Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej

Kierownik

dr Anna Maria Wójcik

telefon: 81 537 50 65

e-mail: am.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  • przedmioty obligatoryjne - dydaktyka biologii, emisja głosu, metodyka międzyprzedmiotowyej edukacji przyrodniczej, metodyka szkolnych zajęć terenowych, technologia informacyjna w edukacji, pedagogika - dla studentów specjalności nauczycielskich kierunku biologia; edukacja ekologiczna - dla studentów geografii.
  • konwersatoria ze współczesnych kierunków rozwoju dydaktyki biologii oraz z dydaktycznych aspektów nauczania treści przyrodniczych, edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej a także ćwiczenia z multimediów w edukacji szkolnej - dla słuchaczy studiów podyplomowych;

Rys historyczny

Pracownia Metodyki Nauczania Biologii powstała w 1973 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem była dr Julia Piasecka, pełniąca tę funkcję do przejścia na emeryturę w 1985 roku. W tym okresie zgromadzono bogatą bibliotekę dydaktyczną i metodyczną, okazy biologiczne i inne środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia oraz wyposażono salę ćwiczeń. W latach 1985 - 1995 Pracownia rozwijała się pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Sałaty jako kuratora. Z tego okresu pochodzą opracowania dydaktyczne Ogrodu Botanicznego UMCS: wytyczono w Ogrodzie ścieżki dydaktyczne, wydano poradniki metodyczne z opisami tras wycieczek oraz przewodnik dydaktyczny. W latach 1995-2013 Pracownią kierowała dr Maria Pedryc-Wrona, a działalność Pracowni koncentrowała się głównie na pracach związanych z rozwojem i potrzebami edukacji narodowej. W 2011 roku Pracownia zmieniła nazwę na Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej. Od dnia 1 października 2013 roku funkcję kierownika Pracowni pełni dr Anna Maria Wójcik.

Kierownicy Pracowni: dr Julia Piasecka (1973-1985), prof. dr hab. Bogusław Sałata (kurator 1985-1995), dr Maria Pedryc-Wrona (1995-2013), dr Anna Maria Wójcik kierownik od 2013 roku.


Problematyka badawcza


Ostatnie ważniejsze publikacje

  1. Clement P., Laurent Ch., Samonek-Miciuk E. (2011) Polish teachers' conceptions related to the environment. Ann. Univ. Pedag. Cracov. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia I. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 86, 104-115.
  2. Gajuś-Lankamer E., Wójcik A. M. (2011) Wspieranie zrównoważonego rozwoju ucznia z trudnościami w nauce wyzwaniem dla dydaktyków i nauczycieli biologii. Ann. Univ. Pedag. Cracov. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia I. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 86, 214-220.
  3. Gajuś-Lankamer E., Wójcik A. M. (2012) Gimnazjalny projekt edukacyjny z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju - projekt edukacyjny. Stowarzyszenie Ekopsychologia, Kraków, 1-229.

Możliwości wykonywania usług

  • szkolenia w zakresie organizacji i prowadzenia kursów metodycznych oraz warsztatów z edukacji przyrodniczej i ekologicznej;
  • organizowanie i prowadzenie kursów w zakresie emisji głosu w pracy nauczyciela oraz wykorzystania multimediów w edukacji.

Pracownicy

dr Anna Maria Wójcik
dr Elwira Samonek-Miciuk
dr Ewa Gajuś-Lankamer
dr Bożena Mierzwa