The adressbook

dr hab. Aleksandra Kowalska

dr hab. Aleksandra Kowalska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MIKROEKONOMII I EKONOMII STOSOWANEJ
Telefon
815375163
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://scholar.google.com/citations?user=he4Ny-0AAAAJ&hl=pl&oi=ao
Konsultacje

pokój 416, IV p.


aleksandra.kowalska@umcs.lublin.pl


Konsultacje środa 8.15-9.45 czwartek 8.30-10.00 kod zespołu jvt8hkl


Konsultacje dla studentów Logistyki Ir IIst STACJ z opiekunem roku - w piątek 10.00-11.00 co dwa tygodnie. Kod zespołu kbdm4yk

O sobie

Prowadzę badania naukowe w dyscyplinie ekonomia i finanse. Realizuję też liczne projekty o charakterze interdyscyplinarnym wpisujące się w dziedzinę nauk społecznych. Przedmiotem moich najświeższych badań są kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego oraz zrównoważoną konsumpcją żywności. Jestem ekspertem z problematyki oszustw i fałszowania żywności. Interesuje mnie ekonomia behawioralna oraz zagadnienie strat i marnotrawienia żywności w łańcuchu dostaw.

I am currently Associate Professor at Maria Curie-Skłodowska Univeristy (UMCS) in Lublin, Poland. I have published about 50 peer review articles and two books, many of them relating to protecting the integrity of the food supply chain from fraud and adulteration. This work includes the role of state in preventing food fraud/ adulteration in the food chain and the role of rapid alert systems and information technology systems developed to exchange data regarding non-compliances with EU food law. My expertise is also in the area of food security, food quality and safety. My research interests are also in the sustainable food systems.


Działalność naukowa

Podstawowe osiągnięcia z zakresu działalności naukowo-badawczej (stan na 19.06.2021)

1. Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych: 28,45

2. Liczba cytowań według bazy Google Scholar: 195

3. Indeks Hirscha według bazy Google Scholar: 8

4. Liczba recenzji prac doktorskich: 1

5. Członkostwo w Radach Naukowych czasopism z bazy Scopus: 1

6. Kierowanik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

MINIATURA-2 "Czynniki wpływające na podatność łańcucha dostaw suplementów diety na oszustwa" (2019-2020)

SONATA 16 "Bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe a zielony wzrost (analiza zależności): w kierunku zrównoważonego systemu rolno-żywnościowego w Europie" (2021-2024)

7. Wykonawca w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

SONATA 15 "Wpływ niepewności popytu na modelowanie łańcucha dostaw z naciskiem na niepewność addytywną" (2020-2022)

Najnowsze publikacje:

 1. Manning, L., Kowalska, A., Illicit Alcohol: Public Health Risk of Methanol Poisoning and Policy Mitigation Strategies, "Foods" 2021, 10, 1625. https://doi.org/10.3390/foods10071625. (70 pkt.)
 2. Kowalska, A., Manning, L., Using the rapid alert system for food and feed: potential benefits and problems on data interpretation, "Critical Reviews in Food Science and Nutrition" 2021, 61 (6), 906-919. https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1747978. (200 pkt.)
 3. Kowalska, A., Patterns of non-compliance in the agri-food chain, "Problemy Jakości" 2020, 12, 7-16. https://doi.org/10.15199/46.2020.12.2. (20 pkt.)

 4. Kowalska, A., Kowalski, J., Znakowanie żywności wolnej od GMO w polskim systemie prawa żywnościowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2020, 2, 213-228. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.15. (40 pkt.)

 5. Kowalska, A., Bieniek, M., Manning, L., Food supplements' non-conformity in Europe - Poland: a case study, "Trends in Food Science & Technology" 2019, 93, 262-270. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.09.022. (200 pkt.)
 6. Zuba-Ciszewska, M., Kowalska, A., Manning, L., Brodziak, A., Organic milk supply in Poland: market and policy developments, "British Food Journal" 2019, 121 (12), 3396-3412. https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2018-075. (70 pkt.)
 7. Kowalska, A., Ekonomiczne problemy fałszowania żywności. Instrumenty przeciwdziałania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019. (monografia) (100 pkt.)
 8. Kowalska, A., Soon, J. M., Manning, L., A study on adulteration in cereals and bakery products from Poland including a review of definitions, "Food Control" 2018, 92, 348-356. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.05.007. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713518302329 (40 pkt.)
 9. Kowalska, A., Kwestia przekazywania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych, "Problemy Jakości" 2018, nr 8, 19-28. https://doi.org/10.15199/48.2018.8.4 (11 pkt.)
 10. Kowalska A., Kowalski J., Administrative Liability Related to Food Fraud. A case of Poland, [in:] Kapounek, V. Kočiš Krůtilová (eds.), 21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, March 22-23, 2018, Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, Czech Republic, Conference Proceedings (indexed in WOS), 339-350. http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf (15 pkt.)
 11. Kowalska, A., The Study of the Intersection Between Food Fraud/Adulteration and Authenticity, "Acta Universitatis Agriculturae Silviculturae Mendelianae Brunensis" 2018, 66 (5), 1275-1286. http://dx.doi.org/10.11118/actaun201866051275
 12. Kowalska, A., Unfair information practices related to meat and meat products in Poland. Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’ No 2, Warsaw, June 7-8, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW in Warsaw, Poland, 31-38 (in the process of indexing in WoS). Available at http://65.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2018/06/program-szczeg%C3%B3%C5%82owy_strona_druk.pdf
 13. Kowalska, A., An issue of food losses and waste and its determinants, "LogForum" 2017, 13 (1), 7-18. http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.1 (13 pkt.)
 14. Kowalska, A., Analiza oczekiwań konsumentów w stosunku do opakowań produktów codziennego użytku, „Towaroznawcze Problemy Jakości” 2017, 1(50), 49-57. (9 pkt.)
 15. Kowalska, A., Postawy konsumentów wobec autentyczności produktów żywnościowych, "Problemy Jakości" 2017, nr 9, 34-42. http://dx.doi.org/10.15199/48.9.2 (11 pkt.)
 16. Kowalska, A., Systemy wymiany informacji o oszustwach żywnościowych w Unii Europejskiej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2017, Tom XVIII, Zeszyt 9, część I, 71-85. (14 pkt.)
 17. Kowalska, A., Nieprawidłowości w znakowaniu głównym rodzajem oszustw żywnościowych, Materiały z Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie bezpieczeńśtwem i jakością żywności 9 - Bezpieczne opakowania dla żywności" w Zakopanem, 15-17.X.2017.
 18. Kowalska, A., Problematyka oszustw żywnościowych w przepisach prawa i standardach branżowych, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2017, 45 (4), 30-41. (9 pkt.)
 19. Kowalska, A., An Evolving Issue of Food Chain Integrity, [in:] Matuszak-Flejszman A., Joachimiak-Lechman K., Current Trends in Commodity Science. Selected Aspects of Organization, Product and Process Management,Poznań University of Economics and Business, Faculty of Commodity Science, Poznań 2017, 119-129. (5 pkt.)
 20. Kowalska, A., Znakowanie żywności w aspekcie jej jakości i bezpieczeństwa, [w:] Skrzypek E., Piasecka A., Sagan (red.), Nowa jakość a zadowolenie interesariuszy, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2017, 143-155. (4 pkt.)
 21. Skrzypek E., Kijek T., Kowalska A. (red.), Jakość w zarządzaniu organizacją, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2017.
 22. Kowalska, A., Ethical Packaging - a Preliminary Study, "Zeszyty Naukowe UE w Krakowie" 2017, 7 (967), 5-17.
 23. Kowalska, A., Etykiety i deklaracje środowiskowe – zarys problemu, „Marketing i Rynek” 2016, nr 4, 21-29. (9 pkt.)
 24. Kowalska, A., Problem fałszowania żywności w Polsce, „Problemy Jakości” 2016, nr 9, 28-35. http://dx.doi.org/10.15199/47.2016.9.4 (11 pkt.)
