Data dodania
04.08.2017
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Jednostka
Zakład Literaturoznawstwa Germańskiego i Komparatystyki w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
Termin składania ofert
28.08.2017
Opis

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo germańskie;

- doświadczenie dydaktyczne, w tym doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w szkole wyższej z zakresu nauczania języka niemieckiego specjalistycznego;

- posiadanie dorobku naukowego i organizacyjnego;

- posiadanie kwalifikacji zawodowych tłumacza przysięgłego języka niemieckiego;

- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o perspektywach uzyskania habilitacji oraz predyspozycjach do pracy dydaktycznej;

- przedstawienie koncepcji rozprawy habilitacyjnej lub koncepcji badań naukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie;

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie od dnia 1 października 2017 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


- odpis dyplomu doktora;


- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


- w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego koncepcja rozprawy habilitacyjnej lub koncepcja badańnaukowych pozwalających na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wymaganym terminie;


- aktualna opinia lub list rekomendacyjny kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego również o perspektywach uzyskania habilitacji;


- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji;


- oświadczenie o spełnieniu wymogów zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U.z 2016 r. poz. 1842 ze zm.);


- oświadczenie, że UMCS będzie dla kandydata podstawowymmiejscem pracy;


- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochroniedanych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pok. 034

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 28 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 8 września 2017 r.

Oferty pracy na UMCS