Społeczne wymiary mobilności

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Koło Naukowe Studentów Socjologii UMCS, Koło Naukowe Studentów Socjologii Gospodarki i 0rganizacji oraz Lubelski Oddział PTS zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: SPOŁECZNE WYMIARY MOBILNOŚCI”, która odbędzie się w dniu 17.05.2017 roku w  Lublinie.

Współczesne zmiany globalne powodują, iż problematyka mobilności staje się jedną z kluczowych obszarów badań społecznych i kulturowych. Mobilność może być analizowana zarówno z punktu widzenia możliwości i szans, zwiększania zasobów różnych aktorów społecznych, ale także reżimów tę mobilność ograniczających lub nadzorujących. Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń badawczych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegów ani wyżywienia. Artykuły po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Konteksty Społeczne” lub w recenzowanej monografii.


Terminy:

  • do 30 marca 2017 przesłanie kart zgłoszeń wraz z abstraktami
  • do 15 kwietnia 2017 organizatorzy przesyłają informację o akceptacji referatu
  • do 30 czerwca 2017 przesłanie tekstu do publikacji

Miejsce: Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

Kontakt:  wymiary.mobilnosci@umcs.pl


WFiS: Społeczne wymiary mobilności - formularz zgłoszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń do: 30 marca 2017

Decyzja o zakwalifikowaniu wystąpienia:  15 kwietnia 2017

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych konferencji Społeczne wymiary mobilności przez organizatorów konferencji.