Wewnętrzny regulamin rozdziału punktów we wnioskach o przyznanie stypendiów