Kryteria przyjęć na rok akademicki 2017/18

  UCHWAŁA Nr 3/02/2015
Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie  z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie kryteriów przyjęć kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017 

§ 1 

W roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Ekonomicznym UMCS kandydaci będą przyjmowani na następujące kierunki studiów: 

1) 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia 

 • EKONOMIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • LOGISTYKA
 • ZARZĄDZANIE 

Podstawę sporządzenia listy rankingowej kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia stanowić będzie łączna liczba punktów obliczonych na podstawie wyników egzaminu maturalnego („nowa matura”) lub ustalonych na podstawie ocen egzaminu dojrzałości („stara matura”) uzyskanych przez kandydata z jednego przedmiotu wybranego spośród następujących: 

 • matematyka
 • historia
 • geografia
  oraz języka obcego nowożytnego. 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 

1) wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób: 

1) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;
2) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.

Kandydatom dysponującym wynikami zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata. 

2) oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), które przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z tabelą: 

Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty
dopuszczający/mierny (2) 30 - -
dopuszczający plus (2+) 50

-

-
dostateczny (3) 75 dostateczny (3) 30
dostateczny plus (3+) 95 dostateczny  plus (3+) 75
dobry (4) 115 dobry (4) 115
dobry plus (4+) 135 dobry plus (4+) 160
bardzo dobry (5) 160 bardzo dobry (5) 200
bardzo dobry plus (5+) 180 > - -
celujący (6) 200 - -

 

Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części pisemnej, jak i ustnej uwzględniana będzie średnia z obu ocen. 

2)  3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia (anglojęzyczne) 

Kandydaci na studia anglojęzyczne pierwszego stopnia będą przyjmowani na podstawie złożonego kompletu dokumentów, w tym świadectwa zdanej matury lub jej odpowiednika według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto od kandydata wymaga się przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia z kraju anglojęzycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. O przyjęciu na studia będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

3)  3-letnie niestacjonarne( zaoczne) studia pierwszego stopnia 

 • EKONOMIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • LOGISTYKA
 • ZARZĄDZANIE

Kandydaci na studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia będą przyjmowani na podstawie złożonego kompletu dokumentów według kolejności ich składania. 

4) 2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia 

 • EKONOMIA
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • ZARZĄDZANIE 

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą przyjmowani według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. 

Na kierunku Ekonomia w pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. 

Na kierunku Finanse i Rachunkowość w pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. 

Na kierunku Zarządzanie w pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym UMCS, następnie absolwenci innych kierunków tego Wydziału, a w dalszej kolejności absolwenci kierunków pokrewnych realizowanych na UMCS i w innych szkołach wyższych. 

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu listy rankingowej znajdzie się duża grupa kandydatów z tą samą oceną na dyplomie ukończenia studiów tej samej kategorii kwalifikowania, jako kryterium dodatkowe przyjmuje się średnią arytmetyczną ocen z przebiegu studiów. 

Studia niestacjonarne zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.