Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe

Kierunek
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Uwaga Kandydaci!
Wkrótce rekrutacją na III edycję studiów!
Planowany termin uruchomienia III edycji - październik 2017 r.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;

 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;

 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;

 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nr konta:

78 1030 1999 2406 2670 0014 4201

Opłata za semestr:

1 800 zł plus opłata wpisowa 150 zł

Harmonogram wnoszenia wpłat:

 • wpisowe (150 zł): na dzień złożenia dokumentów
 • opłata za I semestr studiów (1800 zł): do 16.12.2016,
 • opłata za II semestr studiów (1800 zł): do 1.03.2017.

Można też dokonać całej opaty z góry, za cały semestr lub cały rok.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

do 20 listopada 2016 r.
Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Rektorat X piętro, pokój nr 1002
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl.

Opis

Organizator:

Wydział Ekonomiczny

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. nadzw.

Czas trwania:

Studia są dwusemestralne i będą realizowane w trybie niestacjonarnym, zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 216 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz seminariów.

Opis Studiów:

Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe to studia przygotowane przez UMCS w oparciu o współpracę ze środowiskiem biznesu, łączące przygotowanie merytoryczne i badawcze Uniwersytetu z doświadczeniem biznesowym praktyków.
Do współpracy zaprosiliśmy Open Finance SA – lidera rynku pośrednictwa finansowego w Polsce oraz Open Brokers S.A. – multiagencję ubezpieczeniową z grupy Open Finance.

To już II edycja studiów podyplomowych, które zadebiutowały na UMCS w 2015 roku. I edycja zdobyła duże uznanie słuchaczy, co potwierdzili, wystawiając wysokie noty trenerom i wykładowcom. A program studiów ocenili jako w pełni spełniający ich potrzeby i oczekiwania.

Wyjątkowa atmosfera ,nowoczesna i doświadczona zawodowo kadra wykładowców z ciekawą i praktyczną ofertą edukacyjną.

Gorąco polecam
Dorota Sułek, absolwentka studiów podyplomowych "Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe" UMCS

Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, pracujących lub starających się o pracę bądź prowadzących własną działalność gospodarczą, pragnących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, przydatne na obecnym i trudnym rynku pracy.
Studia mają na celu przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej na różnych stanowiskach, zarówno w zakładach ubezpieczeń i innych instytucjach finansowych jak i w przedsiębiorstwach oraz w pośrednictwie ubezpieczeniowym i niezależnym doradztwie finansowym.

Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe to branża o szerokich możliwościach, która od wielu lat jest dobrym miejscem na rozwój zawodowy. To duży rynek, który wciąż się zmienia i musi dostosować się do oczekiwań klientów. Sukces na rynku ubezpieczeń i pośrednictwa finansowego w doradztwie i zarządzaniu to: znajomość natury i specyfiki rynku + biznesowa wiedza praktyczna.

Adresatami studiów podyplomowych są w szczególności: niezależni doradcy finansowi i ubezpieczeniowi, agenci, multiagenci, brokerzy, dyrektorzy ds. rozwoju sprzedaży i finansowi, specjaliści w multiagencjach i firmach pośrednictwa finansowego, specjaliści w Towarzystwach Ubezpieczeń, osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń, specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w przedsiębiorstwach oraz wszystkie osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania finansami osobistymi i doradztwa emerytalnego.

Co wyróżnia studia:

 • Współpraca partnerska ze środowiskiem biznesu.
 • Szeroki udział doświadczonych praktyków.
 • Optymalne połączenie niezbędnej teorii + biznesowej praktyki + aktualnej wiedzy.
 • Program zajęć opracowany z uwzględnieniem doświadczeń biznesowych i dopasowany do warunków rynku.
 • Oferta zatrudnienia dla najlepszych absolwentów.
 • Jedyne studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń, gdzie praktyka wygrywa z teorią.
 • Zajęcia praktyczne prowadzi najwyższa kadra zarządzająca i menadżerowie sprzedaży Open Finance oraz Open Brokers.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów (216 godzin):

 1. Podstawy makroekonomii
 2. Organizacja rynku ubezpieczeniowego w Polsce
 3. Prawo cywilne w praktyce ubezpieczeniowej i pośrednictwie finansowym
 4. Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach
 5. Ubezpieczenia na życie
 6. Ubezpieczenia majątku rzeczowego
 7. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 8. Ubezpieczenia finansowe
 9. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
 10. Likwidacja szkód
 11. Jednolity rynek ubezpieczeniowy w UE i jego nadzór
 12. Marketing usług ubezpieczeniowych
 13. Przestępczość ubezpieczeniowa
 14. Organizacja i instytucje rynku kapitałowego
 15. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 16. Nowoczesne techniki sprzedaży
 17. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
 18. Etyka pracy z klientem
 19. Budowanie i zarządzanie siecią sprzedaży
 20. System emerytalny w Polsce
 21. Produkty inwestycyjne i plany emerytalne
 22. Planowanie finansów osobistych klientów indywidualnych
 23. Warsztaty umiejętności miękkich
 24. Seminarium dyplomowe

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno eksperci-praktycy mający bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze ubezpieczeń, pośrednictwa i rynków finansowych jak i kadra naukowa z różnych ośrodków akademickich w kraju. Zajęcia prowadzą między innymi:

 • prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska, były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszy Emerytalnych, były członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeń (IAIS), zastępca Sekretarza Generalnego Geneva Association, były doradca Prezesa NBP M. Belki.
 • mgr Tomasz Krupa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, pracuje obecnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
 • dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP w Poznaniu, Kierownik Katedry Ubezpieczeń, w latach 2000-2005 Dyrektor Oddziału TUiR Warta S.A. w Poznaniu, od 2005 r. – niezależny konsultant w zakresie ubezpieczeń.
 • dr hab. inż. Adam Śliwiński, prof. SGH, absolwent Politechniki Lubelskiej oraz University of Central Lancashire, obecnie kierownik Zakładu Ryzyka i Ubezpieczeń w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Visiting Scholar 2014 UCBerkeley-Haas School of Business, od 2001 roku związany również z praktyką biznesową.
 • dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. UMCS, kierownik Zakładu Ubezpieczeń na WE UMCS, specjalizacja naukowa: ubezpieczenia gospodarcze i rynki finansowe
 • dr hab. Beata Nowotarska –Romaniak prof. nadzw. UE w Katowicach, specjalizacja naukowo-badawcza: marketing usług i marketing firm ubezpieczeniowych.
 • dr hab. Anna Szymańka - specjalność naukowa: statystyka aktuarialna, matematyka finansowa, obecnie Kierownik Katedry Ubezpieczeń w Uniwersytecie Łódzkim.
 • dr Marietta Janowicz-Lomott, specjalność naukowa finanse, ubezpieczenia gospodarcze, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych SGH w Warszawie; członek Podkomisji Ubezpieczeń Rolnych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, ekspert Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

Kadra wywodząca się z praktyki:

 • mgr Tomasz Chwiejczak – Prezes Zarządu Open Brokers S.A.
 • mgr Bartłomiej Marzec, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych, Open Finance S.A.
 • mgr Paweł Komar - Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Open Finance SA
 • mgr Krzysztof Wilczewski - Kierownik Zespołu trenerów/Trener wewnętrzny Sprzedaży Open Finance SA
 • mgr Marek Krawczyk - Menadżer sprzedaży Open Brokers S.A.
 • mgr Monika Kosińska - Trener wewnętrzny sprzedaży Open Finance SA
 • mgr Paweł Tukiendorf - Menadżer ds. ubezpieczeń Open Brokers S.A.
 • mgr Jakub Wasilewski - Radca prawny Open Brokers S.A
 • mgr inż. Jacek Nowotarski – były dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód TUiR Allianz Polska SA w Bielsko-Biała, wieloletnie doświadczenia w biznesie.
 • mgr Jacek Weremczuk, dyrektor Oddziału Regionalnego PZU/PZU Życie w Lublinie

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych zostaje wyposażony w aktualną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego i rynku ubezpieczeń majątkowych, życiowych i emerytalnych, a także pośrednictwa ubezpieczeniowego i doradztwa finansowego. Program studiów zapewnia wykształcenie w zakresie praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem, funkcjonowania i organizacji rynku ubezpieczeniowego i kapitałowego, a także oferty produktowej z obszaru ubezpieczeń oraz inwestycji finansowych i emerytalnych. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą również umiejętności nowoczesnych technik sprzedażowych, budowania i zarządzania siecią sprzedaży oraz planowania finansowego gospodarstw domowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń z przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia  studiów podyplomowych.

Korzyści dla absolwentów studiów:

 • Dostęp do eksperckiej wiedzy od specjalistów w branży - w zakresie zarządzania i sprzedaży.
 • Kompleksowe i praktyczne przygotowanie do pracy w branży finansów i ubezpieczeń.
 • Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pośrednictwie finansowym i ubezpieczeniach.
 • Otwarcie nowych możliwości rozwoju własnego biznesu.
 • Poznanie skutecznych metod działania.
 • Poprawa wyników sprzedaży i zwiększenie efektywności działań menadżerskich.
 • Wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy.
 • Propozycja zatrudnienia dla trzech wyróżniających się słuchaczy kierunku "Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe". Propozycja dotyczy zatrudnienia na stanowiskach doradczych i specjalistycznych w jednej ze spółek grupy Open Finance!

Informacji nt. rekrutacji do II edycji studiów udziela:

dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. nadzw.
Zakład Ubezpieczeń w Instytucie Ekonomii i Finansów WE UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 705,
20-031 Lublin
tel.: 81 537-51-72
e-mail: teresa.bednarczyk@umcs.lublin.pl

                                   

Partnerzy studiów zorganizowali 4 edycje „Akademii Finansów” na sześciu uczelniach wyższych w Polsce, gromadząc 1.500 słuchaczy.

30 studentów rozpoczęło karierę w grupie spółek Open Finance.

Open Brokers S.A. jest ogólnopolską multiagencją ubezpieczeniową w grupie Open Finance. W sieci partnerskiej Open Brokers działa aktualnie 260 pośredników i 600 doradców.

Open Finance S.A. od wielu lat jest liderem rynku pośrednictwa finansowego w Polsce – doradza swoim klientom od 2004 roku. Ponad 1 000 doradców finansowych na terenie całej Polski jest do dyspozycji Klientów – już ponad 1,6 mln osób zaufało i skorzystało z usług Open Finance S.A.