O studiach na Wydziale Politologii

Wydział Politologii oferuje kształcenie na 8 kierunkach studiów I i II stopnia, studiach doktoranckich z zakresu nauk o polityce i nauk o mediach oraz specjalistycznych studiach podyplomowych. Spełniają one kryteria innowacyjności i wymagania pracodawców, dając szansę na zatrudnienie w wielu firmach i instytucjach życia publicznego. Studiowanie, to nie tylko ciekawe wykłady i ćwiczenia w nowoczesnych salach m.in. Inkubatora Medialno-Artystycznego. To przede wszystkim ludzie, pasjonaci swoich dyscyplin naukowych oraz studenci współtworzący atmosferę Wydziału - niepowtarzalną, bo miksującą doświadczenia wykładowców z entuzjazmem młodości. Dlatego warto być razem !

Studiuj za granicą!

Program Komisji Europejskiej LLP/Erasmus, w ramach którego studenci naszego Wydziału mogą odbywać część swoich studiów na partnerskich uczelniach europejskich. Większość uczelni partnerskich w programie Erasmus to znaczące ośrodki akademickie. Studia zrealizowane na uczelni zagranicznej umożliwiają zdobycie wielu umiejętności. Nasi studenci, którzy byli beneficjentami programu podkreślają, jak wiele korzyści daje ten program. Najczęściej wskazują na możliwość rozszerzenia programu swoich studiów, nauczenia się języków obcych i rozpoznania zagranicznych rynków pracy. Możliwość studiowania w innym kraju to cenne rozwijające młodego człowieka doświadczenie. Tego typu aktywność pozwala zdobyć wiele umiejętności i kontaktów, które niewątpliwie w przyszłości przyczynią się do zdobycia interesującej pracy. Wydział Politologii stale rozwija kontakty zagraniczne w celu zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia studiów i stworzenia swoim studentom możliwości korzystania w pełni z całej europejskiej przestrzeni edukacyjnej na poziomie wyższym. Wydział Politologii zawarł umowy z 29 uniwersytetami europejskimi w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Islandii na Litwie, Łotwie, na Węgrzech, we Włoszech, w Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Turcji, Francji, Rumunii, Belgii w Niemczech i Czechach.

MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów Most umożliwia wymianę studentów w ramach 20 polskich uczelni: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Rzeszowski. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Można studiować w wybranej uczelni przez semestr lub cały rok.

MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,
  • wyboru dodatkowych zajęć dydaktycznych,
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami z innej uczelni
  • prowadzenia badań
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków i mobilnością.

Bądź aktywny! Realizuj swoje pasje!

Nasi Studenci realizują swoje pasje i zainteresowania działając w kołach naukowych. Organizują konferencje, spotkania, debaty z udziałem wybitnych dziennikarzy i polityków z Polski i zagranicy Redagują i wydają studenckie zeszyty naukowe „Consensus”, studencki magazyn „Polformance” i „Ofensywa”. Działają w Akademickim Radiu Centrum. Zdobywają w ten sposób umiejętności praktyczne, poszerzają swoją wiedze. Na naszym Wydziale działa 11 kół naukowych: Koło Latynoamerykanistów, Koło Myśli Społecznej i Ruchów Politycznych, Koło Naukowe Badaczy Bliskiego Wschodu, Koło Naukowe Europy Środkowo-Wschodniej, Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych, Koło Naukowe Studiów Wschodnioeuropejskich, Koło Sympatyków Dalekiego Wschodu, Naukowe Studenckie Koło Samorządowców, Politologiczne Koło Naukowe, Studenckie Koło Dziennikarskie, Studenckie Koło Medialne, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego.

Dysponujemy Inkubatorem Medialno-Artystyczny to wyjątkowy cyfrowy ośrodek twórczy, w którym prowadzone są zajęcia dla naszych studentów np. na kierunku produkcja medialna. Jako dziennikarz, wydawca, czy producent możesz rozwijać się w TV UMCS!