Konkursy na stanowiska naukowe


KONKURSY OGŁOSZONE  


Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Neuroinformatyki w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 9 lutego 2018 r. o godz. 14.00 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 16 lutego 2018 r.   

Ogłoszenie na stronie UMCS


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Spektrometrii Mas w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS    

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 31 stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 6 lutego 2018 r.     

Ogłoszenie na stronie UMCS


Nazwa jednostki / Name of the unit: Zakład Astrofizyki (Grupa Heliofizyki), Instytut Fizyki, UMCS

Nazwa stanowiska / name of the position: doktorant stypendysta (2 etaty) / 2 PhD scholarships

Wymagania / requirements: 

- doktorant fizyki / PhD student of Physics, 

- umiejętność wykonywania symulacji numerycznych/ the ability to perform numerical simulations, 

- znajomość języka angielskiego/ fluent English.  

Opis zadań / description of tasks: 

Rozwój 2-płynowych modeli atmosfery Słońca; symulacje numeryczne 2-płynowych zjawisk w atmosferze Słońca; analiza i wizualizacja danych numerycznych przy pomocy programów takich jak ViSiT, Gnuplot, IDL. / Development of two-fluid models of the magnetically structured atmosphere of the Sun; numerical simulations of wave phenomena; analysis of numerical data and its visualization with visualization packages such such ViSiT, Gnuplot, IDL, etc. 

Typ konkursu NCN / type of the opening: OPUS – ST 

Termin składania ofert / Dead-line for submission of applications: do 15 stycznia 2018 / till 15 January, 2018 

Forma składania ofert / the form of applying: za pośrednictwem poczty elektronicznej / via e-mail 

Warunki zatrudnienia / conditions of applying:

stypendium naukowe / sholarship: 3000 PLN miesięcznie na okres 35 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy) / 3000 PLN per month for the period of 35 months (with the possibility of prolongation up to 36 months) 

Planowana data rozpoczęcia projektu/ planned start date of project:  01.02.2018 

Dodatkowe informacje / additional information: 

Więcej szczegółów można otrzymać od prof. Krzysztofa Murawskiego / More details can be obtained from Prof. Kris Murawski: kmur@kft.umcs.lublin.pl  

Konkurs będzie przeprowadzony na podstawie „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”. 

Competition will be carried out in accordance with internal regulations of NCN: “Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.”  

Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów w formie elektronicznej: / Candidates are asked to send following documents in electronic form: 

- życiorys (CV) oraz list motywacyjny / CV and motivation letter, 

- listę dorobku naukowego, uzyskanych nagród i wyróżnień oraz odbytych praktyk i staży naukowych / list of scientific achievements, received awards and distinctions, completed practices and trainings, 

- opinię i zgodę Promotora pracy doktorskiej na udział w badaniach we wskazanym projekcie / opinion and agreement of PhD dissertation superviser for the participation in research in the indicated project, 

- mile widziane będą rekomendacje od poprzedniego opiekuna naukowego/promotora / recommendations from the previous scientific supervisor would be welcome. 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji / Please contain the following clause in your documents: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji proces u rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883". / "I hereby agree to process my personal data included in my application for recruitment purposes according to Ustawa z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883"  

Zgłoszenia i dokumenty proszę kierować do prof. Krzysztofa Murawskiego na adres / Please send your applications and documents to prof. Kris Murawski to the following address: 

kmur@kft.umcs.lublin.pl 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną wtedy poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. / We reserve the right to contact only with selected candidates. Selected candidates will be informed about the date and place of the interview.

Informacja na stronie NCN


Aktualne wzory druków kadrowych dotyczących zatrudnienia

Konkursy na stanowiska naukowe (nowa strona UMCS)