] Gawędy o kulturach III, red. J. Szadura, D. Gocół, Lublin 2017, s. 7–20.

16) Damian Gocół, Między wspólnotą a indywidualnością – szczególny przypadek opisu własnej tożsamości, [w:] Subiektywizm w języku, red. B. Szejgiec, D. Gocół, Lublin 2017, s. 17–28.

17) Damian Gocół, Rola kategorii ustności w rozwoju historii mówionej, [w:] Gawędy o kulturach IV, red. D. Gocół, J. Szadura, Lublin 2019, s. 55–68.

18) Damian Gocół, Pamięć ujęzykowiona w relacjach osób w okresie średniej dorosłości, [w:] Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje / Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków, t. 1, Teorinės prielaidos ir interpretacijos / Problemy teoretyczne i interpretacje, red. K. Rutkowska, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Wilno–Lublin 2020, s. 433–445, https://www.journals.vu.lt/open-series/article/view/21411/20519 [dostęp: 10 marca 2021]. DOI: 10.15388/vllp.2020.22

19) Damian Gocół, Obraz Kresów Wschodnich w tekstach historii mówionej, „Acta Baltico-Slavica” 2020, t. 44, s. 85–103. DOI: 10.11649/abs.2020.004

20) Damian Gocół, Opowieści wierzeniowe w tekstach historii mówionej osób w okresie późnej dorosłości, [w:] Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje / Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków, t. 2, Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris paveldas / Dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokuturowe, red. K. Rutkowska, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Wilno–Lublin 2021, s. 423–430. DOI: 10.15388/VLLP.2021.26

21) Damian Gocół, Kaja Kaźmierska, Ewa Kępa, Andrzej Czyżewski i in., Interpretacja wywiadu z różnych perspektyw badawczych – studium przypadku. Zapis dyskusji panelowej podczas X warsztatów Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, Warszawa, 23 października 2021 r., „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2022, t. 12, s. 282–306. DOI: 10.26774/wrhm.355

III.           Recenzje i sprawozdania

22) Damian Gocół, Relacje kazachstańskich Polaków z perspektywy historii mówionej: Wiktoria Kudela-Świątek, Odpamiętane. O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, Kraków: TAiWPN „Universitas”, 2013, 376 s., „Etnolingwistyka” 2014, t. 27, s. 244–246.

23) Damian Gocół, Piąta edycja Konkursu Historii Mówionej, „Etnolingwistyka” 2014, t. 27, s. 281–282.

24) Damian Gocół, Jaką funkcję pełnią metafory metatekstowe?, „Acta Humana” 2014, nr 5, ISSN 2082-4459, s. 225–230.

25) Damian Gocół, My i oni, czyli o ludowym widzeniu etniczności, „Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture” 2022, t. 66, nr 1, s. 103–107, DOI: 10.12775/LL.1.2022.009

IV.           Publikacje redagowane

26)  Gawędy o kulturach II, red. J. Szadura, D. Gocół, Lublin 2016.

27)  Subiektywizm w języku, red. B. Szejgiec, D. Gocół, Lublin 2017.

28)  Gawędy o kulturach III, red. J. Szadura, D. Gocół, Lublin 2017.

29)  Kultura – Tradycja – Kontynuacja, red. D. Gocół, J. Szadura, Lublin 2018.

30)  Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze, red. R. Tokarski, E. Krzykała, D. Gocół, Lublin 2019.

31)  Gawędy o kulturach IV, red. D. Gocół, J. Szadura, Lublin 2019.

32)  „Przed ołtarzem pól...”. Święci w kulturze ludowej, red. D. Gocół, J. Szadura, Lublin 2021.

33)  Gawędy o kulturach V, red. D. Gocół, J. Szadura, Lublin 2021.


Działalność naukowa

  1. I. Udział w konferencjach naukowych (czynny)

1)     „Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych”, międzynarodowa konferencja naukowa, Lublin, 6-7 listopada 2013 r. – referat pt. Relacje historii mówionej a badanie narracyjnej tożsamości. Na podstawie narracji Haliny Górskiej.

2)     „Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych”, międzynarodowa konferencja naukowa, Lublin, 6-7 listopada 2013 r. – referat pt. Narracje oralne jako przedmiot rejestracji i interpretacji. Podsumowanie czterech edycji konkursu Historii Mówionej organizowanych przez IFP UMCS i SKNE UMCS (współautor: Anna Pasek).

