Kurs - historia

Kurs przygotowuje do egzaminu maturalnego z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu (4 godziny lekcyjne) metodą wykładu, w czasie którego powtarzane są wiadomości przewidziane w podstawie programowej nauczania historii w liceum ogólnokształcącym.

Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 16.30 - 19.45.

Uczestnicy korzystają z pomocy atlasów historycznych, co pomaga zrozumieć tok wykładu. Przewidziane są także  ćwiczenia z analizy źródeł historycznych.

Udział w zajęciach zapewnia uzyskanie umiejętności:

  • hierarchizacji faktów i wyciąganie własnych wniosków,
  • znajomości i rozumienia wydarzeń historycznych,
  • opisywania i wyjaśniania procesów historycznych,
  • łączenia faktów historycznych w związki przyczynowo-skutkowe,
  • wskazywania cech poszczególnych  epok i okresów historycznych,    
  • korzystania  ze  źródeł  historycznych,
  • wyszukiwania i interpretacji zgodnie z warsztatem historycznym,
  • formułowania zwięzłych odpowiedzi.

Po zakończeniu działu uczestnicy otrzymują testy powtórzeniowe, które ułatwiają przygotowania do praktycznego rozwiązywania zadań maturalnych. W czasie zajęć omawiane są zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych, sposób oceniania zadań. Omawiane są konkretne problemy pojawiające się w trakcie rozwiązywania zadań maturalnych, pisania wypracowań historycznych.

Rozkład materiału z historii na kursie przygotowawczym
     
1. Cywilizacje Starożytnego Wschodu                                                       
Kultura i religia Egiptu, Sumeru, Indii, Chin.

2. Starożytna Grecja                                                                                   
Kształtowanie się demokracji.
Greckie kanony estetyczne, wpływ hellenizmu na cywilizację śródziemnomorską.

3. Starożytny Rzym  
Rzym przykładem imperium - państwa nastawionego na ekspansję.
Znaczenie rzymskiego prawa cywilnego.
Rozkład państwa i jego kultury.

4. Wczesne  średniowiecze w Europie
Państwo Franków.
Narodziny społeczeństwa feudalnego.
Odbudowa cesarstwa.
Kształtowanie się nowych państw.

5. Początki państwa polskiego 
Organizacja państwa po chrzcie w X w. 
Rozwój Polski do 1138 r.

6. Problemy Europy   X-XV w. 
Walka o uniwersalizm.
Ekspansja chrześcijaństwa poza Europę. 
Zagrożenie Europy przez islam.

7. Kształtowanie się państwa stanowego w Polsce 
Zjednoczenie Polski w XIV w.
Unie polsko-litewskie.
Konflikty polsko-krzyżackie.

8. Wielkie przemiany w Europie 
Odkrycie nowych kontynentów i narodziny nowych mocarstw. 
Przemiany religijne powodujące konflikty i podział cywilizacji chrześcijańskiej.

9. Narodziny Rzeczpospolitej szlacheckiej 
Wzrost znaczenia średniej szlachty.
Rozwój parlamentaryzmu.
Przemiany gospodarczo-kulturowe.    

10.Konflikty religijno- społeczne w Europie w XVII w. 
Idea nowożytnej monarchii absolutnej.
Narodziny społeczeństwa burżuazyjnego.

11.Szczyt potęgi  Rzeczpospolitej  i początek upadku  
Wojny w XVII w. z sąsiadami.
Przemiany polityczne do końca XVII w. 
Nieudane próby reform w czasach saskich.

12.Oświecenie w Europie 
Narodziny potęgi Prus i Rosji.
Ideologia oświeceniowa.
Powstanie USA.

13.Próby reform Rzeczpospolitej
Rządy S.A. Poniatowskiego.
Dominacja Rosji w próby odbudowy państwa.
Konstytucja 3 Maja i ostateczny upadek Rzeczpospolitej.

14.Rola Francji na przełomie XVIII i XIX w. 
Przemiany we Francji w czasie Wielkiej Rewolucji. 
Dominacja Francji w Europie za Napoleona I. 
Odrodzenie państwa polskiego w dobie wojen napoleońskich.
Rozpowszechnienie się haseł rewolucyjnych w Europie mimo klęski Napoleona I.        
       
15.Europa po wojnach napoleońskich 
Postanowienia kongresu wiedeńskiego.
Konflikty ideologiczne w dobie rewolucji przemysłowej.

16.Ziemie polskie po 1815 
Sytuacja Polaków pod zaborami. Początek polskiej walki o niepodległość w kraju i na emigracji.
Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich.

17.Wiosna Ludów  w Europie                                                                        
Sukcesy i porażki liberałów. Dążenia narodowo-wyzwoleńcze w Europie  .

18.Sytuacja polityczna  na Zachodniej Półkuli 
Dekolonizacja Ameryki Południowej.
Konflikty społeczno-polityczne w USA w XIX w.

19.Przemiany w Europie w II połowie XIX w.         
Próby dominacji Rosji.
Powstanie nowych państw.
Rozwój przemysłu i kolonializmu.
Problemy społeczeństw uprzemysłowionych.
   
20.Ziemie polskie w II połowie XIX w. 
Przyczyny wybuchu i skutki powstania styczniowego.
Przemiany społeczne narodu polskiego w różnych zaborach.
Tworzenie się nowoczesnych formacji politycznych.
Koncepcje niepodległościowe na początku XX w.     

21.Załamanie się  politycznego ładu wiedeńskiego  
Przyczyny i skutki I wojny światowej.
Narodziny państw  totalitarnych.
Korzystna koniunktura dla polskich działań niepodległościowych.
Próba wyeliminowania wojen jako sposobu rozstrzygania konfliktów międzynarodowych.

22.Odbudowa państwa polskiego 
Walka o niepodległość i granice po I wojnie światowej.
Tworzenie podstaw ustrojowych nowego państwa.

23.Sytuacja na świecie po Wojnie  Światowej  
Powstanie dwóch bloków państw totalitarnych.
Kryzys demokracji liberalnych.
Początek konfliktów zbrojnych i ponowny wyścig zbrojeń.
Nieudolność państw demokratycznych w zapobieganiu działań zbrojnych.

24. Przemiany w II Rzeczpospolitej 
Konflikt ideologiczny w społeczeństwie polskim.
Próba tworzenia ideologii autorytarnej przez wojsko.
Ograniczenia demokracji na  tle kryzysu państw liberalnych na świecie.
Odbudowa polskiej gospodarki.

25. II  wojna światowa
Sukcesy państw faszystowskich w początkowej fazie wojny.
Powstanie dwóch bloków militarnych.
Zwycięstwo aliantów dzięki bliskiej współpracy wszystkich przeciwników faszyzmu.

26.Polacy na frontach II wojny światowej
Eksterminacja Polaków przez agresorów.
Dążenia niepodległościowe Polaków na całym świecie.
Powstanie dywersyjnych ośrodków dążących do podporządkowania kraju ZSRR.
Tragiczne próby ratowania suwerenności państwa – powstanie warszawskie.

27.Podział świata na dwa bloki wojskowe  
Ideologiczne przyczyny rozpoczęcia i przebieg zimnej wojny.
Sukcesy komunizmu na świecie.
Gwałtowne przyspieszenie rozwoju nauki i techniki.

28.Polska jako państwo wasalne 
Podporządkowanie całego narodu obcym wzorcom totalitarnym – stalinizm.
Próby zachowania tożsamości narodowej przez Polaków. 
Przemiany gospodarczo-społeczne po II wojnie światowej.

Zapisz się na kurs!