ZAKŁAD LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO Z PRACOWNIĄ LOGOPEDYCZNĄ

Opis

Kierownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
 dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak
ul. Sowińskiego 17, pokój nr V (224)
tel./fax (48) (81) 537-54-15
twozniak@vp.pl
Sekretariat
Jolanta Frąk
tel./fax (48) (81) 537-54-15
zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl
Adres:
Dom Studenta "Kronos" UMCS
ul. Sowińskiego 17 (II piętro)
20-040 Lublin


Uniwersytecka Pracownia Logopedyczna - terapia osób z zaburzeniami mowy

W Pracowni prowadzona jest terapia osób z różnymi zaburzeniami mowy (szczegółowe informacje dotyczące zapisów na terapię znajdują się w poniższym pliku PDF). Telefon kontaktowy: 668 808 779.Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest najstarszym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym o tym profilu w Polsce. Powstał w 1969 r. z inicjatywy profesora Leona Kaczmarka. Funkcjonował wówczas jako Zakład Logopedii. Przez długi czas, był jedyną placówką naukową tego typu w kraju, jako pierwszy w Polsce rozpoczął kształcenie logopedów.
W 1990 r. kierownikiem Zakładu, po odejściu założyciela zakładu, prof. Kaczmarka na emeryturę, został prof. dr hab. Stanisław Grabias. Zakład zmienił nazwę na Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, poszerzył zakres badań i zmienił i rozwinął formy kształcenia studentów. Od roku 2013 Zakładem kieruje prof. dr hab. Tomasz Woźniak.
Zakład zatrudnia specjalistów reprezentujących różnorodne dziedziny nauki: lingwistów, psychologów, pedagogów, lekarzy różnych specjalności (neurologów, psychiatrów, laryngologów i foniatrów). Współpraca naukowa pracowników Zakładu przynosi efekty w postaci interdyscyplinarnych projektów badawczych, których wyniki prezentowane są w różnych wydawnictwach specjalistycznych, na konferencjach naukowych oraz znajdują zastosowanie w rozwoju nowoczesnych technologii służących diagnozie i terapii zaburzeń mowy i słuchu.
W Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie są utworzone i prowadzone pracownie specjalistyczne służące zarówno celom naukowo-badawczym, jak i dydaktycznym. Należą do nich: Uniwersytecka Pracownia Logopedyczna, gdzie odbywają się zajęcia logopedyczne z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych, prowadzone przez pracowników Zakładu oraz Pracownia Audiofonologii, zaopatrzona w najnowocześniejszy technologicznie sprzęt do badania recepcji i percepcji słuchowej. Zakład Logopedii dysponuje również artykulografem AG 500 – wysoce specjalistycznym urządzeniem  pozwalającym na zobrazowanie procesu artykulacji. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie w  Zakładzie, jako jedynym ośrodku w Polsce i jednym z nielicznych na świecie, badań w zakresie fonetyki artykulacyjnej z zastosowaniem artykulografii magnetycznej (EMA).
Projekty badawcze, realizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu, przyniosły wyniki w postaci wypracowania nowych metod diagnozy i terapii zaburzeń mowy i znalazły odzwierciedlenie w doborze treści kształcenia w obrębie poszczególnych przedmiotów specjalistycznych.
W trosce o umiejętność wykorzystywania przez studentów w praktyce uzyskiwanej na kierunku logopedia z audiologią wiedzy, na wniosek pracowników Zakładu, powołano do życia Studencką Poradnię Logopedyczną. Studenci mają w niej możliwość prowadzenia terapii pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami mowy, słuchu i głosu. Studencka Poradnia Logopedyczna świadczy bezpłatną pomoc logopedyczną w okresie od października do maja w środowisku Lublina i okolic, działając jednocześnie na rzecz środowiska lokalnego.Prowadzone przez Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego formy kształcenia

Obecnie  Zakład prowadzi kształcenie logopedów w ramach następujących kierunków studiów:


Logopedia z audiologią, studia licencjackie i magisterskie
Prowadzone są w Zakładzie Logopedii od 2007 roku. Powstały jako kierunek unikatowy, jedyny w kraju. Powołanie tych studiów rozpoczęło nową jakość kształcenia logopedów w Polsce. Obecnie studia logopedyczne licencjackie i magisterskie prowadzone są również w innych ośrodkach.
Studia te  Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS prowadzi wespół z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, placówką o światowej renomie, kierowaną przez prof. dra hab. Henryka Skarżyńskiego.
Program studiów kierunku logopedia z audiologią znalazł uznanie nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Poziom kompetencji absolwenta kierunku dorównuje międzynarodowym wymaganiom dotyczącym kształcenia logopedów (więcej informacji pod adresem: http://umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,logopedia-z-audiologia,6786.chtm oraz http://umcs.pl/pl/sum-logopedia.chtm ).

Logopedia – studia podyplomowe
Studia te, o najdłuższej w Polsce tradycji, przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej, psychologii lub pedagogiki (wyjątkowo inne kierunki studiów). Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Uzyskane kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (więcej informacji pod adresem: http://umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,logopedia-studia-czterosemestralne,7180.chtm ).

Neurologopedia – studia podyplomowe
Studia są przeznaczone dla osób, które posiadają tytuł magistra a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach pomagisterskich studiów logopedycznych; specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich lub uzyskały stopień magistra logopedii. Studia poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów dotyczącą zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego (więcej informacji pod adresem: http://umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,neurologopedia,7099.chtm ).

Surdologopedia – studia podyplomowe
Studia przeznaczone dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie surdologopedii (więcej informacji pod adresem: http://umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,surdologopedia,7067.chtm ).