The adressbook

dr Paulina Daniluk

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA PRACY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021


poniedziałek 17:30-19:00


wtorek 12:45-14:15


 


W związku z sytuacją epidemiologiczną, proszę o kontakt za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS lub mail. 

Ogłoszenia

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

Opiekun praktyk na kierunku ADMINISTRACJA (studia niestacjonarne I stopnia).

Studenci studiów I stopnia III roku są zobowiązani do odbycia jednej praktyki w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin. Studenci zamierzający odbyć praktyki studenckie powinni w pierwszej kolejności zgłosić ten fakt do Dziekanatu. Następnie należy zalogować się do Systemu Obsługi Praktyk Studenckich na stronie http://praktyki.umcs.lublin.pl/ oraz zapoznać się z treścią Instrukcja - Moduł Student

https://praktyki.umcs.lublin.pl/media/fileman/Uploads/Instrukcje/aktualizacja-kontaktow/Instrukcja-_Modul_Student_(aktualizacja_z_dn._15.09.2020).pdf

Ńa wniosek studenta opiekun praktyk może wyrazić zgodę na odbycie praktyki na II roku studiów I stopnia. W tym celu należy złożyć wniosek do Opiekuna praktyk studenckich. Załączenie podania do systemu jest warunkiem akceptacji wyboru praktyki.

Istnieje możliwość zaliczenia działalności zawodowej studenta w ramach praktyki studenckiej (zatrudnienie w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, staż, własna działalność gospodarcza). W tym celu należy w pierwszej kolejności złożyć odpowiedni wniosek do Opiekuna praktyk studenckich. Dokumentami niezbędnymi do zaliczenia pracy zawodowej są (w zależności od rodzaju działalności zawodowej): umowa o pracę i zakres czynności/ umowa cywilnoprawna/ umowa o staż i Program stażu/ wypis z CEIDG. PODANIE POWINNO ZOSTAĆ ZAŁĄCZONE DO SYSTEMU JEDNOCZEŚNIE Z DOKUMENTAMI ZALICZAJĄCYMI I JEST WARUNKIEM AKCEPTACJI I ZALICZENIA PRAKTYKI.

WARUNKIEM AKCEPTACJI I ZALICZENIA PRAKTYKI JEST ZREALIZOWANIE WSZYSTKICH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZYPISANYCH DO DANEGO KIERUNKU STUDIÓW.

Wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji i akceptacji praktyki należy najpierw wprowadzić do systemu informatycznego, a po zakończeniu realizacji praktyki przedstawić Opiekunowi praktyki dodatkowo w wersji papierowej.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji nie prowadzą Dziennika praktyk.

Obowiązkowe ubezpieczenie NNW!

UMCS NIE MA PODPISANEJ UMOWY RAMOWEJ Z PRAKTYKODAWCAMI W PRZYPADKU STUDENTOW KIERUNKU ADMINISTACJA - do wyboru jest zatem wyłącznie deklaracja lub umowa standardowa.

  ABY OTRZYMAĆ ZALICZENIE PRAKTYKI I OCENĘ NALEŻY UPRZEDNIO ZŁOŻYĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY ZALICZAJĄCE DO DZIEKANATU*  PROSZĘ POINFORMOWAĆ MNIE O TYM FAKCIE MAILOWO.

*W związku z sytuacją epidemiczną komplet dokumentów proszę pozostawić na portierni na moje nazwisko bądź przesłąć pocztą tradycyjną na adres Paulina Daniluk Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. M.Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Follow UMCS: