Systemy informacji geograficznej w praktyce

Kierunek
Systemy informacji geograficznej w praktyce
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się, co najmniej 15 osób, zaś limit przyjęć wynosi 17 osób.

Uwaga kandydaci - OD DNIA 09.02.2018 PRZYJMUJEMY NA LISTĘ REZERWOWĄ:

Dokumenty należy przesłać listem poleconym do 17 lutego 2018 r. na adres:

Pracownia Geoinformacji
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
Al. Kraśnicka 2 c,d
20-718 Lublin

z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Systemy informacji geograficznej w praktyce"

Numer konta bankowego (rok akademicki 2017/2018):

25 1030 1999 2412 5070 0014 6201

Informacji udziela:

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Łukasz Chabudziński 
Pracowania Geoinformacji Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS 
Al. Kraśnicka 2 c,d
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 99, kom 501414960
e-mail: gisumcs@gmail.com

Opis

Systemy informacji geograficznej w praktyce

Organizator:

Pracownia Geoinformacji, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Łukasz Chabudziński

Czas trwania:

2 semestry

Opis Studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów rożnych kierunków nauk o Ziemi i nie tylko. Zachęcamy do udziału absolwentów studiów (I i II stopnia) kierunków przyrodniczych, humanistycznych i technicznych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników małych i średnich firm, w których GIS staje się narzędziem pracy.

Studia trwają 2 semestry. Formuła studiów jest otwarta i umożliwia zrealizowanie różnorodnych potrzeb dostosowanych do grupy osób w nich uczestniczących. Program studiów jest bardzo szeroki i koncentruje się przede wszystkim na stronie praktycznej wykorzystania narzędzi i programów GIS. Został ułożony na podstawie potrzeb i oczekiwań osób zaczynających pracę z GIS. Autorzy przez ostatnie lata śledzili zapytania, wypowiedzi pojawiające się na różnych forach internetowych związanych z GIS. Szczegółowo zostały także przeanalizowane oczekiwania pracodawców na podstawie ofert pracy, jakie cały czas pojawiają się na rynku GIS.

Więcej informacji

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Semestr I:

 • Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej
 • Źródła danych przestrzennych
 • GIS moblilny oraz technologie pomiarowe
 • Podstawy analiz przestrzennych
 • Bazy danych w środowisku GIS

Semestr II:

 • WEB-GIS
 • Wizualizacja kartograficzna w środowisku GIS
 • Zastosowanie GIS w planowaniu przestrzennym i architekturze krajobrazu
 • GIS w zarządzaniu i administracji
 • Podstawy prawne i organizacyjne systemów informacji geograficznej
 • Zastosowanie GIS w ochronie środowiska

Sylwetka absolwenta:

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom nie tylko na stosowanie i wykorzystanie narzędzi GIS w ich codziennej pracy, ale stanowią solidne podstawy do tworzenia własnych rozwiązań zarówno w formie budowy własnych systemów GIS, jak i tworzenia narzędzi, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.
Wiedza, jaką nabywa słuchacz studiów pozwala na samodzielną pracę w środowisku GIS oraz obejmuje problematykę związaną tworzeniem oraz zarządzaniem projektami, w których GIS stanowi kluczowe zagadnienie.

Ocena końcowa:

Średnia ze wszystkich ocen cząstkowych

Studia mogą być finansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
http://www.frsp.eu/krajowy-fundusz-szkoleniowy-dotacje-na-szkolenia/

Harmonogram zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017