Konkurs dla studenta-doktoranta - stypendium

Nazwa jednostki: Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Nazwa stanowiska: Student stypendysta

Wymagania:

Poszukujemy Osoby, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełni poniższe kryteria:

- będzie studentem studiów stacjonarnych / niestacjonarnych II stopnia,

- lub będzie studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych / niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,

- lub będzie doktorantem na kierunku biologicznym, rolniczym lub pokrewnym.

Kandydat powinien posiadać szeroką wiedzę i kwalifikacje w zakresie biologii ogólnej i eksperymentalnej oraz biotechnologii przydatne podczas wykonywania zadań przewidzianych dla Stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki „Aktywność biologiczna i mechanizm działania związków porfirynoidowych przeciwko wewnątrzkomórkowym patogenom pszczelim z rodzaju Nosema”. Ze względu na charakter prac Stypendysta nie może posiadać alergii na jad owadów błonkoskrzydłych.

Mile widziane będą:

- dyspozycyjność;

- wysoka motywacja do pracy naukowej;

- duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą;

- znajomość zagadnień dotyczących biologii pasożytów wewnątrzkomórkowych, drobnoustrojów i owadów;

- gotowość do pracy przy pszczołach, zarówno w laboratorium jak i w doświadczeniach pasiecznych;

- wiedza na temat zastosowania związków porfirynoidowych w badaniach biofizycznych i biologicznych;

- umiejętność przygotowania próbek i wykonywania oznaczeń biochemicznych;

- wiedza i doświadczenie w zakresie pracy eksperymentalnej z udziałem zwierząt;

- znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Do zadań Stypendysty w projekcje będzie należeć:

- znaczący udział w eksperymentach prowadzonych z udziałem pszczół (karmienie pszczół w doświadczeniach laboratoryjnych i pasiecznych, wykonywanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania testów pasiecznych i klatkowych, m.in. czyszczenie klatek, sterylizacja klatek, karmienie pszczół, liczenie i usuwanie pszczół martwych, pobieranie prób do testów, itp.);

- przygotowywanie materiału biologicznego;

- izolacja DNA i RNA pszczół;

- pomoc w pobieraniu i przygotowywaniu hemolimfy pszczół oraz zarodników do oznaczeń, oraz wykonywaniu analiz biochemicznych, mikroskopowych i spektroskopowych (spektrofotometria i fluorymetria).

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: do 7 lipca 2017 r.

Forma składania ofert: poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia: Dla stypendysty przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie

Maksymalny okres pobierania stypendium – 18 miesięcy

Data rozpoczęcia prac w projekcie: 2017-08-01

Dodatkowe informacje:

Konkurs przeprowadzony będzie na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej do kierownika projektu dr Mariusza Trytka następujących dokumentów:

- Życiorys (CV) z listą kwalifikacji i listem motywacyjnym

- Listę dotychczasowego dorobku naukowego, uzyskanych nagród i wyróżnień oraz odbytych praktyk i staży naukowych.

- Opinię i zgodę Promotora pracy magisterskiej/doktorskiej na udział w badaniach we wskazanym projekcie.

Zgłoszenia i dokumenty proszę kierować na adresy:

mariusz.trytek@umcs.lublin.pl i mtrytek1@tlen.pl


Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej najpóźniej w dniu zamknięcia naboru wniosków.