The adressbook

prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA SOCJOLOGII ZMIANY SPOŁECZNEJ
Telefon
81 537 28 00 (w godzinach "stacjonarnych")
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 • Wtorek: 16:00 - 17:00,  MS Teams

 • Środa: 9:00 - 10:00,  MS Teams


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 112
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Książki autorskie, współautorskie i pod redakcją:

 1. Funkcjonowanie rodziny a choroba. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo KUL Lublin 1987
 2. Diagnoza pielęgniarska. Materiały dla nauczycieli, CMDNSzM, Warszawa 1990.
 3. Pielęgnowanie a systemy społecznego wsparcia. (Red. i współautor). Akademia Med.Lublin 1992.
 4. Rodziny osób niepełnosprawnych. Raport z badań. IFiS PAN, Warszawa 1994.
 5. Uczelnia promująca zdrowie, (Red. i współautor), Wyd. UMCS, Lublin 1995.
 6. Wsparcie w zdrowiu i w chorobie. (Red. i współautor) Centrum Edukacji  Medycznej., Warszawa 1995
 7. Podstawy pielęgniarstwa rodzinnego.PZWL, Warszawa 1995.
 8. Rodzinny kontekst zdrowia i choroby. Centrum Edukacji Medycznej. Warszawa 1995.
 9. Niepełnosprawność. Specyfika pomocy społecznej. Seria: Biblioteka Pracownika Socjalnego, Wydanie 1. Interart. Warszawa 1996 wydanie 2. Wydawnictwo Śląsk, Katowice  1998
 10. Wybrane elementy diagnozy pielęgniarki szkolnej. (Współautor) Centrum Edukacji  Medycznej. Warszawa 1996
 11. Pielęgniarstwo rodzinne. Teoria i praktyka, (Red. i współautor) Centrum Edukacji  Medycznej. Warszawa 1997.
 12. Diagnoza pielęgniarska. (Red. i współautor) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
 13. Elementy socjologii dla pielęgniarek. (Współautor)Wyd. Czelej , Lublin2000.
 14. Problemy opieki i środowisko życia osób niepełnosprawnych. (Red. i  współautor). Wyd. Glob, Olsztyn  2001.
 15. Koncepcje  opieki i zawody opiekuńcze. Pracownicy socjalni i pielęgniarki. (Red. i współautor). Wyd. Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego, Olsztyn 2001.
 16. Rodzina. Zdrowie. Choroba. Wyd. Czelej , Lublin 2001.
 17. Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej, (Red. i współautor)Wyd. SQL, Olsztyn 2001.
 18. Kobiety i ich rodziny w osiedlach byłych pegeerów. (Red. i współautor) Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004.
 19. Młodzież z województwa warmińsko-mazurskiego. Zagrożenia. Szanse. Plany życiowe. (Red. i współautor)OSW im. J. Rusieckiego. Olsztyn 2006.
 20. Uzależnienie w doświadczeniach lubelskiej młodzieży - diagnoza zjawiska. (Red. i współautor)Wydawnictwo Liber Duo. Lublin 2009.
 21. Migracje – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2009.
 22. Adaptacja reemigrantek na regionalnym rynku pracy – badania, analizy i upowszechnienie. (współautor)KUL. Lublin 2010
 23. Wyjazdy Polaków – przyjazdy Ukraińców. Lokalne problemy migracyjne na Lubelszczyźnie. (współautor)Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012. (język polski i język angielski)
 24. Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni - dwie strony księżyca, (Red. i współautor) Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
 25. Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później,(Red. i współautor) Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 26. Single – życie w pojedynkę. Samooceny i stereotypy (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 27. Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, (Red. i współautor) Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2016.

Artykuły i rozdziały w monografiach (od roku 2009)

Rok 2009

 • Rodziny rozdzielone migracją. Studia i Badania Naukowe Nauk o Rodzinie. 2009, R. II / 1-2 s. 103-109.
 • Współczesna rodzina – wyzwania dla pracy socjalnej W: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej. Red. W. Szymczak. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 2009. s. 21-28.

 

Rok 2010

 

 • Migracja zarobkowa i powroty kobiet. W: Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego. Red. K. Markowski, KUL 2010. s. 81-92.
 • Po powrocie do kraju- ocena zmian i zachowania na rynku pracy. W: Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego. Red. K. Markowski, KUL 2010. s 93-103.
 • Plany powtórnego wyjazdu - czy deklaracje pozostania w kraju. Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego. Red. K. Markowski, KUL 2010. 104-109.

 

Rok 2011

 

 • Uzależnienia a rodzina. W: W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Red. A. Kwak, E. Wyrwich – Hejduk, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2011. s. 30-43.
 • Rodziny zależne od pomocy – wsparcie z zewnątrz – wykorzystanie zasady domina i synergii (DiS) oraz zasobów rodziny. W: Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Red. D. Trawkowska. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń. 2011. s. 77-89.
 • Migrant w sytuacji choroby, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, T. IX, 2011.z.2.s. 113-118.

 

Rok 2012

 • Z.Kawczyńska-Butrym, M. Ogryzko- Wiewiórowska, M. Butrym: Wyjazdy Polaków – przyjazdy Ukraińców. Lokalne problemy migracyjne na Lubelszczyźnie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012. ss. 132 (język polski i język angielski)
 • Seniorzy w opiekuńczych modelach rodziny, w : Seniorzy dla młodości – młodość dla seniorów. Red. M. Komorska, Wydawnictwo UMCS, ROPS w Lublinie, Lublin 2012.

