Kreatywność społeczna

     

 Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Jak zostać studentem? Rekrutacja krok po kroku.

Zasady rekrutacji:

Strona kierunku: kreatywnosc.umcs.lublin.pl

Studia na nowatorskim kierunku „kreatywność społeczna” są adresowane do osób, które na podstawie interdyscyplinarnej wiedzy humanistyczno-społecznej (z zakresu wybranych dyscyplin filozofii, psychologii i socjologii), chcą wykształcić i rozwinąć umiejętności i kompetencje, które są wysoko cenione we współczesnych społeczeństwach demokratycznych oraz na współczesnym rynku pracy – takie jak kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność.

    Absolwenci nabędą interdyscyplinarną wiedzę, kompetencje i umiejętności obejmujące między innymi:

 • znajomość mechanizmów  funkcjonowania różnych obszarów kultury i sfery publicznej;
 • interdyscyplinarną wiedzę na temat prawidłowości określających funkcjonowanie człowieka jako istoty jednostkowej i społecznej;
 •  wiedzę na temat wartości oraz systemów normatywnych, na których wspiera się sfera publiczna oraz życie jednostkowe i relacje interpersonalne;
 • zasad skutecznego działania;
 • interdyscyplinarną wiedzę na temat różnych teorii kreatywności;
 • zdolność podejmowania działań skutecznych i  efektywnych;
 • umiejętność kreatywnego myślenia i działania w różnych obszarach życia społecznego;
 • zdolność samodzielnej analizy sytuacji problemowych;
 • umiejętność praktycznego wykorzystania nauk humanistycznych i społecznych w analizie, modelowaniu i ukierunkowywaniu potrzeb indywidualnych i społecznych;
 • zdolność aktywnej współpracy w zespołach kreatywnych;
 • wiedzę na temat różnych sposobów praktycznego wykorzystania logiki oraz innych rodzajów argumentacji oraz umiejętności w zakresie ich praktycznego stosowania;
 • umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego;
 • doświadczenie praktyczne nabyte w trakcie zajęć warsztatowych;
 • doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie miesięcznych praktyk odbywanych w różnych instytucjach publicznych i kulturalnych.

    Absolwenci będą przygotowani do uszczegółowienia oraz uzupełnienia swych kompetencji na wybranych studiach drugiego stopnia, w szczegółowych dyscyplinach humanistycznych i społecznych (takich np. jak: politologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury, psychologia społeczna, socjologia życia publicznego itp.).

    Posiadając kreatywne umiejętności praktyczne, absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie jako kreatorzy, organizatorzy i rzecznicy instytucji i relacji publicznych, animatorzy, liderzy i konsultanci ruchów społecznych i politycznych, zawodowi blogerzy, doradcy i konsultanci w tzw. przemysłach kreatywnych, pracownicy innych pokrewnych instytucji publicznych i kulturalnych – oraz we wszystkich innych zawodach (zwłaszcza po uzupełnieniu wykształcenia na wybranych studiach II stopnia), w których stawia się na twórcze i innowacyjne postawy i działania.

    Ceniona przez pracodawców umiejętność kreatywnego myślenia i działania – wsparta  na wiedzy humanistycznej i społecznej – będzie wyznaczała konkurencyjną pozycję absolwentów na dynamicznym i otwartym na innowacyjność współczesnym rynku pracy.