3)     „Media a wartości. Cz. IV: Media wobec wyzwań współczesności”, ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka, Biała Podlaska, 20-21 maja 2014 r. – referat pt. Spolaryzowane punkty widzenia w narracjach o historii a przekaz medialny.

4)     „Gawędy o kulturach 2014”, ogólnopolska konferencja doktorancka z udziałem pracowników naukowych, Mielnik, 2 sierpnia 2014 r. – referat pt. Obraz rodziny utrwalony w relacjach świadków historii.

5)     „Media w przestrzeni edukacyjnej”, ogólnopolska konferencja dla pracowników naukowych i doktorantów, Lublin, 25-26 września 2014 r. – referat pt. Narracje historii mówionej jako narzędzie edukacji.

6)     „Media a wartości. Część V: Człowiek w mediach”, ogólnopolska konferencja studencka z udziałem doktorantów, Biała Podlaska, 20-21 maja 2015 r. – referat pt. Kreowanie systemu wartości w reportażu radiowym. Na podstawie materiałów Studia Historii Mówionej Polskiego Radia Lublin.

7)     „Gawędy o kulturach 2015”, ogólnopolska konferencja doktorancka z udziałem pracowników naukowych, Mielnik, 1 sierpnia 2015 r. – referat pt. Rola stereotypu językowego w procesie integracji grupy społecznej.

8)     „Oral History in Central-Eastern Europe: current research areas, challenges and specificity”, międzynarodowa konferencja dla pracowników naukowych, Łódź, 17-18 września 2015 r. – referat pt. Linguist towards oral history texts.

9)     „Subiektywizm w języku”, ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka, Lublin, 24 listopada 2015 r. – JA jako OBCY – szczególny przypadek opisu własnej tożsamości.

10) „Gawędy o kulturach 2016”, ogólnopolska konferencja doktorancka z udziałem pracowników naukowych, Mielnik, 6 sierpnia 2016 r. – referat pt. Pamięć – historia – dziedzictwo kulturowe.

11) „Gawędy o kulturach 2016”, ogólnopolska konferencja doktorancka z udziałem pracowników naukowych, Mielnik, 6 sierpnia 2016 r. – referat pt. Przyjemne z pożytecznym. Podsumowanie pięciu lat współpracy Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS z Gminą Mielnik (współautor: Joanna Jastrzębska).

12)  „Media a wartości. Cz. VI: Wolność w mediach”, ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka, Biała Podlaska, 18 maja 2016 r. – referat pt. Obraz zniewolenia w tekstach historii mówionej.

13) „Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze”, międzynarodowa konferencja doktorancka z udziałem pracowników naukowych, Lublin, 24-25 listopada 2016 r. – referat pt. Rola kategorii ustności w rozwoju koncepcji historii mówionej.

14) „Gawędy o kulturach VII”, ogólnopolska konferencja naukowa, Mielnik, 5 sierpnia 2017 r. – referat pt. Dobra i zła władza w relacjach historii mówionej.

15) „Folklor po Edisonie”, ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 8 grudnia 2017 r. – referat pt. Archiwizacja i wykorzystanie relacji historii mówionej w archiwach folklorystycznych na Zachodzie.

16) „Gawędy o kulturach VIII”, ogólnopolska konferencja naukowa, Mielnik, 4 sierpnia 2018 r. – referat pt. Podmiotowość w relacjach ludzi w okresie późnej dorosłości

17) „Gawędy o kulturach IX”, ogólnopolska konferencja naukowa, Mielnik, 3 sierpnia 2019 r. – referat pt. Między oral history i folk history. Trudne początki zbierania relacji o przeszłości.

18) Seminarium lingwistyki kulturowejWartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków, Uniwersytet Wileński, Wilno, 4–7 lipca 2019 r. – referat pt. Pamięć ujęzykowiona w relacjach osób w okresie średniej dorosłości.

19) „Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce – II Polska Konferencja Pamięcioznawcza”, ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 5–7 grudnia 2019 r. – referat pt. Pamięć ujęzykowiona w tekstach historii mówionej.

20) Seminarium lingwistyki kulturowej Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków. Dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokulturowe, Uniwersytet Wileński, Wilno, 24–25 września 2020 r. – Opowieści wierzeniowe w tekstach historii mówionej.

