Kurs - biologia

Celem kursu jest pomoc w przygotowaniu się do zdania egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

W ciągu 90 godzin zajęć, w blokach po 4 godziny w piątki godz. 17.00-20.15 (gr.1), soboty 9.00 - 12.15 (gr.2), ułatwiamy Ci osiągnięcie deklarowanych celów. Aby było to możliwe:

• na zajęciach min. powtarzasz i poznajesz wiadomości z biologii przewidziane wymaganiami egzaminacyjnymi dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, doskonalisz umiejętność wykorzystywania i przetwarzania informacji podanej w formie graficznej (rysunki, schematy, wykresy) i tabelarycznej, uczysz się rozwiązywania problemów, oceniania, interpretacji, porównywania, formułowania problemów badawczych, hipotez oraz wniosków, analizowania, planowania doświadczeń i eksperymentów,
• zostajesz zapoznany ze specyfiką  różnych typów zadań, najczęściej popełnianymi w pracach maturalnych błędami i możliwościami ich uniknięcia, cechami dobrej odpowiedzi w zależności o typu zadania, zasadami oceniania zadań egzaminacyjnych z biologii,
• stosujemy najefektywniejsze dla kursu metody i formy pracy tj. rozwiązywanie i analiza testów maturalnych, praca z materiałami źródłowymi, analiza przypadków, wykład ilustrowany,
• diagnozujemy kilkakrotnie poziom twojej wiedzy z biologii objętej egzaminem maturalnym na właściwym poziomie,
• sprawdzamy i oceniamy rozwiązane przez Ciebie zadania  zgodnie z zasadami oceniania arkuszy egzaminacyjnych,
• informujemy Cię o twoich postępach w przygotowaniach do matury z biologii wskazując twoje mocne i słabe punkty,
• otrzymujesz  pakiet niezbędnych materiałów tj. kompletne arkusze egzaminacyjne i formularze testów powtórzeniowych,
• systematycznie uczestniczysz w zajęciach i systematycznie uczysz się.

Zakres materiału nauczania z biologii na kursie przygotowawczym

Zakres podstawowy:

1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość i prawidłowe jego funkcjonowanie (14x4 godziny):
• budowa komórkowa  organizmu, budowa chemiczna organizmu, główne funkcje organizmu i struktury anatomiczne odpowiedzialne za wypełnianie tych funkcji,
• układ oddechowy: jego budowa i działanie
• budowa i funkcje układu krążenia, choroby układu krwionośnego, miażdżyca, nadciśnienie, zawał, profilaktyka chorób krążeniowych.
• układ odpornościowy i jego znaczenie dla zdrowia człowieka
• budowa i funkcje układu nerwowego, mózg jako główny ośrodek kontrolno-integracyjny organizmu
• układ mięśniowy i jego znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ciała,
• budowa i funkcje układu kostnego
• rozwój człowieka: poczęcie, rozwój zarodka i płodu, poród, rozwój noworodka,
• czynniki chorobowe: wirusy, bakterie, pasożyty, trucizny; antybiotyki,
• choroba nowotworowa, onkogeneza i onkoprofilaktyka,

2. Odżywianie się człowieka (3x4 godziny)
• budowa i funkcja układu pokarmowego człowieka
• główne składniki pokarmowe i ich źródła (białka, cukry, tłuszcze),
• dieta pełno- i niepełnowartościowa, aminokwasy egzogenne, wita-miny, mikroelementy i ich źródła, skutki niewłaściwej diety, choroby
• witaminy, mikroelementy i ich źródła.

3. Elementy genetyki  (3x4 godziny):
• budowa DNA, kod genetyczny, gen, synteza białek, genom człowieka,
• mutacje i czynniki mutagenne,
• choroby dziedziczne i diagnostyka molekularna w medycynie,
• zasady inżynierii genetycznej, zastosowanie biotechnologii.

4. Elementy ekologii i ochrony środowiska (4x4 godziny):

 1. ewolucja i różnorodność biologiczna (genetyczna, gatunkowa i ekosystemów), pochodzenie człowieka, znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka,
 2. czynniki kształtujące różnorodność biologiczną i sprzyjające jej utrzymywaniu się (różnorodność siedlisk, zależności międzygatunkowe),
 3. nowoczesne formy uprawy roślin i nowe odmiany zwierząt hodowlanych, korzyści i zagrożenia z punktu widzenia środowiska i zdrowia.

5. Diagnoza stanu wiedzy ucznia (2x2 godziny)

Zakres rozszerzony:

1. Budowa chemiczna i komórkowa organizmów, cykl komórkowy  (2x4 godziny)
2. Budowa i funkcje organizmu człowieka (treści jak w zakresie podstawowym 7x4 godziny)
3. Energia i życie (3x4 godziny):

 • enzymy i reakcje zachodzące w komórce,
 • metabolizm: szlaki metaboliczne, katabolizm i anabolizm
 • oddychanie tlenowe i beztlenowe
 • fotosynteza i chemosynteza.

4. Różnorodność życia na Ziemi (4x4 godziny):

 •  klasyfikowanie organizmów,
 • przegląd, budowa i czynności życiowe  różnych grup systematycznych: wirusy i bakterie, porosty, grzyby, rośliny, zwierzęta,

5. Genetyka i biologia stosowana (4x4 godziny):

 • podstawy dziedziczności (reguły Mendla, dziedziczenie płci, zależ-ność między genotypem a fenotypem),
 • zapis i realizacja informacji genetycznej (DNA, kod genetyczny, transkrypcja i biosynteza białka, definicja genu, mutacje),
 • inżynieria genetyczna i sekwencjonowanie genomów.
 • biotechnologia w przemyśle, rolnictwie i ochronie środowiska, biotechnologia oparta o modyfikacje DNA, problemy etyczne związane ze stosowaniem nowoczesnych biotechnologii.

6. Ewolucja (2x4 godziny):

 • koncepcja i dowody ewolucji,
 • mechanizmy ewolucji; Karol Darwin i teoria doboru naturalnego, rodzaje zmienności,
 • zjawiska genetyczne w populacjach,
 • powstawanie gatunków,
 • podstawowe prawidłowości ewolucji,
 • pochodzenie i historia życia na Ziemi,
 • antropogeneza.

7. Ekologia i biogeografia (2x4 godziny):

 • podstawowe pojęcia i koncepcje ekologii,
 • zależności międzygatunkowe,
 • lądowe i wodne strefy życia,
 • krążenie energii i materii w ekosystemie

8. Diagnoza stanu wiedzy (2x2 godziny)

Zapisz się na kurs!