Stypendia ministra dla studentów i doktorantów na rok ak. 2017/18 - wnioski 25-29.09.

mgr Urszula Kurzątkowska

01.09.2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na swojej stronie przedstawia kryteria naboru wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi i doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Student/doktorant powinien przedstawić swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi Uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (Dziekana właściwego wydziału UMCS). Rektor uczelni przekazuje Ministrowi w terminie do 15 października 2017 r. jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Szczegółowe kryteria i osiągnięcia, które będą brane przy ocenie złożonych wniosków, wzory wniosków i wskazówki dotyczące ich wypełniania zostały ogłoszone na stronach Ministerstwa:

Okres składania wniosków w Dziekanacie WH (u pracownika obsługującego kierunek studiów kandydata) to 25-29 września 2017 r.

Terminy składania wniosków na innych wydziałach UMCS: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,34,harmonogram-skladania-wnioskow-o-stypendium-ministra,53084.chtm