Kontakty wydziałowe

Wydział Humanistyczny UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin
fax (+48) 81-537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl

Biuro Dziekana: 
mgr Magdalena Walczak
p. 034, tel. (+48) 81-537-27-60

Dziekan:  
Dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. UMCS 
p. 033, tel. (+48) 81-537-27-60
Dyżury (s. zim. 2017/18): wtorek 10.30-12.00
                                                     czwartek 10.00-12.00

Prodziekan ds. studenckich: 
Dr hab. Marek Woźniak, prof. nadzw. UMCS
p. 039, tel. (+48) 81-537-27-55 
Dyżury (s. zim. 2017/18): wtorek 11.00-12.00
                                                     czwartek 10.00-11.00
- pomoc materialna
- opieka nad kierunkami: archeologia, architektura informacji, archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, bałkanistyka, historia, informacja w e-społeczeństwie, informatologia stosowana, kulturoznawstwo, rusycystyka, technologie cyfrowe w animacji kultury, turystyka historyczna, ukrainistyka

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą: 
Dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. nadzw. UMCS
p. 027, tel. (+48) 81-537-27-51
Dyżury (s. zim. 2017/18): wtorek 13.30-15.00
                                                     czwartek 9.00-10.30
- program wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS Plus
- opieka nad kierunkami: anglistyka, germanistyka, iberystyka, lingwistyka stosowana, romanistyka, translacja konferencyjna

Prodziekan ds. ogólnych: 
Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska 
p. 032, tel. (+48) 81-537-27-62 
Dyżury (s. zim. 2017/18): wtorek 12.30-14.00
                                                     czwartek 10.00-12.00
- opieka nad kierunkami: e-edytorstwo i techniki redakcyjne, filologia polska, glottodydaktyka polonistyczna, logopedia z audiologią

Kierownik Dziekanatu:
mgr Marzena Koput
p. 036, tel. (+48) 81-537-27-58

Zastępca Kierownika Dziekanatu:
mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas
p. 035, tel. (+48) 81-537-27-59

Obsługa kierunków - link do strony

Komórka finansowa:
mgr inż. Tomasz Kosa
p. 035, tel. (+48) 81-537-27-59


Kontakt do jednostek  Wydziału - zob. lewe menu: Wydział→Struktura→jednostka

Komisje i zespoły wydziałowe - link do strony

Kierownicy studiów doktoranckich - zob. informacje o studiach

Kierownicy studiów podyplomowych - zob. opis danego kierunku

Opiekunowie kół naukowych - zob. informacje o danym kole

Koordynator Wydziałowy ds. Programu Erasmus+
dr hab. Piotr Bednarz


Lista ekspertów medialnych - link do wykazu

Publikacja treści, redakcja i administracja strony Wydziału w Serwisie Informacyjnym UMCS
mgr Urszula Kurzątkowska
p.15 (Instytut Archeologii, Stara Humanistyka), tel. (+48) 81-537-26-49

Uprawnienia do redakcji stron jednostek Wydziału: Instytut Anglistyki – dr Hubert Kowalewski; Instytut Archeologii – dr Tomasz Dzieńkowski; Instytut Filologii Polskiej – dr Przemysław Kaliszuk; Instytut Filologii Romańskiej – dr Piotr Sorbet; Instytut Filologii Słowiańskiej – mgr Jarosław Wojtaszko; Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej – dr Andrzej Materna; Instytut Historii – mgr Katarzyna Brzyska; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – dr Sebastian Kotuła; Instytut Kulturoznawstwa – dr Radosław Bomba; Zakład Logopedii – dr Wojciech Lipski


Administracja budynku
Kierownik - mgr Maria Bukowska

Portiernia "Stara Humanistyka" tel. 81-537-54-77
Portiernia "Nowa Humanistyka" tel. 81-537-26-10

Dane UMCS i telefony alarmowe