Data dodania
12.01.2018
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Jednostka
Zakład Spektrometrii Mas w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
Termin składania ofert
06.02.2018
Opis

 KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

- posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie fizyka;

- predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego;

- ukończone studia wyższe na kierunku fizyka;

- umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu eksperymentów naukowych w dziedzinie spektrometrii mas;  

- umiejętność pracy ze spektrometrem mas z sektorem magnetycznym;

- znajomość technik pomiaru stosunków izotopowych (S i O);

- umiejętność programowania (programy do kontroli pracy spektrometru mas);

- bardzo dobra znajomość elektroniki, a w szczególności układów opartych o mikrokontrolery jednoukładowe;

- obsługa komputera, w tym znajomość następujących programów: Microsoft Office, OpenOffice, LabView  
oraz programów do edycji grafiki wektorowej i rastrowej (zajęcia ze studentami);

- bardzo dobra znajomość języka polskiego;

- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie, rozmowę i pisanie artykułów naukowych;

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

 

Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


- odpis dyplomu magistra i doktora;


- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


- wykaz publikacji naukowych;


- wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;


- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183);


- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;


- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);


- opinię opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dziekanat Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki,  /pok. 7A./

pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 31 stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 6 lutego 2018 r.

Oferty pracy na UMCS