Zasady rekrutacji

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w roku akademickim 2015/16

 

ZASADY OGÓLNE

1. Każdy student studiów wyższych na UMCS: I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), II stopnia (magisterskich), jednolitych magisterskich oraz III stopnia (doktoranckich) zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, bez względu na posiadane obywatelstwo, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny na studia w ramach programu Erasmus+ mobilność edukacyjna.

2. Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UMCS, a dokładniej konkretny Wydział podpisał umowy o współpracy w ramach programu Erasmus i w których przewiduje się wymianę studentów.

3. Zarówno uczelnia macierzysta, czyli UMCS, jak i uczelnia przyjmująca muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa (Erasmus Charter of Higher Education - ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.

4. Na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Studentom jednolitych studiów magisterskich przysługuje możliwość skorzystaniawyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

5. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące.

6. Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteriaformalne:

a) w czasie całego pobytu na uczelni przyjmującej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, lub trzeciego stopnia studiów.

b) w momencie wyjazdu musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia;

c) w trakcie stypendium nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być inaczej urlopowany.

7. Wyjazd stypendialny wymaga podjęcia przez studenta studiów stacjonarnych (full time) na uczelni przyjmującej.

8. Jeżeli zakwalifikowany student opłaca czesne za naukę w UMCS, kontynuuje opłacanie czesnego na UMCS także w okresie studiów na zagranicznej uczelni przyjmującej. O możliwości ewentualnego zwolnienia z takiej opłaty decydują odpowiednie władze UMCS.

9. Pobyt studenta na studiach w uczelni przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełny najkrótszy cykl kształcenia(np. trymestr) i nie może być dłuższy niż jeden i ten sam rok akademicki.Minimalny okres pobytu w uczelni przyjmującej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego lub organizacyjnego.

10. Stypendyści Programu Erasmus+ nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, podręczników, ubezpieczenia i innych kosztów osobistych podczas studiów za granicą. Zakwalifikowani studenci mogą otrzymać stypendium Komisji Europejskiej, które jest tylko dofinansowaniem mającym na celu pomoc studentowi w sfinansowaniu kosztów życia za granicą. Wysokość stypendium określa corocznie KE.

11. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów), co do których student UMCS nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na zagranicznej uczelni przyjmującej.

12. Studenci wyjeżdżający na studia za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy z racji trudnej sytuacji materialnej posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na UMCS są uprawnieni do otrzymywania z budżetu Programu Erasmus+ dodatku w wys. 200 euro na każdy miesiąc zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą, w którym prawo to przysługuje.

13. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Programu Erasmus UMCSdodatkowe stypendium z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ mobilność akademicka.

 

REKRUTACJA

 

1. Rekrutacja studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ odbywa się na poszczególnych Wydziałach lub w Instytutach poszczególnych Wydziałów. Rekrutację ogłaszają i przeprowadzają koordynatorzy wydziałowi ds. współpracy z zagranicą lub osoby kontaktowe ds. programu w instytutach.

2. Informacje o rekrutacji ogłaszane są zwykle w lutym lub marcu na tablicach informacyjnych poszczególnych Wydziałów/Instytutów oraz na stronach internetowych Biura Programu Erasmus UMCS,(www.umcs.plð strefa: Student ð Programy wymiany studenckiej ð Erasmus ð SMS wyjazdy studentów ð Aktualna oferta).

3. W informacji o rekrutacji studenci znajdą nazwy i adresy internetowe uczelni, z którymi podpisane są umowy o współpracy, a także szczegółowe informacje na temat warunków, terminu i miejsca składania podań.

4. Kandydaci powinni składać podania do Komisji Wydziałowej (lub Instytutowej) Programu Erasmus+ zawierające:

a) nazwę uczelni, gdzie kandydat chciałby odbywać studia i termin odbycia studiów za granicą,

b) list motywacyjny kandydata ze wskazaniem przedmiotów, jakie student chciałby studiować za granicą,

c) wyliczoną średnią z ocen w indeksie za cały okres na aktualnym poziomie studiów; studenci I roku II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów.

d) zaświadczenie o dobrej znajomości języka obcego, w którym student będzie odbywał studia za granicą z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS). Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym lub w przypadku studentów filologii obcych na podstawie oceny z praktycznej znajomości odpowiedniego języka obcego.

