Data dodania
04.08.2017
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Jednostka
Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki
Termin składania ofert
28.08.2017
Opis

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

- posiadanie tytułu magistra filologii angielskiej/anglistyki;

- szeroka znajomość zagadnień teoretycznych i badawczych podejmowanych przez współczesną glottodydaktykę;

- udokumentowane zaangażowanie w systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie problematyki nauczania języka angielskiego jakoobcego (udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje);   

- kilkuletni staż pracy i doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w środowisku szkolnym, posiadanie stopnia nauczyciela   dyplomowanego;

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dydaktyki języków obcych oraz praktycznej nauki języka angielskiego na poziomie  akademickim.;

- doświadczenie w kształceniu nauczycieli języka angielskiego, w tym w sprawowaniu opieki nad praktykami nauczycielskimi;

- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego   o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej;

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.  
w podstawowym miejscu pracy
, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


- odpis dyplomu magistra;


- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


- wykaz publikacji naukowych;


- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego   o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej;


- oświadczenie o spełnieniu wymogów zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.);


- oświadczenie, że UMCS będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;


- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

      Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pok. 034

      Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 28 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 8 września 2017 r.

 

Oferty pracy na UMCS