Mobile Identities. Migration and Integration in Transnational Communities

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest partnerem stowarzyszonym projektu „Mobile Identities. Migration and Integration in Transnational Communities” finasowanym przez Komisję Europejską, DG Home i European Fund for the Integration of third-country nationals 2007-2013. Partnerami w projekcie są:

 • Psychoanalytic Institute for Social Research (IPRS), Rome, Italy
 • Christiches Jugenddorfweek Deutschlands (CDJ), Hamburg, Germany
 • Autonomous University of Barcelona Barcelona, Spain
 • University College London London, United Kingdom
 • Free University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands
 • Univerzita Mateja Bela Bratislava,Slovakia
 • Municipality of Reggio Emilia, Italy
 • Association of foreign Workers (ASLI), Italy
 • North-German Union of Islamic Communities, Germany
 • Mohamed First University, Morocco
 • Organization for Development and Emancipation,Albania

Celem projektu jest ocena wpływu funkcjonujących polityk migracyjnych na jakość życia migrantów i ich integracji w przypadku czasowej i cyrkulacyjnej migracji. Szczegółowym przedmiotem badań są:

 1. Profile i potrzeby transnarodowych migrantów w Europie;
 2. Programy integracji i ich relacja do potrzeb migrantów.

Na podstawie badań opracowany zostanie program wsparcia migrantów z krajów niebędących członkami Unii oraz rekomendacje dla instytucji zajmujących się migrantami na poziomie narodowym i międzynarodowym. 

Strona projektu: pagines.uab.cat/mobileidentities

ULOTKA PROMOCYJNA


 Projekt „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”

 • Wstępne informacje o projekcie

Projekt „Polish female migrants and their families – a study of care deficit” realizowany jest na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Instytutu Socjologii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z University of Bergen, Faculty of Social Sciences. Opiekę merytoryczną nad całością projektem pełni prof. Zofia Kawczyńska-Butrym, Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami. Skład zespołu badawczego tworzą pracownicy naukowi oraz specjaliści z Polski i Norwegii. Projekt realizowany jest od września 2013 r. do końca 2015r.

 • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Okres transformacji ustrojowej i przystąpienie Polski do struktur UE miały duży wpływ na zmianę w funkcjonowaniu polskich rodzin. W związku ze zmianą aktywności zawodowej kobiet, w wielu rodzinach zmienia się zakres opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Szczególnie ważną kwestią stają się migracje kobiet. To one powodują głębokie zmiany w funkcjonowaniu rodziny szczególnie w zakresie funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej. Dlatego też warto przyjrzeć się temu aspektowi, postawić i odpowiedzieć na pytanie z jakimi konkretnymi problemami kobiety zmagają się w sytuacji rozłąki i jak je rozwiązują? Projekt obejmuje zagadnienia dotyczące deficytów opieki w rodzinach polskich, związane z pracą polskich kobiet w Norwegii. Zakładamy, że praca kobiet za granicą zmienia zarówno normy międzypokoleniowej wzajemności w rodzinie jak i powoduje konieczność szerszego korzystania z szeroko rozumianego zewnętrznego wsparcia społecznego. Dlatego projekt jest zawarty w priorytetowym obszarze badawczym: kwestie migracji i spójności społecznej. Ponieważ projekt obejmuje zagadnienia dotyczące efektywności instytucji publicznych, to przewidujemy, że wyniki badań pozwolą na opracowanie rekomendacji zmian w zakresie polityki społecznej. z uwzględnieniem poszczególnych aktorów społecznych. Głównym celem projektu jest zbadanie występującego w związku z migracją kobiet deficytu opieki na rzecz dzieci i osób starszych. W projekcie badany będzie lokalny kontekst rodziny i lokalna infrastruktura opiekuńcza. W badaniach uwzględnione zostaną również takie zjawiska jak: konflikt ról, stygmatyzacja i  tożsamość.

Strona projektu: polfamigra.umcs.pl

E-mail: kontakt@polfamigra.umcs.pl

 


W okresie od 01.03.2007 do 31.01.2008 Instytut Socjologii UMCS zrealizował projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
 

ZMIANA PRZEZ ZDROWIE
Szkolenia dla pracujących z grupami szczególnego ryzyka

Projekt kierowany był do 200 osób PRACOWNIKÓW oraz WOLONTARIUSZY INSTYTUCJI I ORGANIZACJI działających na rzecz grup szczególnego ryzyka z woj. lubelskiego.

CEL GŁÓWNY projektu dotyczył podwyższenia kwalifikacji osób pracujących z grupami szczególnego ryzyka poprzez wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu promocji zdrowia.

REALIZACJA PROJEKTU obejmowała dwa podstawowe zadania: SZKOLENIA w formie wykładów i ćwiczeń dostarczające wiedzy o zdrowiu, czynnikach zagrażających, a także możliwościach i strategiach jego kształtowania oraz WARSZTATY praktycznego stosowania wiedzy o zdrowiu do zmiany w życiu grup szczególnego ryzyka. Uzupełniały je seminarium otwierające, konferencja podsumowująca i publikacje.

Dla ułatwienia udziału w szkoleniach zajęcia były realizowane w miastach terytorialnie najbliższych zainteresowanym. (w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu).


W okresie od 01.01.2007 do 31.03.2008 Instytut Socjologi UMCS zrealizował projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie pod nazwą

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

Programy rozwojowe dla szkół z zakatków Lubelszczyzny.

Celem głównym projektu było wsparcie merytoryczne i finansowe 55 szkół wszystkich szczebli z terenu powiatów chełmskiego i tomaszowskiego w przygotowaniu i wdrożeniu programów rozwojowych, ukierunkowanych na zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych, rozwijanie aspiracji edukacyjnych, społecznych i zawodowych uczniów oraz na wzmocnienie współpracy szkoły z rodzicami i społecznością lokalną.

Projekt zakładał następujące formy wsparcia: dotację finansową na realizację opracowanych przez szkoły programów rozwojowych, przeprowadzenie badań diagnozujących w szkołach, pomoc wykwalifikowanych trenerów i doradców, pedagogów, psychologów w opracowywaniu programów rozwojowych i prowadzeniu zajęć dla uczniów, konsultacje on-line dla szkolnych zespołów programowych, portal internetowy, na którym szkoły mogły zaprezentować swoje osiągnięcia i sukcesy.