Turystyka i Rekreacja

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o zjawiskach turystycznych i rekreacyjnych, ich uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Pozwalają zrozumieć procesy rozwoju turystyki i jej miejsce we współczesnej gospodarce światowej. Kształtują umiejętności organizacji różnych form turystyki i rekreacji, w dostosowaniu do warunków środowiska oraz potrzeb różnych grup odbiorców.

Studia I0 - trwają 3 lata. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu

Specjalności – od II roku studiów:

  • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego – profil praktyczny. Specjalność przygotowuje do organizowania różnego rodzaju imprez turystyczno-rekreacyjne dla różnych grup odbiorców oraz do ich obsługi w biurze turystycznym i punktach informacji turystycznej. Zajęcia przygotowują do złożenia egzaminu zewnętrznego dającego uprawnienia pilota wycieczek
  • Rekreacja ruchowa i zdrowotna – profil praktyczny. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia różnych form rekreacyjno-ruchowych dla różnych grup odbiorców, w tym dla osób niepełnosprawnych i o specjalnych wymaganiach
  • Hotelarstwo – profil praktyczny. Celem specjalności jest kształtowanie kompetencji do pracy w różnego typu obiektach noclegowych na różnych stanowiskach . Zapewnia możliwość odbywania praktyk w hotelach zagranicznych
  • Gospodarowanie zasobami turystycznymi – profil ogólnoakademicki. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności analizy cech przestrzeni pod kątem zasobów turystycznych oraz do planowania elementów zagospodarowania turystycznego i rozwoju turystyki w skali lokalnej i regionalnej
  • Ekoturystyka – profil ogólnoakademicki. Specjalność ukierunkowana jest na sektor turystyki przyrodniczej. Daje znajomość waloryzacji zasobów przyrodniczych dla potrzeb różnych form turystyki oraz projektowania oferty turystycznej w oparciu o konkretne zasoby środowiska