Kurs - język polski

Kurs przygotowuje do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W czasie kursu (90 godzin lekcyjnych w blokach po 4 godziny), w soboty w godz. 13.00 - 16.15 uczniowie mają okazję przećwiczyć wszystkie formy wypowiedzi ustnych i pisemnych wchodzących w zakres egzaminu maturalnego z języka polskiego, jednocześnie poznając zasady sprawdzania i oceniania testów i prac pisemnych.

Każdy z uczestników otrzymuje pakiet materiałów, które są wykorzystywane w czasie zajęć oraz w pracy własnej: arkusze egzaminacyjne, zestaw tablic poglądowych (np. epoki, rodzaje i gatunki literackie, tropy poetyckie).

W trakcie zajęć wykorzystywane są ogólnie dostępne publikacje zamieszczane w internecie (np. na stronach MENiS, CKE i OKE oraz w prasie), a także materiały przygotowane przez prowadzącego.

Metody i formy prowadzenia zajęć pozwalają na indywidualną pracę z uczniem i dostosowanie zakresu i poziomu do konkretnych wymagań. Każdy uczestnik może zaproponować własne tematy i teksty źródłowe, ma też okazję przedstawić do oceny (połączonej ze szczegółową recenzją) przynajmniej jedną pracę pisemną.
W trakcie trwania kursu nauczyciel wprowadza zmiany, dostosowując program do aktualnych informacji i zaleceń MENiS (np. aktualizacja listy lektur, zalecane formy aktywności uczniowskiej).

Zakres materiału z języka polskiego na kursie przygotowawczym 

1. Czytanie ze zrozumieniem

  • Praca z tekstem – rozwiązywanie testów maturalnych

Uczniowie wspólnie z nauczycielem rozwiązują testy maturalne, sprawdzają i omawiają wyniki oraz poznają zasady konstruowania klucza odpowiedzi.

2. Historia literatury polskiej z elementami literatury powszechnej oraz historii sztuki:

  • Wykład
  • Praca z tekstem

Zakres tej części zajęć obejmuje historię literatury polskiej i literatury powszechnej w powiązaniu z historią, historią sztuki (architektura, malarstwo, muzyka). Porządkuje i pogłębia wiedzę szkolną, ukazuje zjawiska i procesy kulturowe oraz zależności pomiędzy poszczególnymi dziedzinami sztuki a literaturą. Ponadto uczniowie poznają podstawowe publikacje naukowe niezbędne do samodzielnej pracy i pisania esejów interpretacyjnych i porównawczych (POZIOM  PODSTAWOWY  I  ROZSZERZONY) oraz służące do zestawiania bibliografii i przygotowania prezentacji ustnej (POZIOM  PODSTAWOWY).

3. Periodyzacja literatury współczesnej:

  • Wykład i ekspozycja
  • Praca z tekstem
  • Praca w grupach

Wykład prezentuje i porządkuje zjawiska i procesy zachodzące w literaturze polskiej i światowej w XX wieku, przedstawia najważniejsze pokolenia i osobowości twórcze, ukazuje związki pomiędzy dziełem literackim a wydarzeniami historycznymi, polityką oraz biografią pisarza.
Ponadto uczniowie poznają najważniejsze publikacje (w tym: słowniki, encyklopedie, literackie, antologie, opracowania i monografie) służące samodzielnemu zdobywaniu wiedzy i przygotowywaniu różnych form wypowiedzi pisemnych wymaganych na POZIOMIE PODSTAWOWYM  I  ROZSZERZONYM.
W tej części zajęć uczniowie przedstawiają też konspekty prezentacji oraz wygłaszają je (prezentacje są nagrywane), a następnie dokonują autokorekty.

4. Teoria literatury, genealogia i poetyka
• Wykład i ekspozycja
• Praca z tekstem

Wykład porządkuje i pogłębia wiedzę z zakresu teorii literatury (rodzaje i gatunki literackie, style wypowiedzi artystycznej, środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w utworze). Ponadto uczniowie poznają wzory kompozycyjne różnych odmian eseju (POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY), podejmują samodzielne próby pisania eseju interpretacyjnego i porównawczego (każdy uczestnik kursu przygotowuje co najmniej jedną własną pracę pisemną, która jest sprawdzona i poprawiona zgodnie ze standardami egzaminu maturalnego).

Zapisz się na kurs!