Kurs - matematyka

Kurs  przygotowuje do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Zajęcia obejmują 90 godzin zajęć, odbywać się będą jeden raz w tygodniu (4 godziny lekcyjne) w soboty w godz. 9.00-12.15.

Podczas kursu zostaną szczegółowo powtórzone i omówione następujące działy matematyki:

 • Liczby i ich zbiory
 • Wielomiany i funkcje wymierne
 • Funkcje trygonometryczne
 • Funkcja wykładnicza i logarytmiczna
 • Ciągi liczbowe
 • Ciągłość i pochodna funkcji
 • Planimetria
 • Stereometria
 • Rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki matematycznej

Na każdych zajęciach uczniowie otrzymają do rozwiązania arkusz maturalny oraz zadania do samodzielnych przemyśleń. Po zakończeniu omawiania kolejnych działów matematyki odbędzie się test sprawdzający dający uczniom informację zwrotną o poczynionych postępach. 

Po kursie uczniowie nabędą umiejętności:

 • interpretowania tekstu matematycznego i formułowania uzyskanych wyników
 • używania języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników
 • rozumienia i interpretowania pojęć matematycznych oraz operowania obiektami matematycznymi
 • budowania modelu matematycznego danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia
 • tworzenia strategii rozwiązania problemu
 • tworzenia łańcucha argumentacji matematycznej i uzasadnienia jego poprawności

Wszystkie materiały potrzebne do zajęć zostaną dostarczone przez organizatora.

Zapisz się na kurs!