Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe

Kierunek
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;

 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;

 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;

 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nr konta:

78 1030 1999 2406 2670 0014 4201

Opłata za semestr:

1800 zł plus opłata wpisowa 150 zł

Harmonogram wnoszenia opłat:

1. Opłata za I semestr studiów (1800 zł):
na dzień złożenia dokumentów – 150 zł – wpisowe;
do 21 października 2016 – 900 zł;
do 10 stycznia 2017 – 900 zł.

2. Opłata za II semestr studiów (1800 zł):
do dnia 10 marca 2017 – 900 zł;
do dnia 10 maja 2017 – 900 zł.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

od 4 maja do 14 października 2016 r.
Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres: CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel. 81 537 58 45, e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl.

Opis

Organizator:

Wydział Ekonomiczny

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. nadzw.

Czas trwania:

Studia są dwusemestralne i będą realizowane w trybie niestacjonarnym, zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 216 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz seminariów.

Opis Studiów:

Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe to studia przygotowane przez UMCS w oparciu o współpracę ze środowiskiem biznesu, łączące przygotowanie merytoryczne i badawcze Uniwersytetu z doświadczeniem biznesowym praktyków.
Do współpracy zaprosiliśmy Open Finance SA – lidera rynku pośrednictwa finansowego w Polsce oraz Open Brokers S.A. – multiagencję ubezpieczeniową z grupy Open Finance.

Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, pracujących lub starających się o pracę bądź prowadzących własną działalność gospodarczą, pragnących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, przydatne na obecnym i trudnym rynku pracy.
Studia mają na celu przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej na różnych stanowiskach, zarówno w zakładach ubezpieczeń i innych instytucjach finansowych jak i w przedsiębiorstwach oraz w pośrednictwie ubezpieczeniowym i niezależnym doradztwie finansowym.

Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe to branża o szerokich możliwościach, która od wielu lat jest dobrym miejscem na rozwój zawodowy. To duży rynek, który wciąż się zmienia i musi dostosować się do oczekiwań klientów. Sukces na rynku ubezpieczeń i pośrednictwa finansowego w doradztwie i zarządzaniu to: znajomość natury i specyfiki rynku + biznesowa wiedza praktyczna.

Adresatami studiów podyplomowych są w szczególności: niezależni doradcy finansowi i ubezpieczeniowi, agenci, multiagenci, brokerzy, dyrektorzy ds. rozwoju sprzedaży i finansowi, specjaliści w multiagencjach i firmach pośrednictwa finansowego, specjaliści w Towarzystwach Ubezpieczeń, osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń, specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w przedsiębiorstwach oraz wszystkie osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania finansami osobistymi i doradztwa emerytalnego.

Co wyróżnia studia:

 • Współpraca partnerska ze środowiskiem biznesu.
 • Szeroki udział doświadczonych praktyków.
 • Optymalne połączenie niezbędnej teorii + biznesowej praktyki + aktualnej wiedzy.
 • Program zajęć opracowany z uwzględnieniem doświadczeń biznesowych i dopasowany do warunków rynku.
 • Oferta zatrudnienia dla najlepszych absolwentów.
 • Jedyne studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń, gdzie praktyka wygrywa z teorią.
 • Zajęcia praktyczne prowadzi najwyższa kadra zarządzająca i menadżerowie sprzedaży Open Finance oraz Open Brokers.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów (216 godzin):

 1. Podstawy makroekonomii
 2. Organizacja rynku ubezpieczeniowego w Polsce
 3. Prawo cywilne w praktyce ubezpieczeniowej i pośrednictwie finansowym
 4. Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach
 5. Ubezpieczenia na życie
 6. Ubezpieczenia majątku rzeczowego
 7. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 8. Ubezpieczenia finansowe
 9. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
 10. Likwidacja szkód
 11. Jednolity rynek ubezpieczeniowy w UE i jego nadzór
 12. Marketing usług ubezpieczeniowych
 13. Przestępczość ubezpieczeniowa
 14. Organizacja i instytucje rynku kapitałowego
 15. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 16. Nowoczesne techniki sprzedaży
 17. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
 18. Etyka pracy z klientem
 19. Budowanie i zarządzanie siecią sprzedaży
 20. System emerytalny w Polsce
 21. Produkty inwestycyjne i plany emerytalne
 22. Planowanie finansów osobistych klientów indywidualnych
 23. Warsztaty umiejętności miękkich
 24. Seminarium dyplomowe

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci-praktycy mający bogate i wieloletnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwa i rynków finansowych przy wsparciu kadry akademickiej z różnych ośrodków akademickich. Zajęcia prowadzą między innymi:

 • prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Wydział Zarządzania,  Politechnika Warszawska, były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Funduszy Emerytalnych, były członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeń (IAIS), zastępca Sekretarza Generalnego Geneva Association, obecnie doradca Prezesa NBP Marka Belki.
 • mgr Tomasz Krupa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, pracuje obecnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
 • dr hab. J. Lisowski, prof. UEP w Poznaniu, Kierownik Katedry Ubezpieczeń, były Dyrektor Oddziału TUiR Warta S.A. w Poznaniu
 • dr  hab. inż. Adam Śliwiński, prof. SGH, absolwent Politechniki Lubelskiej oraz University of Central Lancashire, obecnie kierownik Zakładu Ryzyka i Ubezpieczeń w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Visiting Scholar 2014 UCBerkeley-Haas School of Business, od 2001 roku związany również z praktyką biznesową.
 • Dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. UMCS, kierownik Zakładu Ubezpieczeń w Instytucie Ekonomii i Finansów, specjalizacja naukowa: ubezpieczenia gospodarcze i rynki finansowe
 • dr hab. B. Nowotarska –Romaniak prof. nadzw. UE w Katowicach, specjalizacja naukowo-badawcza: marketing usług i marketing firm ubezpieczeniowych.
 • mgr inż. J. Nowotarski - Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód TUiR Allianz Polska SA w Bielsko-Biała, wieloletnie doświadczenia w biznesie.
 • Agata Okońska – Szczęch – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, specjalizuje się m.in. w prawie ubezpieczeniowym,

Wielu innych praktyków z Open Finance SA  oraz Open Brokers S.A.   

 • Paweł Komar - Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Open Finance S.A.
 • Krzysztof Wilczewski - Kierownik Zespołu trenerów/Trener wewnętrzny Sprzedaży Open Finance S.A.
 • Marek Krawczyk - menadżer sprzedaży Open Brokers S.A.
 • Monika Kosińska - trener wewnętrzny sprzedaży Open Finance S.A.
 • Paweł Tukiendorf - Menedźer ds. ubezpieczeń Open Finansce S.A
 • Jakub Wasilewski - radca prawny.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych zostaje wyposażony w aktualną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego i rynku ubezpieczeń majątkowych, życiowych i emerytalnych, a także pośrednictwa ubezpieczeniowego i doradztwa finansowego. Program studiów zapewnia wykształcenie w zakresie praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem, funkcjonowania i organizacji rynku ubezpieczeniowego i kapitałowego, a także oferty produktowej z obszaru ubezpieczeń oraz inwestycji finansowych i emerytalnych. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą również umiejętności nowoczesnych technik sprzedażowych, budowania i zarządzania siecią sprzedaży oraz planowania finansowego gospodarstw domowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń z przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia  studiów podyplomowych.

Korzyści dla absolwetnów studiów:

 • Dostęp do eksperckiej wiedzy od specjalistów w branży - w zakresie zarządzania i sprzedaży.
 • Kompleksowe i praktyczne przygotowanie do pracy w branży finansów i ubezpieczeń.
 • Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pośrednictwie finansowym i ubezpieczeniach.
 • Otwarcie nowych możliwości rozwoju własnego biznesu.
 • Poznanie skutecznych metod działania.
 • Poprawa wyników sprzedaży i zwiększenie efektywności działań menadżerskich.
 • Wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy.
 • Propozycja zatrudnienia dla trzech wyróżniających się słuchaczy kierunku "Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe". Propozycja dotyczy zatrudnienia na stanowiskach doradczych i specjalistycznych w jednej ze spółek grupy Open Finance!

Informacji udziela:

dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. nadzw.
Zakład Ubezpieczeń w Instytucie Ekonomii i Finansów WE UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 705,
20-031 Lublin
tel.: 81 537-51-72
e-mail: teresa.bednarczyk@umcs.lublin.pl

                                   

Partnerzy studiów zorganizowali 4 edycje „Akademii Finansów” na sześciu uczelniach wyższych w Polsce, gromadząc 1.500 słuchaczy.

30 studentów rozpoczęło karierę w grupie spółek Open Finance.

Open Brokers S.A. jest ogólnopolską multiagencją ubezpieczeniową w grupie Open Finance. W sieci partnerskiej Open Brokers działa aktualnie 260 pośredników i 600 doradców.

Open Finance S.A. od wielu lat jest liderem rynku pośrednictwa finansowego w Polsce – doradza swoim klientom od 2004 roku. Ponad 1 000 doradców finansowych na terenie całej Polski jest do dyspozycji Klientów – już ponad 1,6 mln osób zaufało i skorzystało z usług Open Finance S.A.