21) „Gawędy o kulturach X”, ogólnopolska konferencja naukowa, Mielnik, sierpień 2021 – referat pt. Kim jest współczesny Słowianin – od słowiańskiego przykucu po słowiańską krew.

22) Seminarium lingwistyki kulturowej Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków III. Przeszłość i współczesność w języku i kulturze, Uniwersytet Wileński, Wilno, 7–8 października 2021 r, – referat Postpamięć w relacjach historii mówionej osób dorosłych.

23) „Dyskursy pamięci – praktyki, nośniki, media”, ogólnopolska konferencja naukowa, Uniwersytet Śląski, Katowice, 7–10 czerwca 2022 r. – referat pt. Podmiotowość ujęzykowiona w inicjalnych fragmentach narracji biograficznych o charakterze post- i metapamięciowym.

24) „Gawędy o kulturach XI”, ogólnopolska konferencja naukowa, Mielnik, 6 sierpnia 2022 r. – referat pt. Federals Writers’ Project – ludowa historia Ameryki?

25) Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka Wrocławskie Kolokwium Polonistyczne: Język – literatura – kultura, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 16–17 września 2022 r. – wykład mistrzowski Historia mówiona w warsztacie językoznawcy.

26) „Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości”, międzynarodowa konferencja naukowa, UMCS, Lublin, 8–9 grudnia 2022 r., referat pt. Historia mówiona – żywa tradycja?

27) „Gawędy o kulturach XII”, ogólnopolska konferencja naukowa, Mielnik, 12 sierpnia 2022 r. – referat pt. Cudowna maść św. Rocha – o wykorzystaniu wzorców gatunkowych w storytellingu.

28) Seminarium lingwistyki kulturowej Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków V. Kulturowe aspekty tekstologii. Tekst-tekstem-kontekst, Uniwersytet Wileński, Wilno, 7–9 września 2023 r. – referat pt. Mediatyzacja pamięci o Kresach w reportażach Studia Historii Mówionej Polskiego Radia Lublin.

II.           Posiedzenia komisji i towarzystw naukowych

29) Posiedzenie Sekcji Etnolingwistycznej KJ PAN, Warszawa, 25 marca 2019 r. – referat pt. Pamięć ujęzykowiona w relacjach osób w okresie późnej dorosłości.

30) Zebranie Zarządu Oddziału PTL w Lublinie, Lublin, 10 lutego 2021 r. – referat Obraz Kresów Wschodnich w tekstach historii mówionej.

31) Dyskusja panelowa „Interpretacja wywiadu z różnych perspektyw badawczych – studium przypadku”, X Spotkanie Warsztatowe, Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, Wydział Historii UW, Warszawa, 23 października 2021 r., eksperci: Kaja Kaźmierska (Instytut Socjologii UŁ), Ewa Kępa (Instytut Studiów Kulturowych UwB), Andrzej Czyżewski (Instytut Historii UŁ), Damian Gocół (Instytut Filologii Polskiej UMCS), prowadzenie: Katarzyna Bock-Matuszyk/Marcin Jarząbek.

 III.           Organizacja konferencji

1)     Cykl „Gawędy o kulturach” (konferencja naukowa towarzysząca Festiwalowi „Muzyczne Dialogi nad Bugiem” w Mielniku)

a)     Gawędy o kulturach V (Mielnik, sierpień 2015)

b)     Gawędy o kulturach VI (Mielnik, sierpień 2016)

c)     Gawędy o kulturach VII (Mielnik, sierpień 2017)

d)     Gawędy o kulturach VIII (Mielnik, sierpień 2018)

e)     Gawędy o kulturach IX (Mielnik, sierpień 2019)

f)      Gawędy o kulturach X (Mielnik, sierpień 2021)

g)     Gawędy o kulturach XI (Mielnik, sierpień 2022)

h)     Gawędy o kulturach XII (Mielnik, sierpień 2023)

 

2)     W ramach współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”

a)     Kultura ludowa – jest czy jej nie ma (Lublin, 11 grudnia 2015)

b)     Kultura – Tradycja – Kontynuacja (Lublin, 9 grudnia 2016)

c)     Folklor po Edisonie (Lublin, 8 grudnia 2017)

d)     Przed ołtarzem pól… Święci w kulturze ludowej (Lublin, 30 listopada 2018)

e)     Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze (Lublin, 29 listopada 2019)

f)      Folk – folklor – folkloryzm (Lublin, 10–11 grudnia 2020)

g)     Miejsce narracji ludowej w ogólnonarodowej narracji tożsamościowej (Lublin, 9–10 grudnia 2021) – w tym prowadzenie dyskusji eksperckiej poświęconej sposobom opisu doświadczenia historycznego ludu

h)     Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości (Lublin, 8–9 grudnia 2022)

