Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym

Kierunek
Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:
1) podanie wygenerowane z systemu IRK;
2) odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
3) dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
4) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
5) pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych;

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów oraz informacje organizacyjne:
Wydział Artystyczny UMCS, al. Kraśnicka 2b, 20-718 Lublin - osobiście lub pocztą;
Informacji udziela organizator studiów:
Zbigniew Bagiński - telefonicznie: 506 005 005 e-mail: ukson@umcs.pl

Opłata za semestr: 1800 zł (opłata za I semestr pomniejszona jest o koszt wpisowego)

Nr konta bankowego: 53 1030 1999 2410 0470 0014 3201

Opis

Kierownik studiów: dr Ewa Niestorowicz

Studia podyplomowe ,,Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym”, mają charakter innowacyjny. Jest to pionierski kierunek studiów podyplomowych w Polsce, zajmujący się kompleksowo zagadnieniami z zakresu planowania i wdrażania dostępności kultury i sztuki dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy studiów będą mieli okazję poznać specyfikę poszczególnych niepełnosprawności, a także możliwości dostosowania sztuki do potrzeb odmiennej recepcji sensorycznej. Studenci będą mogli również przekonać się, że poprzez wprowadzenie programów edukacyjnych możliwe jest zrealizowanie idei szerokiego dostępu do kultury i sztuki poprzez likwidację barier architektonicznych, poznawczych i mentalnych, umożliwiając aktywny udział w odbiorze sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu, także niepełnosprawnym intelektualnie, z Zespołem Aspergera i autyzmem.

Program studiów uwzględnia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w przeciągu ostatnich lat na temat dostępności sztuki dla osób niepełnosprawnych, a także wyniki badań stanu edukacji muzealnej w Polsce prowadzonych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Dzięki czemu udało się zidentyfikować potrzeby instytucji kultury w zakresie obsługi gości niepełnosprawnych.

Program kształcenia zapewni stały rozwój studentom poprzez uczestnictwo w zajęciach, które będą wskazywały nowe kierunki w zakresie udostępniania sztuki osobom niepełnosprawnym, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pracowników instytucji kultury, realizację pracowni dyplomowej w partnerskich instytucjach kultury w Polsce, a także odbywaniu praktyk w instytucjach kultury z udziałem osób niepełnosprawnych.
Ponadto studenci nabędą umiejętności w zakresie komunikacji z osobami z dysfunkcjami słuchu i wzroku, tj.: Alfabet Lorma, Polski język migowy, system Językowo-Migowy, Fonogesty, Alfabet Brailla, a także Audiodeskrypcja, która jest językowym sposobem przybliżania wiedzy o świecie osobom niewidomym.

Wśród wykwalifikowanych wykładowców są specjaliści w zakresie pracy z osobami dotkniętymi różnymi dysfunkcjami, część kadry stanowią również wykładowcy niepełnosprawni.

Organizując studia podyplomowe w zakresie ,,Udostępniania kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym”, Wydział Artystyczny zapewnia dostęp do profesjonalnego zaplecza warsztatowego (m.in. pracownie malarskie, rysunkowe, informatyczne).
Dodatkowo, w miarę potrzeb może zostać zorganizowany egzamin certyfikacyjny w zakresie komunikacji z osobami z dysfunkcjami słuchu i wzroku (wszystkimi wymienionymi metodami komunikacji) w stopniu podstawowym, potwierdzone zaświadczeniami wydanymi przez uprawnione do tego organizacje pozarządowe, tj.: Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących Surdostal w Stalowej Woli, Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „Gest” w Poznaniu, Fundację Kultura bez barier w Warszawie.

Kandydaci:
Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia kierunków:
- nauk społecznych, humanistycznych, szkół terapeutycznych oraz artystycznych a także kandydaci wywodzący się spośród:
- pracowników instytucji kultury (muzeów, domów kultury, galerii),
- pedagogów specjalnych,
- terapeutów zajęciowych,
- nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem swych umiejętności,
- społeczności osób niepełnosprawnych w Polsce i za granicą,
- pracowników organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
- architektów i projektantów budynków i wystaw muzealnych,
- urzędników administracji publicznej odpowiedzialnych za wydarzenia w instytucjach kultury

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:
-
Aspekty edukacyjno-wychowawcze sztuki
- Typologia niepełnosprawności
- Podstawy arteterapii
- Dostosowanie sztuki do potrzeb osób niewidomych i głuchoniewidomych
- Dostosowanie sztuki do potrzeb osób niesłyszących i słabosłyszących
- Dostosowanie sztuki do potrzeb niepełnoprawnych intelektualnie
- Projekty artystyczne z elementami arteterapii z zakresu plastyki
- Projekty artystyczne z elementami arteterapii z zakresu muzyki i teatru
- Współczesne kierunki w udostępnianiu kultury i sztuki
- Edukacja muzealna
- Projektowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych
- Dostępność cyfrowa
- Warsztaty artystyczno-edukacyjne
- Komunikacja z osobami z osobami niepełnosprawnymi:
- Polski Język Migowy
- Fonogesty
- System Językowo-Migowy
- Alfabet Lorma
- Alfabet Brailla
- Audiodeskrypcja
- Pracownia dyplomowa-projekty realizowane w partnerskich instytucjach kultury w Polsce:
- Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
- Muzeum dla dzieci w Muzeum Etnograficznym w Warszawie
- Praktyki z udziałem osób niepełnosprawnych

Sylwetka absolwenta:
Studia na kierunku Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym stanowią połączenie ogólnohumanistycznej wiedzy o rodzajach niepełnosprawności z współczesną wiedzą o kulturze z wiedzą z zakresu sztuki.
Jednocześnie posiadana wiedza z zakresu szeroko rozumianych nauk o kulturze, sztuce i typologii i następstw funkcjonalnych niepełnosprawności, umożliwia absolwentowi nie tylko kreatywne rozumienie tych wszystkich zjawisk i ich aktywne propagowanie i upowszechnianie w instytucjach kultury.

Program kształcenia zapewni studentom stały rozwój poprzez uczestnictwo w zajęciach, które będą wskazywały nowe kierunki w pracy z osobami niepełnosprawnymi, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pracowników instytucji kultury.

Absolwent potrafi upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych itp.).
Sylwetka absolwenta odpowiada obowiązującym standardom i wymaganiom obecnego rynku pracy, który zakłada mobilność i szerokie kompetencje. Program kształcenia konsultowany z przedstawicielami potencjalnych pracodawców.

Studia pod patronatem:
Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Niesłyszących „Surdostal” w Stalowej Woli
Fundacji „Kultury bez barier” w Warszawie
Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „Gest” w Poznaniu

Prognozowana data rozpoczęcia zajęć: marzec 2016 rok 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów oraz informacje organizacyjne:
Wydział Artystyczny UMCS, al. Kraśnicka 2b, 20-718 Lublin - osobiście lub pocztą;
Informacji udziela organizator studiów:
Zbigniew Bagiński - telefonicznie: 506 005 005 e-mail: ukson@umcs.pl
Pogłębionych informacji merytorycznych udziela:

dr Edyta Lisek-Lubaś, tel. 504 016 754, e-mail: edyta.lisek@wp.pl