Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Prezentowane informacje dotyczą roku akademickiego 2017/18.

Uwaga!!
Studenci Wydziałów: Ekonomicznego, Humanistycznego oraz Pedagogiki i Psychologii generują i składają wniosek w formie elektronicznej poprzez USOSweb. Po wygenerowaniu wniosku w USOSweb, należy go wydrukować i wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności złożyć w formie papierowej w dziekanacie.

zobacz instrukcję generowania wniosku w systemie USOSweb

zobacz Harmonogram Rektora UMCS i ZUSS w sprawie czynności w postępowaniu o przyznanie swiadczeń o charakterze socjalnym w systemie USOSweb dla studentów Wydziału Ekonomicznego, Humanistycznego oraz Pedagogiki i Psychologii

Kto może otrzymać stypendium specjalne?

Stypendium może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (m.in. zespołu orzekającego lub lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Jaka jest wysokość stypendium specjalnego?

Wysokość przyznawanego stypendium zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności:

 1. Lekki stopień niepełnosprawności - oznacza:

  •  orzeczoną częściową niezdolność do pracy,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.
 2. Umiarkowany stopnień niepełnosprawności - oznacza:

  • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.
 3. Znaczny stopnień niepełnosprawności - oznacza:

  • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Stawki stypendium specjalnego obowiązujące w roku akademickim 2017/2018
(Załącznik do Komunikatu Rektora i Zarządu Uczelnianego Samorządu Studenckiego UMCS)

Jak otrzymać stypendium specjalne?

 1. Należy złożyć w swoim dziekanacie odpowiedni wniosek.
 2. Do wniosku należy dołączyć kopie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a oryginał okazać do wglądu pracownikowi przyjmującemu dokumenty.