 

Rok 2013

 

 • Z.Kawczyńska-Butrym. M. Ogryzko- Wiewiórowska, M. Butrym, Immigration from Ukraine in Lubelskie region, w: Ethnosociological and episemiological discours In scientific space, ed. V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla. Kyiv, 2013. s.57-71.
 • Z.Kawczyńska-Butrym, Elżbieta Czapka. Wybrane aspekty deficytu opieki nad populacją starzejącej się Europy. Praca Socjalna 2013, 5, s.17-28.

 

Rok 2014

 

 • Z. Kawczyńska-Butrym (red. i współautor) Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni - dwie strony księżyca, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
 • Inność Obcego – opis i emocje, w: Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni - dwie strony księżyca, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s.121-136.
 • Z. Kawczyńska-Butrym, S. Ruda, Zagraniczni studenci o swoich zagranicznych doświadczeniach, w: Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni - dwie strony księżyca, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. s. 169-188.
 • Potential of elderly persons – from homeland to home abroad, in: Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives, ed. S. Grotowska, I. Taranowicz. M. Libiszowska – Żółtowska, Wrocław, s. 61-70.
 • Zrozumieć migracje kobiet - gdy siwiejąca Europa potrzebuje opieki, Opuscula Sociologica, nr 4, s. 31-41.
 • Feminizacja migracji – globalny i rodzinny kontekst opieki, w: Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania. Red.: A. Jabłoński, M. Szyszko, D. Gzicka, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 189 - 202.

 

Rok 2015

 

 • Migranci – nowy podmiot (nie)bezpieczeństwa zdrowotnego, w: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujecie interdyscyplinarne. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych, red. E. Flatow - Kaleta, A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, s. 275-288.
 • Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później, red. Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, E. Czapka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015
 • Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, Studenci w warszawskich (historycznych) i w lubelskich badaniach zachowań związanych ze zdrowiem, w: Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później. red. Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, E. Czapka, Wydawnictwo UMCS, Lublin . s.13-27.
 • Palenie papierosów, w: Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później. red. Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, E. Czapka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2015, s. 47 – 57.
 • Picie alkoholu w: Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później. red. Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, E. Czapka, Wydawnictwo UMCS, Lublin ss.169, 2nlb, s. 59-72.
 • Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, Zakończenie w: Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później. red. Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, E. Czapka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2015. s. 151-159
 • Foreign Students – Internationalization of Higher Education, in: Contemporary Educational Challenges, ed. R. Radzik, A. Kisla, MC-S University Press, Lublin, 2015, s.61-74.
 • Polish and Ukrainian women in the care-giving job market, in: Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience, ed. V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla, Kyiv, 2015, s. 117-134.
 • Refleksje osobiste nad zmianami obszaru badań w socjologii medycyny. w: Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju. Red. A. Ostrowska, M. Skrzypek, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2015, s.217-231,
 • Elderly people – global space of care, in: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art, SGM 2015, Albena, Bulgaria Book I vol.I p. 479-486,
 • Z. Kawczyńska-Butrym, E.A. Czapka, Rodzinna czy instytucjonalna przestrzeń opieki nad populacją seniorów – kontekst procesów migracyjnych, Annales Universitstis Maria Curie-Skłodowska, Sectio I, Vol. XL,2, 2015, s.65-79.(ISSN 0137-2025).
 • Z. Kawczyńska-Butrym, M. Kruk, Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce, [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska, (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza, Wrocław: 2015.

 

2016

 

 • Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, Poles in Kanada. Identity and Self-identification – Immigrants’ Dilemmas, in: V.Yevtukh, A. Wysocki, G. Kisla, A. Jekaterynczuk, (red) Identities of Central-Eastern European Nations, Kyiv 2016. s. 150-164.
 • Problemy coraz starszej starości - kontekst opieki, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne, Nr 7(1)/2016 s. 177-190.
 • Single – życie w pojedynkę. Samooceny i stereotypy. Red. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 • Z. Kawczyńska-Butrym, E. Czapka (red.): Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2016,
 • Świat emocji rodziców migrantek - starość w tęsknocie, w: Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, red. Z. Kawczyńska-Butrym, E. Czapka, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin, 2016. s. 191- 203.
 • Z. Kawczyńska-Butrym, J. Bielecka-Prus, E. Czapka. M. Butrym: Raport końcowy Projektu: Polish female migrants and their familie – a study of care deficit, Wydawnictwo UMCS, Lublin
 • Z. Kawczyńska-Butrym, J. Bielecka-Prus, E. Czapka. M. Butrym: Final report of the project POLFAMIGRA Polish female migrants and their families, Wydawnictwo Polihymnia Lublin, 2016.
 • Społeczny kontekst opieki i jej modele w: Osoba, środowisko, transcendencja, red. F.W. Wawro, A.
 • Łuczyński, L. Pietruszka, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016. s. 303-312.
 • Z. Kawczyńska-Butrym, E. Czapka. M. Butrym, Opieka nad pokoleniem rodziców w procesie migracji. Na podstawie badań polskich migrantek w Norwegii oraz pracowników socjalnych i księży w Polsce. Opuscula 2016,3, 21-32.

 

2017

 

 • Mobilność i decyzje migracyjne - uwarunkowania i aktorzy w: S. Przytuła (red). Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno – kulturowa. Difin, Warszawa 2017, s. 21-30.(ISBN 978-8085-476-5)
 • Bielecka-Prus J., Czapka E, Kawczyńska-Butrym Z. The dilemmas transnational care. The case in Polish immigrants in Norway in: Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care, eds. K. Slany, M. Postułka, P. Ślusarczyk. E. Guribye,pp.199- 221. Peter LangFrankfurt am Main (ISBN 2191-3285)

 
Follow UMCS: