KATEDRA TEORII ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA

Kontakt

Instytut Administracji i Prawa Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-036 Lublin

Godziny dyżurów

Dyżury w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. UMCS – Kierownik Katedry wtorek 11.00 -12.30, pokój 416

dr Marian Cichosz piątek 12.45 – 13.50 pokój 701

dr Włodzimierz Gogłoza poniedziałek 12.45 – 14.15, wtorek 8.15 – 9.45 oba w pokoju 701

dr Monika Kępa poniedziałek 8.30 - 10.00, wtorek 8.30-10.00, oba w pokoju nr 622

dr Sebastian Kidyba wtorek 12.45 – 14.15, środa 12.45 – 14.15, oba w pokoju nr 322

dr Krzysztof Kukuryk środa 15.25 – 16.55, czwartek 15.25 – 16.55, oba w pokoju 622

dr Marzena Świstak wtorek 8.30 -10.00, piątek 15.15 – 16.15, oba w pokoju 416

dr Zbigniew Władek poniedziałek 15.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 10.00 oba w pokoju 613 lub sali nr 3

mgr Natalia Karpiuk wtorek 8.30 – 10.00, czwartek 19.00 – 20.30, oba w pokoju 701

mgr Ireneusz Misiejuk (doktorantpiątek 8.05 – 9.35, pok. 622

mgr Justyna Rokita (doktorant) czwartek 16.00 – 17.30, pok. 622

 

Opis

Realizowane zadania badawcze:

 • Tradycje, organizacja i działalność administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości i samorządów zaufania publicznego
 • Ewolucja kultur prawnych, instytucji państwa oraz administracyjnoprawne zagadnienia własności prywatnej
 • Teoria zarządzania informacyjnego i informatyka prawa - zastosowanie teorii informacji dla potrzeb nauczania i stosowania prawa, w szczególnosci w wymiarze sprawiedliwości i administracji publicznej  

Przedmioty powadzone przez pracowników Katedry:

 • Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb państwowych
 • Współczesne kultury prawne
 • Europejska kultura prawna
 • Profesje prawnicze
 • Obsługa prawna obrotu gospodarczego
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Organizacja i zarządzanie
 • Współczesna myśl organizatorska
 • Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami
 • Prawo subwencyjne
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
 • Kultura organizacji
 • Etyka w biznesie
 • Własność prywatna w doktrynach prawnych
 • Komparatystyka prawnicza
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy biojurysprudencji
 • Podstawy prawa medycznego dla prawników
 • Techniki decyzyjne
 • Technologia informacyjna
 • Administracja elektroniczna
 • Narzędzia informatyczne w biznesie
 • Kształtowanie kompetencji kierowniczych

Konferencje zorganizowane przez Katedrę:

20. VI 2016 „Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform” (we współpracy z Katedrą Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie). Program konferencji dostępny jest w załączniku.

 

 

Publikacje pracowników Katedry od 2014 roku:

Dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw.

 • Sąd Najwyższy 1917-2017. Prezesi, sędziowie, prokuratorzy Sądu Najwyższego, Warszawa 2017, ss. 671;
 • Rys historyczny profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej w Polsce [w:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, VI wydanie uzupełnione, Warszawa 2017, s. 15-28;
 • Pierwsi Prezesi Sądu Najwyższego: V. Wacław Barcikowski (1887-1981), Radca prawny nr 169, 2017, s. 37-39; VI. Jan Wasilkowski (1898-1977), Radca prawny nr 170, 2017, s. 44-45; VII. Zbigniew Resich (1915-1989), Radca prawny nr 171, 2017, s. 44-45;
 • Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, VI wydanie uzupełnione, Warszawa 2017, ss. 622;
 • Opinia dotycząca projektów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych [w:] "Radca prawny. Zeszyty naukowe" nr 3 (8) 2016, s. 191-245 (współautor M.Araszkiewicz, W.Bujko, P.Mijal, Z.Pawlak, M.Sala-Szczypiński, P.Świrski);
 • Nowe uprawnienia radców prawnych i adwokatów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP [w:] "Radca prawny. Zeszyty naukowe", nr 2(7) 2016, s. 29-58;
 • Sądownictwo obywatelskie w Królestwie Polskim z 1915 r. (współautor M. Świstak), "Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik", 2/2016, s. 25-33;
 • Sąd Najwyższy, Sąd Najwyższy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po 1962 r. [w:] System Prawa Karnego Procesowego red. nacz. P. Hofmański, Sądy i inne organy postępowania karnego, t. V, red. nauk. Z. Kwiatkowski, Warszawa 2015, s. 670-690;
 • Polskie sądownictwo powszechne w latach 1917-1988 [w:] System Prawa Karnego Procesowego red. nacz. P. Hofmański, Sądy i inne organy postępowania karnego, t. V, red. nauk. Z. Kwiatkowski, Warszawa 2015, s. 43-154;
 • Zmiany zakresu pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych (1 października 1982 r. - 1 lipca 2015r.) "Radca Prawny. Zeszyty naukowe"nr 3(4)/2015, s. 41-65;
 • Polityczne i prawne uwarunkowania uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym w 1962 r. [w:] "Miscellanea Historico-Juridica", t. XIV, z. 1, 2015, s. 33-56;
 • Zmiany zakresu pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych (1 października 1982 r. – 1 lipca 2015r.) [w:] "Radca Prawny. Zeszyty naukowe", nr 3(4)/2015, s. 41-65;
 • Powszechna historia ustroju, Wybór źródeł, (współautor), Warszawa 2015, s. 135-444;
 • Zbiór przepisów samorządu radców prawnych, (wstęp i redakcja); wyd. 3, Warszawa 2015, ss. 351;
 • Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, V wydanie uzupełnione, Warszawa 2015, ss. 650;
 • Rys historyczny profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej w Polsce [w:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, V wydanie uzupełnione, Warszawa 2015, s. 15-28.
 • Sąd gminny dla mieszkańców Modliborzyc, jako przykład instytucji samorządowej w latach 1876-1915 [w:] Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy, praca zbiorowa pod red. D. Szulca, Lublin-Modliborzyce 2014-2015, s. 457-480;
 • Tradycje polskie i oraz rozwiązania obowiązujące w krajach Unii Europejskiej dotyczące pełnomocników uprawnionych do występowania przed sądami najwyższych instancji, "Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach", nr 3, 2014, s. 20-30;
 • Z dziejów sądownictwa lubelskiego. Historia budynku sądowego przy Krakowskim Przedmieściu 76 w Lublinie, "Krajowa Rada Sądownictwa" 4/2014, s. 31-38;
 • Projekt zmian ustawy o radcach prawnych, ukierunkowany na usprawnienie postępowania dyscyplinarnego w ocenie samorządu radcowskiego (współautor P. Kozłowska-Kalisz), "Radca Prawny" 2014, nr 149, Dodatek naukowy. Prawo, zawód, etyka i świat, s.7D-11D;
 • Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, redakcja, wraz z Z. Władkiem, J. Stelmasiakiem, W. Gogłozą i K. Kukurykiem, 5 tomów:  T.1 Człowiek (ss. 488), T.2 Twórczość (ss. 470), T.3 Biojurysprudencja (ss. 432), T.4 Filozofia (ss. 544), T.5 Prawo (ss. 439),  Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014

 Dr Włodzimierz Gogłoza

 • Nieme bestie. Podmiotowość prawna zwierząt w krzywym zwierciadle średniowiecznego i wczesnonowożytnego procesu sądowego [w:] B. Błońska, D. Woźniakowska-Fajst, W. Klaus, W. Gogłoza, (red.) Sprawiedliwość dla zwierząt - prawne i etyczne spojrzenie na prawa zwierząt, Warszawa: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki 2017, s. 63-78;
 • Anarchistyczne wizje bezpaństwowego ładu społeczno-politycznego średniowiecznej Islandii - zarys krytyki, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" nr 10 (2) 2017, s. 241-261;
 • Hayek, common law i teoria spontanicznego porządku – problemy Hayekowskiej analizy angloamerykańskiej kultury prawnej, "Miscellanea Historico-Iuridica" nr 15 (2) 2016, s. 169-192;
 • From the Constitutional Abolitionism to the Abolition of the Constitution: Lysander Spooner on Freedom, Slavery and the Limits of the Social Compact, "Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas" nr 19 (2) 2016, s. 477-502;
 • Analityczny anarchizm - cele, przedmiot i metody badań empirycznych nad stanami natury [w:] I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Myślenie o polityce i prawie - przedmiot, metoda, perspektywa, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 209-232;
 • Zarządzanie oparte na rynku. Wkład Charlesa G. Kocha w myśl organizatorską, "Konteksty Społeczne" nr 1 (3) 2014, s. 8-17;
 • Jeźdźcy infokalipsy. Zarys historii politycznej kryptografii asymetrycznej do roku 2000 [w:] R. Borysławski, M. Kubisz, A. Bemben, J. Jajszczok, J. Gajda (red.), Kryptohistorie. Ukryte i utajnione narracje w historii, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 169-185
 • Świadczenie pomocy prawnej na Islandii, [w:] A. Bereza (red.), Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich, tom IV, Warszawa: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych 2014, s. 81-101; 
 • Cypherpunks, Wikileaks i widmo kryptograficznej anarchii, [w:], M. Marczewska-Rytko (red.), Haktywizm - cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, s. 203-225;
 • Policentryczny porządek konstytucyjny - zarys historii idei [w:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (red.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2014, s. 345-361;
 • Spór o historyczność sag Islandczyków w perspektywie antropologii prawa, [w:] Z. Władek, A. Bereza, J. Stelmasiak W. Gogłoza, K. Kukuryk (red.), Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, tom V Prawo, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014, s. 64-89;
 • Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, redakcja, wraz z Z. Władkiem, J. Stelmasiakiem, A. Berezą i K. Kukurykiem, 5 tomów:  T.1 Człowiek (ss. 488), T.2 Twórczość (ss. 470), T.3 Biojurysprudencja (ss. 432), T.4 Filozofia (ss. 544), T.5 Prawo (ss. 439),  Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014

