SPECJALISTA/ SAMODZIELNY REFERENT

Data dodania
12.01.2018
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
SEKCJA APARATURY NAUKOWEJ w Dziale Zamówień Publicznych
Termin składania ofert
09.02.2018
Opis

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Przygotowywania i właściwe prowadzenie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z:
• ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
• uregulowaniami w ramach przepisów wewnętrznych obowiązujących w UMCS
• procedurami unijnymi/wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE
   a w tym w szczególności:
• Opis przedmiotu zamówienia
• Wybór trybu postępowania
• Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
• Badanie i ocena złożonych ofert
• Kompleksowe prowadzenie dokumentacji realizowanych postępowań
2. Niezbędne wymagania:
• wykształcenie wyższe, preferowane techniczne
• dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
• dobra znajomość rynku aparatury naukowo-badawczej w obszarze chemii, biologii fizyki,
• doświadczenie zawodowe: 
dot. specjalisty: min 3-letni staż pracy, w tym min 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z dostawami aparatury naukowo-badawczej
dot. referenta: min roczny staż pracy, w tym min 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym aparaturą naukową
• umiejętności zawodowe:  znajomość  zagadnień z obszaru aparatury naukowo-badawczej, umiejętność praktycznego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, umiejętność samodzielnego prowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego (tworzenie siwz, określanie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert,  badanie i ocena ofert), biegła umiejętność obsługi komputera (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny)
• predyspozycje: obowiązkowość, odpowiedzialność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
3. Dodatkowo preferowane:
• doświadczenie w pracy związanej z eksploatacją, dostawami aparatury naukowo-badawczej, sprzętu audiowizualnego
• doświadczenie w samodzielnym  prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
• studia, szkolenia związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
• umiejętność redagowania pism urzędowych
• umiejętność argumentowania i publicznego prezentowania stanowiska
• znajomość języka angielskiego pod kątem technicznych terminologii

 

Wymagane dokumenty

a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
b) list motywacyjny,
c) kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
e) oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania ze strony UMCS),
f) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r
o ochronie danych osobowych potwierdzone własnoręcznym podpisem, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UMCS w Lublinie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji”

Miejsce składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać: UMCS w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu,  Sekretariat Z-cy Kanclerza  pok. Nr 910 (IX p.) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Specjalista/ Samodzielny Referent w Sekcji Aparatury Naukowej” lub drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 9 lutego 2018 r  do godz. 10.00
Informujemy:
Oferty, które wpłyną po terminie, oferty niekompletne, oferty, które nie spełniają wymagań-  nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Oferty pracy na UMCS