The adressbook

dr Małgorzata Kamieniecka

dr Małgorzata Kamieniecka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ EKONOMICZNY, KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW I RACHUNKOWOŚCI
Funkcje
Prodziekan
Telefon
81 537 52 08 lub 81 537 51 95
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje i dyżury dziekańskie:


 


w roku akademickim 2023/2024:


wtorek 15.00-16.30 - pok 305


czwartek 11.30-13.00 - MS Teams, kod zespołu ogu10uk


 


ZAPRASZAM


 


 


 

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości, Pl. M.Curie-Skłodowskiej 5, pok. 305/420
20-031 Lublin

O sobie

Od początku swojej pracy naukowo-dydaktycznej związana jestem z Wydziałem Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Ponadto jestem wykładowcą w Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a oświadczenie dydaktyczne zdobywałam także pracując w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyższej Szkole im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz w Wyższej Szkole im. W. Pola w Lublinie. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskałam w 2006 r., tytuł dysertacji: Podatek dochodowy w systemie informacyjnym rachunkowości.

Staram się ciągle podnosić swoje kwalifikacje dydaktyczne m.in. poprzez:

 • ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2012),
 • ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Zrządzania Procesami Logistycznymi w UMCS w Lublinie (2014),
 • uzyskanie certyfikatu trenera Symulacji Biznesowej MarketPlace (2019),
 • uczestnictwo w szkoleniach i kursach dotyczących nowoczesnych metod nauczania.

Doświadczenie praktyczne zdobyłam pracowadząc księgi rachunkowe i podatkowe firm usługowych i handlowych.

Jestem aktywnym członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, obecnie viceprezesem ds. szkoleń w oddziale lubelskim oraz cżłonkiem Zarządu Głównego SKwP, gdzie działam w komisji ds szkoleń oraz w komisji ds miesięcznika "Rachunkowość".

Obszary zainteresowań badawczych i dydaktycznych

Zasady rachunkowości

Problemy wyceny i prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym - według regulacji krajowych i międzynarodowych

Rachunkowość podatkowa, w szczególności odroczony podatek dochodowy

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości

Rynek usług księgowych w Polsce

 

Prowadzone przedmioty na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Rachunkowość (podstawy)

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość podatkowa

Międzynarodwe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Rachunkowość międzynarodowa

Rachunkowość bankowa

Rachunkowość ubezpieczycieli

Rachunek kosztów

Rachunkowość zarządcza

Gry symulacyjne - Marketplace

Seminaria licencjackie i magisterskie


Działalność naukowa

Wybrane publikacje

Książki

 1. Lubelski oddział Banku Handlowego w Warszawie S.A. w latach 1898-1939, UMCS, Lublin 1999, ss. 135;
 2. MSR 12 Podatek dochodowy. Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce, Difin, Warszawa 2007, ss. 185 – współautorstwo z W.Gabrusewiczem;
 3. Inno-broker. Teoria i praktyka, (red.) A. Małek, M. Kamieniecka, U. Jackowska, Image, Lublin 2015, ss. 88;
 4. Księgowość i rachunkowość: Rynek i zawody w Polsce, World Bank (CFRR), Washington 2016, - współautorstwo z A.Nóżką i K.Markowski, ss. 409;
 5. Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, Wydawnictwo UMCS w Lublinie- współautorstwo z A.Nóżką, ss.185;

Artykuły naukowe

 1. Udział lubelskiego oddziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w rozwoju społeczno-gospodarczym Lubelszczyzny w latach 1898-1939, „Annales UMSC”, sec. H, 1998/1999, s. 125-139;
 2. Rozwój instytucji kredytowych Lubelszczyzny na przełomie XIX i XX wieku, „Zamojskie Studia i Materiały”, z. 2, 1999, s. 75-88;
 3. VAT w rolnictwie – nowe rozwiązania. Aspekt dostosowawczy do wymogów Unii Europejskiej, materiały konferencyjne WSAiZ w Zamościu „Uwarunkowania rozwoju regionalnego z uwzględnieniem restrukturyzacji obszarów wiejskich”, Zamość 2000, s.199-215;
 4. Amortyzacja środków trwałych według prawa podatkowego i bilansowego, materiały konferencyjne Uniwersytetu Szczecińskiego „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”, Szczecin 2001, s. 121-131;
 5. Wartość bilansowa a podatkowa aktywów i pasywów, „Zamojskie Studia i Materiały”, zeszyt specjalny, Dzieje Gospodarcze, Współczesność, Zamojszczyzna,  z. 3, 2002, s. 203-210;
 6. Rachunkowość jako system informacyjny ograniczający ryzyko podejmowania decyzji, „Zamojskie Studia i Materiały”, Seria Ekonomia, z. 3, Zamość 2003, s. 109-122;
 7. Rachunkowość a prawo podatkowe w światowej praktyce gospodarczej, (w:) Historia i współczesność, zeszyt specjalny, „Zamojskie Studia i Materiały”, Seria Prawo i Administracja, z. 18, Zamość 2005, s. 367-380;Przychody z działalności gospodarczej – ujęcie prawno-podatkowe a bilansowe, „Zamojskie Studia i Materiały”, Seria Prawo i Administracja, z. 20, Zamość 2006, s. 77-98;
 8. Systemy płatności a gospodarka elektroniczna w Polsce – historia, stan obecny, perspektywy, Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia – wyzwania teorii i praktyki, pod red. E.Skrzypek, T. I, UMCS w Lublinie, Lublin 2006, s. 433-442;
 9. Odroczony podatek dochodowy w praktyce zarządzania polskich jednostek, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, numer specjalny, t. 38 (94), SKwP, 2007, s. 109- 120;
 10. Alokacja podatku dochodowego w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny przed 2002 r. na tle wyników badań ogólnokrajowych, „Zamojskie Studia i Materiały”, Seria Ekonomia, z.24, Zamość 2007, s. 61-71;
 11. Rola controllingu w procedurze ustalania odroczonego podatku dochodowego, (w:) Rachunkowość a controlling, pod red. E.Nowaka, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 14, UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 141-147;
 12. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 49 (105), SKwP, 2009, s. 87- 98;
 13. Opodatkowanie praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł w Polsce, (w:) Zbiór naukowych prac Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Przyrody, Ekonomika, Zeszyt 3 (47), Równe (Ukraina) 2009, s. 16 – 22;
 14. Odroczony podatek dochodowy w międzynarodowych i krajowych uregulowaniach rachunkowości – podobieństwa i różnice, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 5 (107), SKwP, 2009, s. 35- 45;
 15. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w rachunkowości i podatkach - w kierunku zmniejszenia rozbieżności, „Zamojskie Studia i Materiały” z. 3 (33), Zamość 2010, seria: Administracja, Ekonomia, Informatyka, s. 147 – 155;
 16. Zasady rachunkowości a audyt w sektorze finansów publicznych – współautorstwo z Agnieszką Kister, Równe  (w:) Zbiór naukowych prac Państwowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Przyrody, Ekonomika, Zeszyt 4 (52), Równe (Ukraina) 2010, s. 3 – 10;
 17. Wpływ polityki rachunkowości w zakresie obrotu materiałowego na sytuację majątkowo-finansową przedsiębiorstwa – współautorstwo z Mileną Tarnowską, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Szczecin 2011, nr 625, seria Finanse, Rynki Finansowe,  Ubezpieczenia nr 32, s. 483 – 500;
 18. Przesłanki wyboru zasad wyceny wartości bilansowej składników majątkowych – wybrane problemy (w:) Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, tom 1,  "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1/1/2011, Sopot 2011, s. 281 – 292;
 19. Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych – inwestycje, wartości niematerialne i prawne czy towary? (w:) Wartości niematerialne i prawne – ujmowanie i prezentacja, pod red. T.Cebrowskiej i W.Dotkusia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 190, Wrocław 2011, s. 119 – 132;
 20. Przyznawanie, obrót i umarzanie praw majątkowych ze świadectw pochodzenia „zielonej energii”  w świetle regulacji podatkowych – „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Zeszyt Dziedzinowy Nauki o Finansach, nr 186, Wrocław 2011, s. 13-23;
 21. Recognition and valuation of revenues according to the polish accountancy act and IAS/IFRS - comparative approach, “BICHИK HAЦIOHAЛЬHOГO YHIBEPCИTETY  ЛЬBIBCbKA ПOЛITEXHIKA”, Nr 721/2012, Lwów 2012, s. 14-19, Politechnika Lwowska;
 22. Model przeszacowania środków trwałych wg MSSF i ustawy o rachunkowości - rzetelny obraz czy źródło możliwych manipulacji?, pod red. T.Cebrowskiej i W.Dotkusia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 255, Wrocław 2012, s. 70 – 82;
 23. Porównanie zasad ujmowania i wyceny przychodów według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF, „Annales UMSC”, sectio H Oeconomia, tom 46, z. 4, Lublin 2012, s. 287-297;
 24. Influence of globalization and integration processes on accounting regulations on the example of Poland, TIIM (Technology Innovation and Industrial Management), 29-31 May 2013, Phuket, Thailand, ISSN 1906-7631, s. S2 50-64; Adres strony internetowej konferencji w j. angielskim: http://www.tiimconference.org/index_desktop.html; adres do materiałów: http://econpapers.repec.org/bookchap/tkptiim13/s2_5f50-64.pdf.htm;
 25. Environmental accounting as an expression of implementation of corporate social responsibility concept, współautorstwo z A.Nóżką, Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2013; Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, 19-21 June, Zadar, Croatia, ISBN 978-961-6914-01-7; ISSN 2232-3309, s. 923-934; Adres strony internetowej konferencji w j. angielskim: http://makelearn.issbs.si;
 26. Sprawozdawczość MŚP w zakresie odroczonego podatku dochodowego – propozycje zmian, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”  nr  313, Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce,  ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-319-9, s.  46-58;
 27. Valuation of tangible fixed assets at the moment of transition to the IFRS/IAS (based on KGHM JSC.), współautorstwo z M. Lech, Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2014, Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Portorož, Slovenia, 25-27 June 2014; ISBN 978-961-6914-07-9, ISSN 2232-3309, s. 1063-1070; http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-09-3/papers/ML14-681.pdf;
 28. Connections between the accounting information system and the logistics system of the economic entity, “BICHИK HAЦIOHAЛЬHOГO YHIBEPCИTETY  ЛЬBIBCbKA ПOЛITEXHIKA”, Nr 797/2014, Politechnika Lwowska, Lwów 2014, s. 333-340; wspólny z J.Narkiewiczem;
 29. Możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości finansowej w logistyce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, „Branżowe problemy rachunkowości i podatków”, pod red. Z. Lutego, A. Łakomiak i A. Mazur, nr 373/2014, s. 77-88,  Wrocław NORA 2014;
 30. Changes in obligatory financial reporting of small and micro companies in the European Union in the opinion of stakeholders (on the example of Poland), TIIM and Make Learn “Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, Bari (Italy) 27-29 maj 2015, Univercity of Bari Aldo Moro; ISBN 978-961-6914-13-0 (PDF), ISSN 2232-3309, http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/papers/ML15-281.pdf, s. 1437-1448;
 31. Etyka w rachunkowości wczoraj i dziś – ocena aktualności postulatów L. Paciolego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, „Rachunkowość- polityka makroekonomiczna – globalizacja””, pod red. Z. Lutego, M. Chmielowiec-Lewczuk, nr 390/2015, s. 150-160;
 32. Źródła i zakres raportów środowiskowych oraz ocena możliwości ich integracji ze sprawozdaniem finansowym, Katowice; Zeszyty Naukowe "Studia Ekonomiczne" UE w Katowicach, nr 284, 2016, s. 53-66 , współautorstwo z A. Nóżką;
 33. Ocena prezentacji nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" nr 152, 2016, s. 167-186;
 34. Księgowy i zawody pokrewne w Polsce - definicja i klasyfikacja, “BICHИK HAЦIOHAЛЬHOГO YHIBEPCИTETY  ЛЬBIBCbKA ПOЛITEXHIKA”, Nr 862/2017, Politechnika Lwowska, Lwów 2017, s. 324-331; współautorstwo z A. Nóżką;
 35. Model biznesu jako przedmiot sprawozdawczości finansowej, Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 472, Wrocław 2017, s. 106-114;
 36. Kondycja finansowa księgowych w Polsce, „Rachunkowość”, nr 9, 2018 r., s. 3-17, współautorstwo z A. Nóżką.

