The adressbook

dr Anna Sawa

Stanowisko
asystent
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021:


wtorek 11.00-12.00


czwartek 10.00-11.00 


Konsultacje opiekuna roku dla studentów I i II roku Architektury informacji (studia licencjackie):


czwartek 15.30-16.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą e-mailową)


Konsultacje odbywają sie na platformie Wirtualny Kampus:


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=265411 


 


Z powodu udziału w konferencji konsultacje z 15 i 17 czerwca 2021 r. zostają przełożone na 21 czerwca (godz. 10.00-12.00).

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie

2011–2017 Filologia polska – studia doktoranckie, stacjonarne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2009–2012 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia licencjackie, stacjonarne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2006–2011 Filologia polska – jednolite studia magisterskie, stacjonarne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rozprawa doktorska

Struktura tekstu a jego realizacja typograficzna w drukach lubelskich z XVII wieku (obrona 21.05.2020)

Doświadczenie zawodowe m.in.

1.01.2018-30.09.2018 Biblioteka Narodowa w Warszawie

1.02.2015–1.04.2015 Staż naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Polonistyki Katedry Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie (Czechy)

 


Działalność naukowa

Publikacje

 1. Ranga humoru i eksponenty tekstowe komizmu we współczesnych ogłoszeniach matrymonialnych, [w:] Humor w perspektywie językowo-kulturowej, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin 2013, s. 227–239.
 2. Ogłoszenie matrymonialne jako sztuka nawiązywania kontaktu (na przykładzie anonsów z lat 1929-1932), [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2013, s. 197–209.
 3. Udział korektorów i zecerów w kształtowaniu tekstu drukowanego (na podstawie polskojęzycznych druków z XVI wieku), „Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS” 2011/2012, vol. LIII/LIV, Lublin 2013, s. 25–37.
 4. Antykwa w strukturze lubelskich oracji pogrzebowych z XVII wieku, „Kwartalnik Językoznawczy” 2013/3 (15), s. 24–48. Dostępny on-line: http://www.kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2013_3_15/Sawa_edition.pdf.
 5. Tendencje normatywne w stosowaniu wielkich liter w druku lubelskim z XVII wieku (na podstawie „Faworu niebieskiego” z 1649 roku), [w:] Młodzi o języku, pod red. M. Kresy, Warszawa 2014, s. 259–272.
 6. Nieśmiertelna pamiątka” – rola pisma drukowanego w kazaniach pogrzebowych z XVII wieku, „Acta Humana” nr 5 (2014), s. 167–182. Dostępny on-line: http://journals.umcs.pl/ah/article/view/260.
 7. Graficzne eksponenty przytoczeń w „Regule swiętego oyca Benedicta” wydanej w Lublinie w 1635 roku, [w:] Młodzi o języku dawnym, pod red. M. Kresy, Warszawa 2015, s. 183–198.
 8. Struktura tekstu a jego kształt typograficzny (na przykładzie sumariuszy teatralnych wydanych w Lublinie w XVII wieku), [w:] Slavica iuvenum XVI. Mezinárodní setkání mladých slavistů Ostrava 31. 3. a 1. 4. 2015, red. S. Mizerová, L. Plesník, Ostrava 2015, s. 182–196. Dostępny on-line: http://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/svk/svk2015.pdf.
 9. Koncepcje typologii gatunkowych druków lubelskich z XVII wieku, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych, pod red. E. Bulisz, M. Wojtak, Lublin 2015, s. 209–219.
 10. Oznaczenia literowe samogłosek w różnych rodzajach pisma drukowanego z XVII wieku (na podstawie „Słonecznika” Jeremiasza Drexeliusa), [w:] Badania diachroniczne w Polsce, red. D. Lipiński, K.T. Witczak, Łódź 2015, s. 197–211 (w serii „Acta Universitatis Lodziensis. Studia Indogermanica Lodziensa. Supplementary Series” t. 4). Dostępny on-line: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/17827.
 11. Abrewiacje w drukach lubelskich z XVII wieku (na przykładzie kazań pogrzebowych z oficyny Anny Konradowej), [w:] Badania diachroniczne w Polsce II. Między współczesnością a przeszłością, red. A. Krzyżanowska, M. Posturzyńska-Bosko, P. Sorbet, Lublin 2016, s. 233–245.
 12. Aspekt typograficzny w historycznojęzykowej analizie struktury tekstu, [w:] Slavica iuvenum XVII. Mezinárodní setkání mladých slavistů Ostrava 30. a 31. 03. 2016, red. S. Mizerová, L. Plesník, Ostrava 2016, s. 136–149. Dostępny on-line: http://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/svk/svk2016.pdf.
 13. Typograficzna strukturalizacja tekstu w „Regule swiętego oyca Benedicta” wydanej w Lublinie w 1635 roku, [w:] Perfectum. Badania diachroniczne w Polsce III, red. B. Bojar, Warszawa 2016, s. 203–216.
 14. Ukształtowanie typograficzne łacińsko- i polskojęzycznego segmentu ramy wydawniczej reguły zakonnej z XVII wieku, „Acta Humana”, nr 7 (2016), s. 63–91. Dostępny on-line: http://journals.umcs.pl/ah/article/view/4173 [publikacja: 06.2017].
 15. Standaryzacja struktury tekstu i jego ukształtowania typograficznego w lubelskich kazaniach pogrzebowych z XVII wieku, [w:] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2016. Zachowanie językowe – spontaniczność i automatyzm, red. nauk. M. Hawrysz, M. Uździcka, A. Wojciechowska, Zielona Góra 2017, s. 181–199.
 16. Typograficzna strukturalizacja tekstu w modlitewniku wydanym w Lublinie w 1641 roku, [w:] Linguae manent. Badania diachroniczne w Polsce IV, red. nauk. M. Posturzyńska-Bosko, P. Sorbet, Lublin 2018, s. 115–134.
 17. Funkcja typografii w strukturze modlitewnika „Koronki Panny… Maryey...” wydanego w Lublinie w 1644 roku, „Sztuka Edycji” 2020, nr 1, s. 133–141. Dostępny on-line: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/article/view/SE.2020.00010.
 18. Przekszałcenia tekstu w druku dewocyjnym z pierwszej połowy XVII wieku (na podstawie Spisu treści Ordynarza... Leonarda Starczewskiego), "Studia Slavica" 2020, nr 2 [w druku].

Dodatkowa działalność

2014-2020 - członek redakcji czasopisma "Acta Humana" (w latach 2014-2016 sekretarz redakcji)

2019 do dziś - sekretarz redakcji czasopisma "Folia Bibliologica"

2020 do dziś - redaktor językowy czasopisma "Rocznik Lubelski"

 
Follow UMCS: