Kognitywistyka

 

 Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Studia I stopnia (licencjat 3-letni) profil ogólnoakademicki, specjalności: 

 • Znak, język, komunikacja
 • Sztuczna inteligencja i logika

Studia II stopnia (2-letnie, magisterskie) profil ogólnoakademicki, specjalności:

 • Znak, język, komunikacja
 • Sztuczna inteligencja i logika

Strona internetowa:

Kontakt:

 • E-mail informacje@kognitywistyka.umcs.lublin.pl

Jesteśmy na Facebooku:

Jak zostać studentem? Rekrutacja krok po kroku.

Studia I stopnnia

Dlaczego warto studiować kognitywistykę?

Studenci kierunku kognitywistyka zdobywają wiedzę obejmującą funkcjonowanie ludzkiego umysłu na poziomach: psychologicznym, neurobiologicznym, językowym; uczą się modelować procesy umysłowe z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji oraz wykorzystywać wiedzę w analizie szeroko rozumianej komunikacji. Wyróżnikiem studiów Kognitywistyka prowadzonych na UMCS jest nacisk na badania nad językiem i komunikacją oraz nad sztuczną inteligencją. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się językiem obcym (część zajęć prowadzona jest w języku angielskim) Zajęcia prowadzić będą pracownicy Instytutu Filozofii, Instytutu Informatyki, Instytutu Anglistyki, Instytutu Psychologii, Zakładu Logopedii, Katedry Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, oraz naukowcy z Center for Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • logika,
 • technologie informacyjne (podstawy administrowania serwerem i usługami w środowisku systemu Linux, tworzenie i redagowanie serwisów internetowych),
 • programowanie (Lisp, Prolog),
 • sieci neuronowe,
 • systemy eksperckie,
 • językoznawstwo kognitywne,
 • teoria komunikacji,
 • analizy semiotyczne.

Szczegółowy program studiów 

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Sztuczna inteligencja i logika:

pecjalność pozwala studentom zapoznać się w rozszerzonym zakresie z podstawami logicznymi sztucznej inteligencji, metodami rozwiązywania problemów, poznać dokładnie specjalne języki programowania (Lisp, Prolog) wykorzystywane w badaniach nad sztuczną inteligencją czy zaawansowane architektury poznawcze. Pod okiem specjalistów z Instytutu Informatyki studenci poznają i przećwiczą modelowanie funkcjonowania mózgu w postaci tzw. sieci neuronowych.

Znak, język, komunikacja:

specjalność pozwala zrozumieć posługiwanie się znakami (w tym językiem) w kategoriach poznawania świata (semiotyka, językoznawstwo kognitywne), jak znaki wpływają na nasz obraz świata oraz w jaki sposób za pomocą języka i znaków kreować obrazy rzeczywistości (np. w reklamie czy PR), a nawet manipulować odbiorcami. Studenci będą mieli okazję analizować artykuły prasowe, dzieła sztuki, utwory literackie, strony internetowe czy przekazy reklamowe pod kątem wykorzystywanych znaków (analizy semiotyczne).

Studenci wybierają specjalności od II semestru.

Sylwetka Absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada wiedzę zawodową z zakresu podstaw administrowania serwerem w środowisku systemu Linux, tworzenia i administrowania serwisami internetowymi, programowania,
 • posiada wiedzę dotyczącą zasad komunikacji społecznej,
 • posiada podstawy teoretyczne z zakresu sztucznej inteligencji, filozofii umysłu, logiki, semiotyki, lingwistyki, psychologii, neuronauki, inżynierii wiedzy,
 • posiada umiejętności obsługi wolnego oprogramowania, analitycznego myślenia i (twórczego) rozwiązywania problemów, głębokiego rozumienia przekazów medialnych i komunikacji społecznej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in. w:

 • sektorze IT,
 • agencjach reklamowych i public relations,
 • firmach brokerskich,
 • instytutach naukowych.

Możliwości rozwoju

 • Koło Kognitywistyki UMCS,
 • ERASMUS: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami w Hiszpanii, Wielkiej Brytanji, Turcji, Słowacji, Rumunii oraz korzysta z umów Wydziałów Politologii i Humanistyki,
 • Program wymiany studenckiej MOST.

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Koło Naukowe Estetyków,
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii,
 • Studenckie Koło Naukowe Socjologów i Organizacji,
 • Koło Naukowe Badania Religii,
 • Koło Naukowe Europeistyki UMCS,
 • Koło naukowe „Doradztwo i komunikacja w biznesie”.

Studia II stopnia

Głównym celem (interdyscyplinarnego) kierunku Kognitywistyka (studia II-go stopnia) jest wykształcenie specjalistów o wielorakich kompetencjach ułatwiających dostosowanie się do społeczeństwa technologicznego i informacyjnego, w szczególności do złożonego i zmiennego rynku pracy. Studenci zapoznają się z aktualnymi badaniami nad językiem i poznaniem z trzech głównych perspektyw: psychologii kognitywnej, sztucznej inteligencji oraz językoznawstwa kognitywnego. Program studiów pozwala na głębokie zrozumienie formalnych, neuropsychologicznych i językowych podstaw poznania i komunikacji, które mają istotne znaczenie we współczesnym świecie opartym na (inżynierii) wiedzy. Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Informatyki UMCS, Instytutem Anglistyki UMCS, Instytutem Psychologii UMCS oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

W programie studiów znajdują się m. in. przedmioty takie jak:

 • formalne analizy języka naturalnego,
 • semantyka kognitywna,
 • neuro- i psycholingwistyka,
 • neuroestetyka,
 • neuromodelowanie,
 • systemy eksperckie,
 • warsztaty medialne.

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Sztuczna inteligencja i logika

Specjalność pozwala studentom zapoznać się w rozszerzonym zakresie z podstawami logicznymi sztucznej inteligencji, metodami rozwiązywania problemów oraz neuromodelowania. Jak napisać w języku Lisp klasyczne programy sztucznej inteligencji (np. udający psychoanalityka system Eliza), jak komputerowo wspomagać podejmowanie decyzji (systemy eksperckie) oraz jak modelować procesy poznawcze.

Znak, język, komunikacja

Specjalność pozwala pogłębić wiedzę na temat jak znaki, a w szczególności język wpływają na nasz obraz świata. Nacisk położony jest na praktyczne aspekty używania i przetwarzania języka (język w działaniu, pochodzenie języka, warsztaty dziennikarskie), znaków (neuroestetyka), oraz na antropologiczne aspekty tych procesów.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada wiedzę zawodową z zakresu podstaw systemów eksperckich, programowania, modelowania,
 • posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą komunikacji we współczesnym społeczeństwie informacyjnym,
 • posiada podstawy teoretyczne z zakresu metod formalnych, sztucznej inteligencji, psychologii kongnitywnej, neuronaki, językoznawstwa kognitywnego, antropologii
 • ma umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi przy wyszukiwaniu i analizie informacji, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, głębokiego rozumienia przekazów medialnych i komunikacji społecznej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • ośrodki przetwarzania danych,
 • agencje reklamowe i public relations,
 • serwisy internetowe,
 • firmy brokerskie,
 • instytuty naukowe.

Możliwości rozwoju

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Koło Kognitywistyki UMCS
 • ERASMUS: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami w Hiszpanii, Wielkiej Brytanji, Turcji, Słowacji, Rumunii oraz korzysta z umów Wydziałów Politologii i Humanistyki.