 

3)     W ramach współpracy z Kołem Naukowym Doktorantów WH UMCS (Sekcja Polonistyczna)

a)     Subiektywizm w języku (Lublin, 24 listopada 2015)

b)     Zmysłowość w literaturze, języku i kulturze (Lublin, 24-25 listopada 2016)

 

4)     W ramach współpracy z Uniwersytetem Wileńskim

Seminarium lingwistyki kulturowej Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków. Dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokulturowe (Wilno, 24–25 września 2020)

IV.              Przynależność do organizacji naukowych

1)     Komisja Etnolingwistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN

2)     Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

3)     International Organization of Folk Arts

V.         Współpraca z mediami (wybór)

1)               „Pismo Folkowe” – od 2013 r. korekta pisma, redakcja strony internetowej, sekretarz Rady Naukowej; opieka nad stażystami i praktykantami w ramach stażów dziennikarskich, edytorskich i redaktorskich oraz poświęconych technologiom cyfrowym, m.in. w realizacji umowy z Narodowym Centrum Kultury „Pracuj w kulturze”; od 2019 r. zastępca redaktor naczelnej – w roku 2020 redakcja została laureatem Nagrody im Oskara Kolberga w kategorii honorowej.

2)               Radio Lublin – współpraca ze Studiem Historii Mówionej i Redakcją Reportażu (m.in. cykl współorganizowanych konkursów i warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów; program „Kalejdoskop regionalny” red. Czesławy Borowik).

VI.      Współpraca z instytucjami i festiwalami (wybór)

1)               Organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” w Lublinie (od 2013 r.): organizacja cyklu konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym; organizacja warsztatów pieczywa obrzędowego; organizacja cyklu wydarzeń Festiwalowe Żywe Książki; redakcja materiałów festiwalowych

2)               Współorganizator Festiwalu „Muzyczne Dialogi nad Bugiem” i Festiwalu Korowaja Mielnickiego w Mielniku (od 2014 r.): organizacja cyklu konferencji „Gawędy o kulturach”, juror w Festiwalu Korowaja Mielnickiego; współrealizacja umowy partnerskiej o wydaniu serii książek we współpracy z Gminą Mielnik

3)               Współpraca z ACKiM „Chatka Żaka”: projekt „W rytmie wolności” (2017–2018) – realizacja nagrań, transkrypcji, organizacja wystawy; seria publikacji w „Piśmie Folkowym” (ponad 50 różnych tekstów od 2013 r., w tym teksty popularnonaukowe, wywiady, recenzje, relacje, współautorski dział Sto lat! z prof. dr. hab. Jerzym Bartmińskim z UMCS, współautorski dział Folklor Kresów z red. Czesławą Borowik z Polskiego Radia Lublin); prowadzenie redakcji „Videocastów Pisma Folkowego” we współpracy z Linią Lifestyle ACKiM UMCS (od 2020 r.)

4)               Współpraca z Gminą Łomazy: organizacja terenowych obozów naukowych w ramach projektu „Minisłownik gwary mieszkańców Gminy Łomazy” (18–21 listopada 2017, 24–27 września 2018)

5)               Ośrodek Brama Grodzka „Teatr NN” – 2013 staż i praktyki w Pracowni Historii Mówionej, organizacja spotkań ze studentami w ramach Drzwi Otwartych UMCS.

6)           Państwowe Muzeum na Majdanku – organizacja warsztatów dla studentów w Archiwum Muzeum na Majdanku.

7)           Wydawnictwo UMCS: od 2019 r. współpraca (jako redaktor wydawniczy).

VII.           Nagrody i wyróżnienia

1)               Finalista Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską z filologii polskiej – „Tożsamość narracyjna. Na podstawie relacji biograficznej Piotra Prussa” (praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Pajdzińskiej w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego UMCS).

2)               Redakcja „Pisma Folkowego” (zastępca redaktor naczelnej) uhonorowana Nagrodą im. Oskara Kolberga w kategorii honorowej dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej w 2020 r.

3)               Laureat Nagrody GrandPiK za najlepszą recenzję reportażu radiowego (Bydgoszcz 2020).