ZAKŁAD CHEMII TEORETYCZNEJ

Opis

SKŁAD OSOBOWY

Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS Jolanta.Narkiewicz-Michalek@umcs.lublin.pl tel. 81 537 56-52
Prof. dr hab. Władysław Rudzinski Wladyslaw.Rudzinski@umcs.lublin.pl, tel. 81 537 56-33
Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski andrzej.dabrowski@umcs.lublin.pl tel. 81 537 56-05
Prof. dr hab. Krzysztof Woliński, wolinski@pqs-chem.com, tel. 81 537 56-28
Dr hab. Krzysztof Nieszporek krzysn@hektor.umcs.lublin.pl tel. 81 537 55-37
Dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS szabla@vega.umcs.lublin.pl  tel. 81 537 56-20
Dr Mariusz Barczak mbarczak@poczta.umcs.lublin.pl tel. 81 537 79-92
Dr Mateusz Drach drach@vega.umcs.lublin.pl tel. 81 537 55-18
Dr Przemysław Podkościelny przemyslaw.podkoscielny@poczta.umcs.lublin.pl  tel. 81 537 57-88
Dr Leszek Łajtar leszek.lajtar@poczta.umcs.lublin.pl tel. 81 537 57-88

  

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia) z matematyki, statystyki, podstaw chemii ogólnej, podstaw chemii teoretycznej, chemii teoretycznej, zastosowań termodynamiki statystycznej w chemii fizycznej, adsorpcji fizycznej na ciałach stałych na kierunkach chemia i ochrona środowiska. Prowadzą również seminaria, pracownie dyplomowe a także wykłady monograficzne dla studentów ostatnich lat. 

W Zakładzie Chemii Teoretycznej funkcjonuje pracownia komputerowa, stworzona dla potrzeb chemii kwantowej, która jest także wykorzystywana do prowadzenia laboratorium z chemii teoretycznej. W godzinach wolnych od zajęć kursowych korzystają z niej studenci wykonujący prace licencjackie i magisterskie w Zakładzie Chemii Teoretycznej. 

 RYS HISTORYCZNY

 

 Zakład Chemii Teoretycznej został utworzony 1 grudnia 1975 r. Pierwszym kierownikiem zakładu był Prof. dr hab. Władysław Rudziński, który sprawował tę funkcję nieprzerwanie do do 30 września 2012 r. Zakład mieści się na VI i V piętrze budynku Collegium Chemicum.

 

 PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ

 W latach 1975-2012 pracownicy Zakładu Chemii Teoretycznej opublikowali łącznie ok. 800 artykułów naukowych, z czego ponad 90% w renomowanych czasopismach zagranicznych.

Badania naukowe realizowane obecnie w Zakładzie Chemii Teoretycznej obejmują następujące zagadnienia:

 • Adsorpcja fenoli z roztworów wodnych na adsorbentach węglowych: opis równowagi, efekty entalpowe oraz kinetyka adsorpcji. (dr Przemysław Podkościelny)

 • Teoretyczny opis adsorpcji prostych związków aromatycznych z roztworów wodnych na wielościennych nanorurkach węglowych (MWCNTs) (dr Przemysław Podkościelny)

 • Symulacje komputerowe samoorganizacji cząsteczek w warstwach zaadsorbowanych (dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS)

 • Modelowanie teoretyczne powstawania porowatych sieci molekularnych na powierzchniach ciał stałych (dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS)

 • Badania modelowe wpływu anizotropowych czynników zewnętrznych na segregację molekuł w mieszanych warstwach adsorpcyjnych (dr hab. Paweł Szabelski, prof. UMCS)

 • Badania równowagi i kinetyki agregacji surfaktantów w roztworach wodnych i na granicach międzyfazowych. (dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS, dr Mateusz Drach)

 • Teoretyczne (MD) i eksperymentalne badania solubilizacji substancji biologicznie aktywnych w agregatach micelarnych w roztworze i na powierzchni ciała stałego (prof. Jolanta Narkiewicz-Michałek, dr Mateusz Drach)

