Kurs - geografia

Program kursu przygotowano w oparciu o podręcznik Wojciecha Janickiego, Geografia do liceów i techników. Klasy 1-3. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro (nr dopuszczenia 87/03) oraz standardów wymagań będących podstawą do przeprowadzenia egzaminu maturalnego (w załączniku).

Zajęcia odbywać się będą w piątki, w godz. 16.30 - 19.45.

Cel kształcenia
Cele kształcenia sformułowano na podstawie przedstawionych w podstawie programowej celów ogólnych i przedmiotowych. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, przewiduje realizację następujących celów ogólnych: 

 • przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk,
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

Zakres tematyczny

 1. Podstawy korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej.
 2. Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi – zjawiska, procesy, wzajemne zależności, m.in. zmiany pogody i ich prognozowanie, klęski żywiołowe. Zmienność środowiska w przestrzeni i w czasie. Równowaga ekologiczna.
 3. Funkcjonalne i przestrzenne powiązania oraz wzajemne zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka. Typy gospodarowania w środowisku i ich następstwa, na wybranych przykładach, np. stref, kontynentów, krajów, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. 
 4. Przyczyny i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na Ziemi.
 5. Problemy demograficzne społeczeństw (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Współczesne migracje ludności. Procesy przekształcania sieci osadniczej (wielkie miasta, suburbia, wyludnianie się terenów wiejskich, itp.).
 6. Świat w fazie przemian społecznych, gospodarczych i politycznych. Modernizacja, restrukturyzacja, globalizacja. Biedni i bogaci współczesnego świata.
 7. Konflikty zbrojne i inne zagrożenia społeczno-ekonomiczne. Procesy przechodzenia od izolacji do integracji; współpraca między społecznościami; procesy integracji i dezintegracji w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski); euroregiony i miasta (gminy) „bliźniacze” jako przykład współpracy międzynarodowej na szczeblu regionalnym i lokalnym.
 8. Uwarunkowania i następstwa przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe rozwoju turystyki i rekreacji.

Sposób sprawdzania efektów nauczania

 • sprawdzenie efektów nauczania poprzez rozmowę, odpytywanie, referowanie wybranego zagadnienia,
 • rozwiązywanie zadań i testów,
 • kontrola bieżąca, na każdym spotkaniu.

Zapisz się na kurs!