Data dodania
11.01.2018
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Jednostka
Zakład Chemii Organicznej na Wydziale Chemii UMCS
Termin składania ofert
31.01.2018
Opis

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

- posiadanie tytułu zawodowego magistra chemii;

- pozytywna opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej;

- posiadanie specjalistycznej wiedzy w zakresie chemii organicznej oraz chemii związków fosforoorganicznych;

- posiadanie doświadczenia w pracy ze związkami wrażliwymi na działanie wilgoci i tlenu;

- doświadczenie w pracy ze związkami fosforoorganicznymi;

- doświadczenie w pracy ze związkami chiralnymi;

- doświadczenie w analizie związków organicznych za pomocą podstawowych technik spektroskopowych;

- udokumentowany dorobek naukowy;

- płynna znajomość języka polskiego;

- dobra znajomość języka angielskiego;

- umiejętność obsługi komputera, programów do edycji tekstów, programów specjalistycznych do analizy danych  

  (NMR, HPLC, GC-MS itd.).

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie od dnia 1 marca 2018 r.  do dnia 30 września 2019 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


- odpis dyplomu magistra;


- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


- wykaz publikacji naukowych;


- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego  o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej;


- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo


  o szkolnictwie wyższym  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183);


- oświadczenie, że UMCS będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;


- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dziekanat Wydziału Chemii /pok. 2/

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 31 stycznia 2018 r. do godz. 1500

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 28 lutego 2018 r.

Oferty pracy na UMCS