 25. Kowalska, A., HACCP, TACCP, VACCP - what is the difference between these management methodologies used in food industry?, [w:] Skrzypek A., Determinants and consequences of network society, Department of Quality and Knowledge Management, Faculty of Economics, UMCS, Lublin 2016, 97-109. (5 pkt.)
 26. Skrzypek E., Piasecka A., Kowalska A. (red.), Uwarunkowania jakości usług w społeczeństwie sieciowym, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2016.
 27. Kowalska, A., Uwarunkowania rozwoju rynku opakowań w Polsce, [w:] Skrzypek E., Hofman M., Grela G. (red.), Wpływ jakości na zarządzanie organizacją w warunkach zmian otoczenia, Katedra Zarządzania Jakością  i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2015, 137-146. (4 pkt.)
 28. Kowalska, A., Zarządzanie ryzykiem w przemyśle opakowaniowym, [w:] Skrzypek E. (red.), Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, Katedra Zarządzania Jakością  i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, UMCS, Lublin 2015, 45-58. (4 pkt.)
 29. Skrzypek E., Piasecka A., Kowalska A. (red.), Jakość w zarządzaniu organizacją,  Katedra Zarządzania Jakością  i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, UMCS, Lublin 2015.
 30. Kowalska, A., A concept of bioeconomy. Benefits and risks, [w:] Skrzypek A. (ed.), Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy, Department of Quality and Knowledge Management, Faculty of Economics, UMCS, Lublin 2014, 43-52. (4 pkt.)
 31. Kowalska, A., Implementing eco-innovation Determinants and effects, "Roczniki Naukowe SERiA" 2014, Tom XVI, Zeszyt 3, 153-158. (8 pkt.)
 32. Kowalska, A., Trends in the organic market worldwide, „Roczniki Naukowe SERiA” 2013, Tom XV, Zeszyt 4, 218-223. (8 pkt.)
 33. Kowalska, A., Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych, [w:] Tyburski J., Żakowska-Biemas S., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji żywności ekologicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013, 132-150 (4 pkt.)
 34. Kowalska, A., Uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością żywności u dostawców sieci handlowych w Polsce, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2013, nr 4, 122-132. (9 pkt.)
 35. Kowalska, A., Efektywność w rolnictwie, [w:] Skrzypek E. (red.), Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2013, 43-53. (4 pkt.)
 36. Kowalska, A., Integracja w tworzeniu kapitału społecznego ekologicznych gospodarstw ogrodniczych w świetle badań, [w:] Skrzypek E. (red.), Zintegrowany system zarządzania w organizacjach, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2012, 299-311. (4 pkt.)
 37. Kowalska, A., Food quality and its conditionings, “Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia” 2011, 10(4), Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 43-54. (9 pkt.)
 38. Kowalska, A., Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich, „Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. H: Oeconomia” 2010, vol. XLIV, 47-63. (6 pkt.)
 39. Kowalska, A., Studzińska, B., Nadwyżka bezpośrednia w produkcji marchwi w systemach: ekologicznym i konwencjonalnym, [w:] Wiśniewska M., Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, tom 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, 387-397. (0.5*6 pkt.)
 40. Kowalska, A., Analysis of the competitive potential of organic horticultural holdings (results of research), „Roczniki Naukowe SERiA” 2010, Vol. XII, No. 6, 96-103. (6 pkt.)
 41. Kowalska, A., Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, Difin SA, Warszawa 2010. (monografia) (12 pkt.)
 42. Kowalska, A., Poziom i struktura kosztów w ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstwach ogrodniczych (wyniki badań), "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2009, Tom XI, Zeszyt 1, 235-243. (4 pkt.)
 43. Kowalska, A., Rolnictwo ekologiczne czy inżynieria genetyczna?, [w:] Bojar E., Pylak K. (red.), EkoLubelszczyzna XXI wieku. Podnoszenie świadomości o żywności ekologicznej mieszkańców regionu, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Lublin-Toruń 2009, 27-41. (3 pkt.)
 44. Kowalska, A., Agroturystyka przejawem przedsiębiorczości wiejskiej, [w:] Skrzypek E. (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, tom II, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2009, 287-297. (3 pkt.)

