Turystyka i Rekreacja

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o zjawiskach turystycznych i rekreacyjnych, ich uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Pozwalają zrozumieć procesy rozwoju turystyki i jej miejsce we współczesnej gospodarce światowej. Kształtują umiejętności organizacji różnych form turystyki i rekreacji, w dostosowaniu do warunków środowiska oraz potrzeb różnych grup odbiorców.

Studia II0 - trwają dwa lata. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu

Specjalności – od I roku studiów, wybór przy rekrutacji

  • Turystyka dzieci i młodzieży – profil praktyczny. Specjalność kształtuje umiejętności projektowania oferty turystycznej i rekreacyjnej stosownie do potrzeb różnych grup dzieci i młodzieży oraz jej realizacji w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą. Student ma możliwość zdobycia uprawnień wychowawców kolonijnych i kierowników wycieczek szkolnych
  • Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji – profil ogólnoakademicki. Celem specjalności jest przygotowanie do podejmowania działań mających na celu rozwój sektora turystycznego z uwzględnieniem etapu planowania oferty, jej promocji i dystrybucji oraz oceny skutków z różnych punktów widzenia
  • Turystyka zdrowotna – profil ogólnoakademicki. Specjalność koncentruje się wokół prozdrowotnych form turystyki i rekreacji, ich organizacji, uwarunkowań i efektów. W sposób szczególny pozwala poznać mechanizmy funkcjonowania turystyki w obszarach uzdrowiskowych
  • Geoturystyka – profil ogólnoakademicki. Specjalność uczy rozumienia zjawisk procesów geologicznych, geomorfologicznych i hydrologicznych, które są przedmiotem zainteresowania turystycznego oraz przygotowuje do projektowania oferty turystycznej z wykorzystaniem atrakcji geoturystycznych