Dr Zbigniew Władek

 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Wydanie 2 uzupełnione i uaktualnione, Warszawa: Difin 2016, ss. 258;
 • Wybrane regulacje ustawy o ochronie przyrody z perspektywy testu proporcjonalności ograniczeń prawa własności [w:] Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, redakcja naukowa J. Jaskiernia, K. Spryszak, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 619-637;
 • Samorząd terytorialny w Republice Włoskiej [w:] Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, redakcja naukowa M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 373-385;
 • Aspekt formalny dopuszczalności ustanawiania ograniczeń własności prywatnej [w:] Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje-efektywność, redakcja naukowa J. Jaskiernia, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 536-575;
 • Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, redakcja, wraz z A. Berezą, J. Stelmasiakiem, W. Gogłozą i K. Kukurykiem, 5 tomów:  T.1 Człowiek (ss. 488), T.2 Twórczość (ss. 470), T.3 Biojurysprudencja (ss. 432), T.4 Filozofia (ss. 544), T.5 Prawo (ss. 439),  Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014;
 • Własność prywatna - wielopłaszczyznowy fenomen [w:] Z. Władek, A. Bereza, J. Stelmasiak W. Gogłoza, K. Kukuryk (red.), Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, tom V Prawo, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014, s. 377-384.

Dr Krzysztof Kukuryk

 • Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy, objaśnienia, orzecznictwo, z S. Pilipcem, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, ss. 371;
 • Koncepcja nowej retoryki prawniczej, Zamość: Libropolis 2014, ss. 154;
 • Nowa retoryka prawnicza Chaima Perelmana, [w:] Z. Władek, A. Bereza, J. Stelmasiak W. Gogłoza, K. Kukuryk (red.) Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, tom V Prawo, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014, s. 184-204.
 • Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, redakcja, wraz z Z. Władkiem, J. Stelmasiakiem, A. Berezą i W. Gogłozą, 5 tomów:  T.1 Człowiek (ss. 488), T.2 Twórczość (ss. 470), T.3 Biojurysprudencja (ss. 432), T.4 Filozofia (ss. 544), T.5 Prawo (ss. 439),  Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014

Dr Monika Kępa

 • Rola organów samorządu zawodowego w przestrzeganiu obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, [w:] Samorządy w procesie decentralizacji władzy publicznej, red. M. Chrzanowski, J. Sobczak, Lublin 2017, s. 229-236;
 • Budżet państwa a Wieloletni Plan Finansowy Państwa, [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Warszawa 2014, s. 299- 309;
 • Podatkowe skutki prostytucji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, [w:] Prostytucja, red. M. Mozgawa, Warszawa 2014, s. 321- 346;
 • Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na stosowanie prawa w zakresie podatku od nieruchomości- wybrane zagadnienia, /z: M. Gontarczyk- Skowrońska/, [w:] X lat funkcjonowania dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego w Polsce- wnioski de lege lata i de lege ferenda, red. J. Czerw, A. Żywicka, Lublin 2014, s. 91- 107

Dr Sebastian Kidyba

 • Powstanie spółki (z o.o.) [w:] Meritum Prawo Spółek, red. nauk. Andrzej Kidyba, Warszawa: Wolters Kluwer, 2014, s. 808-834;
 • Powstanie spółki (z o.o.). [w]: Meritum Prawo Spółek, red. nauk. Andrzej Kidyba, Warszawa: Wolters Kluwer, 2016, s. 877-905;
 • Odpowiedzialność w spółce (spółka akcyjna), [w:] Meritum Prawo Spółek, red. nauk. Andrzej Kidyba, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 1787-1815

Dr Marzena Świstak

 • Pełnomocnictwo substytucyjne a upoważnienie aplikanta do zastępowania radcy prawnego i adwokata – wybrane zagadnienia. Stan obecny i postulaty de lege ferenda, [w:] J. Sobczak (red.), Samorząd a prawo do sądu, Lublin 2016, s. 125-144;
 • Sądownictwo obywatelskie w Królestwie Polskim z 1915 r. (współautor A. Bereza), "Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik", 2/2016, s. 25-33;
 • Legal Nature of Resolutions issued by the Bodies of the Self - Government of Legal Advisors - EU Perspective, [w:] The International Academic Forum 2015, Nagoya, Aichi, Japan 2015, s. 33-38;
 • System pomocy prawnej w Belgii [w:] A. Bereza (red.), Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich, tom IV, Warszawa: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych 2014, s. 11-53;
 • Kontrola legalności uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych w świetle kompetencji nadzorczych Ministra Sprawiedliwości - wybrane zagadnienia [w:] "Radca Prawny" 1 (2014), s. 95-114;
 • Kilka uwag o prawnych formach działania organów samorządu zawodowego radców prawnych w świetle konstytucyjnego systemu źródeł prawa [w:] M. Chrzanowski, J. Nowak, W. Orłowski (red.), Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia, Lublin 2015, s. 207-223;