Data dodania
07.08.2017
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Jednostka
Katedra Marketingu
Termin składania ofert
08.09.2017
Opis

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:
•    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu;
•    dorobek naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu;
•    doświadczenie w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej w szkolnictwie wyższym;
•    predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone opinią kierownika zakładu/katedry lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
•    pozyskiwanie środków na badania naukowe w konkursach grantowych;
•    biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego (w mowie i w piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie prac naukowych).

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
•    zatrudnienie od dnia 1 października 2017 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wymagane dokumenty

•    podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
•    dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu;
•    kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
•    informację o osiągnięciach naukowo-badawczych i dydaktycznych wraz z wykazem publikacji;
•    informację o udziale w grancie badawczym;
•    oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.);
•    oświadczenie, że UMCS będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
•    oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.);
•    opinię kierownika zakładu/katedry lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej.

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE NA KONKURS NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Sekretariat Wydziału Ekonomicznego (p. 302)
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Termin składania dokumentów upływa w dniu 8 września 2017 r. (decyduje data wpływu dokumentów)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 września 2017 r.

Oferty pracy na UMCS