The list of the newest articles:

 1. Kowalska, A., Manning, L., Using the rapid alert system for food and feed: potential benefits and problems on data interpretation, "Critical Reviews in Food Science and Nutrition" 2021, 61 (6), 906-919. https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1747978.
 2. Kowalska, A., Kowalski, J., Labelling non-GMO foods in the Polish food law scheme, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2020, 2, 213-228. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.15.
 3. Kowalska, A. (2020). Patterns of non-compliance in the agri-food chain. "Problems of Quality" 2020, 12, 7-16. https://doi.org/10.15199/46.2020.12.2.
 4. Kowalska, A., Bieniek, M., Manning, L., Food supplements' non-conformity in Europe - Poland: a case study, "Trends in Food Science & Technology" 2019, 93, 262-270. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.09.022.
 5. Zuba-Ciszewska, M., Kowalska, A., Manning, L., Brodziak, A., Organic milk supply in Poland: market and policy developments, "British Food Journal" 2019, 121 (12), 3396-3412. https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2018-075.
 6. Kowalska, A., Soon, J. M., Manning, L., A study on adulteration in cereals and bakery products from Poland including a review of definitions, "Food Control" 2018, 92, 348-356. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.05.007. Available at:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713518302329
 7. Kowalska, A., An issue of providing consumers with food information on individual packaging, "Problems of Quality" 2018, nr 8, 19-28.
 8. Kowalska A., Kowalski J., Administrative Liability Related to Food Fraud. A case of Poland, [in:] Kapounek, V. Kočiš Krůtilová (eds.), 21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, March 22-23, 2018, Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, Czech Republic, Conference Proceedings (indexed in WOS), 339-350. http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
 9. Kowalska, A., The Study of the Intersection Between Food Fraud/Adulteration and Authenticity, "Acta Universitatis Agriculturae Silviculturae Mendelianae Brunensis" 2018, 66 (5), 1275-1286. http://dx.doi.org/10.11118/actaun201866051275
 10. Kowalska, A., Unfair information practices related to meat and meat products in Poland. Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’ No 2, Warsaw, June 7-8, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW in Warsaw, Poland, 31-38 (in the process of indexing in WoS). Available at http://65.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2018/06/program-szczeg%C3%B3%C5%82owy_strona_druk.pdf.
 11. Kowalska, A., An issue of food losses and waste and its determinants, "LogForum" 2017, 13 (1), 7-18. https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.1.
 12. Kowalska, A., An Issue of food fraud in regulatory activities and industry standards, "Business Administration Quaterly" 2017, 45(4), 30-41.
 13. Kowalska, A., An Evolving Issue of Food Chain Integrity, [in:] Matuszak-Flejszman A., Joachimiak-Lechman K., Current Trends in Commodity Science. Selected Aspects of Organization, Product and Process Management,Poznań University of Economics and Business, Faculty of Commodity Science, Poznań 2017, 119-129.
 14. Kowalska, A., Ethical Packaging - a Preliminary Study, "Zeszyty Naukowe UE w Krakowie" 2017, 7(967), 5-17.
 15. Kowalska, A., Environmental labels and declarations - outline of the problem, „Marketing i Rynek” 2016, nr 4, 21-29.
 16. Kowalska, A., Food fraud issue in Poland, „Problemy Jakości” 2016, nr 9, 28-35.
 17. Kowalska, A., HACCP, TACCP, VACCP - what is the difference between these management methodologies used in food industry?, [w:] Skrzypek A., Determinants and consequences of network society, Department of Quality and Knowledge Management, Faculty of Economics, University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin 2016, 97-109.
 18. Skrzypek E., Piasecka A., Kowalska A. (red.), Conditionings of services' quality in the network society, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2016.
 19. Kowalska, A., Polish market of packaging – the determinants of development, [w:] Skrzypek E., Hofman M., Grela G. (red.), Wpływ jakości na zarządzanie organizacją w warunkach zmian otoczenia, Katedra Zarządzania Jakością  i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2015, 137-146.
 20. Kowalska, A., Risk management in packaging industry, [w:] Skrzypek E. (red.), Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, Katedra Zarządzania Jakością  i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2015, 45-58.
 21. Skrzypek E., Piasecka A., Kowalska A. (red.), Quality in organizational management,  Katedra Zarządzania Jakością  i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, UMCS, Lublin 2015.
 22. Kowalska, A., A concept of bioeconomy. Benefits and risks, [w:] Skrzypek A. (ed.), Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy, Department of Quality and Knowledge Management, Faculty of Economics, UMCS, Lublin 2014, 43-52.
 23. Kowalska, A., Implementing eco-innovation Determinants and effects, “Roczniki Naukowe SERiA" 2014, Tom XVI, Zeszyt 3, 153-158.
 24. Kowalska, A., Trends in the organic market worldwide, „Roczniki Naukowe SERiA” 2013, Tom XV, Zeszyt 4, 218-223.
 25. Kowalska, A., Organic farms’ economic effectiveness, [w:] Tyburski J., Żakowska-Biemas S., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji żywności ekologicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013, 132-150.
 26. Kowalska, A., The absorption of chain stores’ suppliers in food quality management system The determinants of the process, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2013, nr 4, 122-132.
 27. Kowalska, A., Dimensions of effectiveness in agricultural sector, [w:] Skrzypek E. (red.), Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2013, 43-53.
 28. Kowalska, A., Integration in the social capital of organic horticultural holdings (results of research), [w:] Skrzypek E. (red.), Zintegrowany system zarządzania w organizacjach, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2012, 299-311.
 29. Kowalska, A., Food quality and its conditionings, “Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia” 2011, nr 10 (4), 43-54.
 30. Kowalska, A., The determinants of organic agriculture development in Poland and other European countries, „Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. H: Oeconomia” 2010, vol. XLIV, 47-63.
 31. Kowalska, A., Studzińska, B., Profitability of organic and conventional carrot production,  [w:] Wiśniewska M., Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, tom 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, 387-397.
 32. Kowalska, A., Analysis of the competitive potential of organic horticultural holdings (results of research), „Roczniki Naukowe SERiA” 2010, Vol. XII, No. 6, 96-103.
 33. Kowalska, A., Quality and competitiveness issues in organic agriculture, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2010.

Ogłoszenia

W dniach 20.07.2021-3.09.2021 przebywam na urlopie.
Follow UMCS: