Zasady rekrutacji - studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie wyników pisemnych egzaminów maturalnych z przedmiotów:

dla kierunków GEOGRAFIA oraz GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

  • geografia
  • jeden z następujących przedmiotów: historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka

dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA:

  • jeden z następujących przedmiotów: geografia, biologia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny

Tu znajdziesz szczegółowe zasady przeliczania punktów.

Z pominięciem powyższych zasad rekrutacji na kierunek geografia oraz turystyka i rekreacja przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiady geograficznej i nautologicznej.