 • Teoretyczny opis kinetyki adsorpcji gazów na ciałach stałych (dr hab. Krzysztof Nieszporek)

 •  Wymuszone zmiany strukturalne w molekułach (prof. Krzysztof Woliński)

 •  Podwójna baza funkcyjna w obliczeniach kwantowo-chemicznych (prof. Krzysztof Woliński)

 •  Wpływ rozpuszczalnika na widma NMR (prof. Krzysztof Woliński)

 • Synteza, funkcjonalizacja i charakterystyka materiałów porowatych opartych na krzemionce oraz ich zastosowanie w technikach sorpcyjnych. (prof. Andrzej Dąbrowski, dr Mariusz Barczak)

 • Funkcjonalizacja powierzchni materiałów węglowych (włókna węglowe, mezoporowate węgle) i ich zastosowanie. (prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, dr Mariusz Barczak)

 • Charakteryzacja i zastosowanie materiałów opartych na SiO2 i TiO2 otrzymywanych metodą zol-żel. (prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, dr Mariusz Barczak)

 • Teoretyczna interpretacja widm IR i NMR molekuł i materiałów krzemoorganicznych. (prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski, dr Mariusz Barczak)

Zakład posiada nowocześnie wyposażone laboratorium syntezy materiałów porowatych.

Współpraca z zagranicą:

 •  Department of Chemistry, University of Arkansas, Fayetteville, AR, USA

 •  Parallel Quantum Solutions, Fayetteville AR, USA

 •  Institute of Surface Chemistry of Ukrainian National Academy of Sciences (Kijów, Ukraina)

 •  National Centre for Sensor Research, Dublin City University (Dublin, Irlandia).

 •  Université de Reims Champagne-Ardenne (Reims, Francja)

 •  Departamento de Fisica Aplicada, Faculdad de Ciencias, Universidad de Granada (Granada, Hiszpania)

 •  Facultad de Quimicas, Universidad de Vigo, (Vigo-Pontevedra, Hiszpania)

 

INFORMACJE DODATKOWE

 Zakład Chemii Teoretycznej jest głównym organizatorem sympozjów ISSHAC (International Symposium on Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids), które odbywają się cyklicznie od 1992 w różnych miastach Polski (http://isshac.org). Stałym przewodniczącym Komitetu Naukowego sympozjum jest prof. Władysław Rudziński a przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek. Jednym z celów organizacji sympozjów ISSHAC jest międzynarodowa promocja Wydziału Chemii UMCS i jego wiodącej tematyki badawczej, którą jest szeroko rozumiana fizykochemia zjawisk międzyfazowych. Sympozja ISSHAC cieszą się międzynarodową renomą, o czym świadczy wiele nazwisk światowych autorytetów naukowych na listach uczestników i publikacja prac prezentowanych na sympozjach w międzynarodowych czasopismach z listy filadelfijskiej (Langmuir, Applied Surface Science, Adsorption).

Od 1999 roku na terenie Zakładu Chemii Teoretycznej działa Zespół Teorii Adsorpcji, będący placówką Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Jego kierownikiem w latach 1999-2012 był prof. Władysław Rudziński. Obecnie Zespołem kieruje dr hab. Tomasz Pańczyk, prof. IKiFP PAN.

Nagrody:

Za działalność naukowo-badawczą pracownicy Zakładu otrzymali dotychczas kilkanaście Nagród Indywidualnych i Zespołowych Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki i Ministra Edukacji Narodowej. Byli także laureatami stypendiów przyznawanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych pracowników naukowych (dr hab. Robert Charmas, dr hab. Paweł Szabelski). 

Pracownicy

Władze

Kierownik zakładu

 dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS

Jolanta.Narkiewicz-Michalek@umcs.lublin.pl

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/602,   +48 (81) 537 56 52 

Sekretariat

tel.:  81 537 77 65    faks: 81 537 56 85