Wydział Humanistyczny UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin
fax (+48) 81-537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl

Biuro Dziekana: 
mgr Magdalena Walczak
p. 034, tel. (+48) 81-537-27-60

Kierownik Dziekanatu:
mgr Marzena Koput
p. 036, tel. (+48) 81-537-27-58

Zastępca Kierownika Dziekanatu:
mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas
p. 035, tel. (+48) 81-537-27-59

Lista ekspertów medialnych

OBSŁUGA KIERUNKÓW STUDIÓW
Godziny otwarcia Dziekanatu: od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-14.00.
W piątki Dziekanat jest nieczynny dla interesantów.

Prowadzący

Kierunek

mgr Katarzyna Tomczyk
81-537-27-67
p. 028       

   Glottodydaktyka polonistyczna I°

            Sprawy socjalne studentów

mgr inż. Justyna Majczak
81-537-27-53
p. 030

   Architektura informacji I°

   Filologia germańska I°

   Filologia rosyjska I°

   Germanistyka I°

   Germanistyka II°

   Rusycystyka I°

   Rusycystyka II°

   Technologie cyfrowe w animacji kultury I°

mgr Maria Kuśmierz
81-537-27-53
p. 030

   Anglistyka I°

   E-edytorstwo i techniki redakcyjne I°

   Filologia angielska I°

   Romanistyka II°

mgr Izabela Puchala
81-537-27-52
p. 031

   Filologia iberyjska I°

   Iberystyka  I°

   Informatologia stosowana II°

   Logopedia z audiologią I°

   Logopedia z audiologią II°

mgr Monika Galant
81-537-27-52
p. 031

   Archeologia I°

   Archeologia II°

   Lingwistyka stosowana I°

   Lingwistyka stosowana II°

   Translacja konferencyjna II°

mgr inż. Tomasz Kosa
81-537-27-59
p. 035

   Anglistyka II°

Małgorzata Zalewska-Warpas
81-537-27-59
p. 035

   Filologia romańska I°

   Romanistyka I°

mgr Katarzyna Derkacz
81-537-27-56
p. 038

   Historia I°

   Historia II°

mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień
81-537-27-57
p. 037

   Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie  zapisami informacyjnymi  I°

   Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi  II°

   Bałkanistyka I°

   Kulturoznawstwo I°

Studia doktoranckie

mgr Małgorzata Tofil
81-537-27-67
p. 028

   Kulturoznawstwo II°

Sprawy socjalne studentów

mgr Katarzyna Czechowska
81-537-27-57
p. 037

   Informacja w e-społeczeństwie I°

   Filologia ukraińska I°

   Filologia polska I°

   Filologia polska II°

   Turystyka historyczna I°

   Turystyka historyczna II°

   Ukrainistyka I°

   Ukrainistyka II°

Dziekan:  
Dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. UMCS 
p. 033, tel. (+48) 81-537-27-60
Dyżury: wtorek 10.00-12.00
                   czwartek 9.30-12.00

Prodziekan ds. studenckich: 
Dr hab. Marek Woźniak, prof. nadzw. UMCS
p. 039, tel. (+48) 81-537-27-55 
- pomoc materialna
- opieka nad kierunkami: archeologia, architektura informacji, archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, bałkanistyka, filologia rosyjska, filologia ukraińska, historia, informacja w e-społeczeństwie, informatologia stosowana, kulturoznawstwo, rusycystyka, ukrainistyka, technologie cyfrowe w animacji kultury, turystyka historyczna

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą: 
Dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. nadzw. UMCS
p. 027, tel. (+48) 81-537-27-51
Dyżury we wrześniu: wtorek 9.30-11.00
                                              czwartek 9.30-11.00
- program wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS Plus
- opieka nad kierunkami: anglistyka, filologia angielska, filologia germańska, filologia iberyjska, filologia romańska, germanistyka, iberystyka, romanistyka, lingwistyka stosowana, translacja konferencyjna

Prodziekan ds. ogólnych: 
Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska 
p. 032, tel. (+48) 81-537-27-62 
- opieka nad kierunkami: e-edytorstwo i techniki redakcyjne, filologia polska, glottodydaktyka polonistyczna, logopedia z audiologią

Komórka finansowa:
mgr inż. Tomasz Kosa
p. 035, tel. (+48) 81-537-27-59


Dziekańska Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej na Wydziale Humanistycznym
Przewodnicząca - prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Samodzielnych Pracowników Nauki
Przewodnicząca - prof. dr hab. Anna Pajdzińska

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Młodszych Pracowników Nauki
Przewodniczący - dr hab. Mariusz Mazur, prof. nadzw.

Wydziałowa Komisja ds. Opiniowania Wniosków o Zatrudnienie
Przewodnicząca - prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

Wydziałowa Komisja ds. Parametryzacji
Przewodniczący - dr hab. Jarosław Krajka, prof. nadzw.

Wydziałowa Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału
Przewodnicząca - prof. dr hab. Halina Pelc

Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych
Przewodniczący - dr hab. Tomasz Woźniak, prof. nadzw.

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
Przewodnicząca - dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska

Wydziałowy Zespół ds. Współpracy z Pracodawcami
Przewodnicząca - dr hab. Iwona Morawska

Zespół Zadaniowy ds. usprawnienia pracy organizacji studenckich/kół naukowych
Przewodnicząca - dr hab. Aneta Wysocka


Kierownicy studiów doktoranckich:


Koordynator Wydziałowy ds. Programu Erasmus+
dr hab. Piotr Bednarz

Kontakt ws. promocyjnych Wydziału mgr Joanna Kuropatnicka
p.023, tel. (+48) 81-537-53-79

Redakcja stron Wydziału Humanistycznego w Serwisie Informacyjnym UMCS
mgr Urszula Kurzątkowska
p.15 (Instytut Archeologii, Stara Humanistyka), tel. (+48) 81-537-26-49

Uprawnienia do edycji stron jednostek Wydziału: Instytut Anglistyki – dr Hubert Kowalewski; Instytut Archeologii – dr Tomasz Dzieńkowski; Instytut Filologii Polskiej – dr Przemysław Kaliszuk; Instytut Filologii Romańskiej – dr Piotr Sorbet; Instytut Filologii Słowiańskiej – mgr Jarosław Wojtaszko; Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej – dr Andrzej Materna; Instytut Historii – mgr Katarzyna Brzyska; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – dr Sebastian Kotuła; Instytut Kulturoznawstwa – dr Radosław Bomba; Zakład Logopedii – mgr Wojciech Lipski

Administracja budynku
Kierownik - mgr Maria Bukowska

Dane UMCS i telefony alarmowe