Opłaty

Warunki wnoszenia opłat

Uchwała Nr XXIII – 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i doktoranckich

Wysokość opłat

Wzory umów