Kurs - wiedza o społeczeństwie

Kurs przygotowuje do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjnemetodą wykładu, w czasie którego powtarzane są wiadomości przewidziane w podstawie programowej nauczania wiedzy o społeczeństwie liceum ogólnokształcącego.
Co tydzień przeprowadzane są testy z wiadomości bieżących, dotyczący aktualnych wydarzeń politycznych i gospodarczych. Ułatwiają one uczestnikom zapoznać się z problemami współczesnej Polski i świata. Rozwiązują oni także testy dotyczące prawa konstytucyjnego.

Udział  w zajęciach zapewnia  uzyskanie natępujacych umiejętności:

  • hierarchizacji faktów i wyciąganie własnych wniosków
  • znajomości i rozumienia wydarzeń we współczesnym świecie
  • opisywania i wyjaśniania procesów gospodarczo- społecznych
  • łączenia faktów polityczno-społecznych  w związki przyczynowo-skutkowe
  • wyszukiwania i interpretacji wydarzeń korzystania  ze  źródeł,  np. gazet, programów telewizyjnych i radiowych itp.
  • formułowania zwięzłych odpowiedzi.

Po zakończeniu działu uczestnicy otrzymują  testy powtórzeniowe, które ułatwiają przygotowania do praktycznego rozwiązywania zadań maturalnych. W czasie zajęć omawiane są zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych, sposób oceniania zadań np. kryteria oceniania. Omawiane są konkretne problemy pojawiające się w trakcie rozwiązywania zadań maturalnych, pisania wypracowań.

Zakres materiału z wiedzy o społeczeństwie na kursie przygotowawczym

1. Życie społeczne
Czynniki determinujące życie społeczne
Więzi społeczne
Typologia grup społecznych
Rodzina i jej problemy
Struktura życia społeczne
Specyfika i problemy  społeczeństwa polskiego

2. Polityka i życie polityczne
Ideologie i doktryny polityczne
Systemy totalitarne
Partie polityczne
Zasady demokracji
Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym
Prawa i obowiązki obywatela we współczesnym społeczeństwie
Modele ustrojowe współczesnych państw
Społeczeństwo obywatelskie

3. Ustrój III Rzeczpospolitej
Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 r.
Władza ustawodawcza
Władza wykonawcza
Władza sądownicza
Samorząd terytorialny

4. Podstawy prawa
Wstęp do prawoznawstwa - podstawowe pojęcia związane z prawem
Zadania i funkcje prawa
Gałęzie i działy prawa
Hierarchia aktów prawnych
Prawa człowieka pojęcie i geneza

5. Integracja europejska i stosunki międzynarodowe
Ład międzynarodowy – konflikty międzypaństwowe, międzynarodowy terroryzm
System bezpieczeństwa międzynarodowego
Proces integracji Europy
Organizacje międzynarodowe

6. Sytuacja polityczna w Polsce
Najważniejsze partie polityczne
Zarys przemian politycznych w Polsce
Reformy gospodarczo-społeczne po 1989 r.

7. Problemy współczesnego świata
Problemy gospodarcze
Konflikty społeczne
Zjawisko globalizacji
Zagrożenia ekologiczne