Rozdziały w monografiach

 1. Lubelski oddział Banku Handlowego w Warszawie S.A. w latach 1898-1939, UMCS, Lublin 1999, ss. 135;
 2. Kredyt rolny w Polsce międzywojennej, (w:) Z dziejów gospodarki i myśli ekonomicznej Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. R.Orłowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 105-119;
 3. Kształtowanie się zależności między prawem bilansowym a podatkowym w Polsce, (w:) W kręgu historii idei gospodarki i społeczeństwa, pod red. J.Dudy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 115-137;
 4. Różnice między wynikiem bilansowym a wynikiem podatkowym, (w:) Współczesne problemy rachunkowości, pod red. H.Ronka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 43-78;
 5. Wycena, ujmowanie i prezentacja odroczonego podatku dochodowego, (w:) Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, pod red. E.Walińskiej, monografie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 155-165;
 6. Metody alokacji podatku dochodowego w rachunkowości, (w:) Między historią a teraźniejszością, pod red. E.Skrzypek i Z.Szymańskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 221-233;
 7. Wykorzystanie informacji o podatku odroczonym w procesie zarządzania w polskich jednostkach (w świetle badań), (w:) Technologie informacyjne na potrzeby modelowania w ekonomii, Zbiór prac naukowych recenzowanych, pod red. W.M. Sołowiowa, Czerkasy, Ukraina, maj 2009, s.10-12;
 8. Rachunkowość – kurs podstawowy, (w:) Lokata wiedzy – czyli opowiadanie o finansach, Fuda, Lublin 2009, s. 5 – 36;
 9. Ujęcie i prezentacja punktów lojalnościowych w sprawozdaniu finansowym według przepisów ustawy o rachunkowości i standardów międzynarodowych, (w:) Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, pod red. S.Sojaka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 269 – 289;
 10. Rezerwy na zobowiązania jako obszar  badań biegłego rewidenta, (w:) Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa; pod red. H. Żukowskiej i W. Janika, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2012, s. 227-252;   
 11. Tangible current assets in Polish Balance-Sheet Law, in: The problems of accounting, analysis and financial reporting: experience of Ukraine and Poland: monography / I. Lazaryshyna, H.Ronek and oth.; under the general editorship by I. Lazarishina, National  University Of Water Management And Nature Resources Use, Rivne 2012, s. 64-85; - współautorstwo z A.Kister;
 12. Provisions for liabilities (strict sense) in the theory and practice of accounting from Polish and international perspective, in: Accounting and analytical support of the management system of an enterprise, pod red. A. Zahorodniyego i H. Ronka,  Lviv Polytechnic, Lwów 2013, s. 77-91;
 13. The characteristics of the financial reporting of non-profit entities, in: Problems of accounting and analytical support for the management system of an enterprise, collective monograph, edited by A. Zahorodniy and H. Ronek, Publishing House of Lviv Polytechnic, Lviv-Lublin 2014, s. 32-45;
 14. Potencjał kadrowy dla rozwoju outsourcingu usług księgowych na Lubelszczyźnie, (w:) Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta, pod red. M.Sagana i K.Żuka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 243-259; współautorstwo z  A. Nóżką;
 15. Связь между рентабельностью и ликвидностью в теории и практике функционирования предприятий в Польше (Związki pomiędzy rentownością i płynnością finansową w teorii i praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce) (w:) Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария предприятия:коллективная монография под ред. И.Й.Яремко и Г.Ронэка (Rozwój instrumentów i analizy finansowej przedsiębiorstwa, pod red. I.J.Jaremko i H. Ronka), Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej,  Lwów 2014, s. 112-127, j. rosyjski, współautorstwo z J.Narkiewiczem;
 16. Manpower resources for the development of the outsourcing of accounting services in the Lublin region (w:) Peripheral Metropolitan Areas in the European Union. The Case of Lublin, Edited by Z. Pastuszak, M. Sagan, K. Żuk, To Know Press, Bangkok – Celje- Lublin 2015, s. 183 – 199; monografia,  j.angielski współautorstwo z A.Nóżką;
 17. Sprawozdawczość finansowa małych i średnich firm – charakterystyka i ocean zmian polskiego prawa bilansowego (w:) Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie, pod red. H. Ronka, i A. Zahorodnego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 33-51; 
 18. Krytyczna ocena metod wyceny nieruchomości inwestycyjnych (według polskiego prawa bilansowego i MSR/MSSF), (w:) Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, Tom 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej, pod red. A. Kuzior i A. Szewieczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN 978-83-7875-309-4, s. 72 – 81;
 19. Zawód księgowego w Polsce w świetle zmieniających się regulacji prawnych i branżowych oraz wymagań rynkowych, (w:) Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki w Polsce i na Ukrainie, pod red. H. Rona i I. Lazarishiny, UMCS, Lublin 2017, s. 97 – 113; współautorstwo z  A.Nóżką;

 

Wybrane projekty badawcze i praktyczne

1. The Study on Accountancy Market and Professions in Poland, Centre for Financial Reporting Reform (CFRR)World Bank, Washington 2016, ss. 387, współautorzy: A. Nóżka, K. Markowski; https://cfrr.worldbank.org/publications/study-accountancy-market-and-professions-poland - kierownik projektu;

2.  „PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw – INNO-BROKER”, POKL.08.02.02.-06-011/12 - koordynator projektu;

3. „Synergia – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego  UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej”, nr projektu POKL.04.01.01-00-090/09-00 - specjalista ds. staży i praktyk;