5. Komisje wydziałowe/instytutowe przeprowadzają kwalifikację studentów na studia za granicą uwzględniając postanowienia zawarte w odpowiednich umowach o wymianie. Komisje te mogą wprowadzić uzupełniające kryteria kwalifikacji, wspólne dla wszystkich kandydatów.

6. Komisje wydziałowe/instytutowe sporządzają protokoły z przeprowadzonej rekrutacji studentów na studia i przekazują je do Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus UMCS.

7. Kandydaci dopuszczeni do kwalifikacji mają prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do Dziekana Wydziału w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji.

 

STUDENCI ZAKWALIFIKOWANI

 

1. Studenci zakwalifikowani przez Komisje wydziałowe/instytutowe powinni niezwłocznie skontaktować się z Biurem Programu Erasmus UMCS w celu przygotowania dalszych kroków postępowania związanych z dokumentami aplikacyjnymi i finansowaniem wyjazdu.

2. Student zakwalifikowany na studia w ramach programu Erasmus+ przed wyjazdem musi uzgodnić indywidualny program studiów do zrealizowania w formie dokumentu „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement) oraz przygotować i przesłać pakiet dokumentów aplikacyjnych do uczelni przyjmującej w terminie i według procedur wymaganych przez tę uczelnię.

3. Student zakwalifikowany na studia w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia testu językowego on-line z języka obcego (dotyczy tylko języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego), w którym student będzie odbywał studia w uczelni przyjmującej. Student wypełnia test przed wyjazdem oraz po powrocie ze stypendium za granicą. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie stypendyści, dla których ww. języki są językami ojczystymi.

4. Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu Erasmus zostaną przydzielone na wypłatę indywidualnych stypendiów dla studentów wyjeżdżających na studia na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem-studentem UMCS a Rektorem lub Prorektorem prawnie reprezentującym uczelnię.

5. UMCS może zdecydować o wypłaceniu studentowi części należnego stypendium w wysokości połowy stawki miesięcznej dopiero po powrocie studenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez studenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.

6. UMCS może zezwolić na przedłużenie pobytu studenta na stypendium za granicą w ramach programu Erasmus+. Student powinien przedstawić do zaakceptowania przez obie uczelnie, przyjmującą i macierzystą, nowy indywidualny program studiów do zrealizowania na okres przedłużenia („Porozumienie o programie studiów”/Learning Agreement) oraz uzyskać zgodę Dziekana/Prodziekana Wydziału na UMCS na przedłużenie pobytu za granicą. Wszystkie dokumenty w sprawie przedłużenia powinny być przedstawione w Biurze Programu Erasmus na UMCS. Dodatkowe stypendium na okres przedłużenia pobytu na uczelni zagranicznej nie jest gwarantowane.

 

ROZLICZENIE STYPENDIUM

 

1. Student ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu stypendialnego w Biurze Programu Erasmus oraz na swoim Wydziale zgodnie z podpisaną umową i regulaminem Wydziału/Instytutu.

2. W Biurze Programu Erasmus UMCS w terminie określonym w umowie na wyjazd na studia student powinien złożyć:

a) kopię zaświadczenia o uzyskanych zaliczeniach i egzaminach w uczelni przyjmującej (Transcript of Records); oryginał dokumentu powinien trafić do Dziekanatu;

b) zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej zawierające daty dzienne rozpoczęcia i zakończenia studiów;

c) „Porozumienie o programie studiów”/Learning Agreement podpisany (po ewentualnych zmianach w programie studiów) przez właściwego prodziekana danego wydziału na UMCS oraz koordynatorów uczelni macierzystej i przyjmującej;

d) student ma również obowiązek wypełnić Ankietę on-line Stypendysty Erasmusa.

 

3. Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy studenta przyjętego planu studiów w dokumencie „Porozumienie o programie studiów”/Learning Agreement może skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego stypendium programu Erasmus+.

4. Nierozliczenie lub niepełne rozliczenie z wyjazdu stypendialnego z winy studenta powoduje konieczność zwrotu pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego stypendium w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu.

5. Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji Biuro Programu Erasmus+ na UMCS dokona rozliczenia finansowego należnego studentowi stypendium według obowiązujących zasad programu Erasmus+.