Pożyczki i świadczenia z funduszu pogrzebowego

 1. Nowy członek PKZP ma prawo do pierwszej pożyczki i świadczeń z Funduszu Pogrzebowego po wpłaceniu wpisowego i sześciu kolejnych składek.
 2. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 6 300,00,00 zł.
 3. Pożyczkę przyznaje się na podstawie wniosku – jeżeli wysokość pożyczki jest większa od zgromadzonych wkładów, wymagane jest zabezpieczenie w postaci poręczenia przez dwóch pracowników Uniwersytetu, członków PKZP UMCS w Lublinie.
 4. Pożyczek udziela się na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.
 5. Raty pożyczki potrącane są z wynagrodzenia. W przypadku niemożliwości dokonania tego potrącenia, członek zobowiązany jest wpłacić ratę na konto PKZP, także w przypadku potrącenia z wynagrodzenia niepełnej raty.
 6. Wypłata pożyczek następuje w formie przelewu: ok. 5. dnia każdego miesiąca, poza sierpniem.
 7. Wypłata świadczenia z Funduszu Pogrzebowego następuje na podstawie złożonego wniosku.
  Akt zgonu jest podstawowym warunkiem do wypłaty w/w świadczenia.
  Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia możliwe jest do 12-stu miesięcy od daty śmierci osób wymienionych w punkcie 8.
 8. Wysokość świadczenia z Funduszu Pogrzebowego:
 • z tytułu śmierci członka PKZP UMCS – 500 zł,
 • z tytułu śmierci współmałżonka członka PKZP UMCS – 400 zł,
 • z tytułu śmierci nieletniego dziecka członka PKZP UMCS – 400 zł,
 • z tytułu śmierci rodziców i teściów członka PKZP UMCS – 300 zł.