Kandydaci na studia doktoranckie

UCHWAŁA Nr XXIV – 6.4/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie określa zasady przyjmowania kandydatów na studia doktoranckie.

O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu Diamentowy Grant, o którym mowa w art. 187a ust. 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest założenie przez niego osobistego konta i wybór kierunku studiów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK. IRK funkcjonuje pod adresem: irk.umcs.lublin.pl. Kandydaci korzystają z dostępu do IRK we własnym zakresie.

Kandydat na studia doktoranckie posiadający kwalifikacje drugiego stopnia składa:

  1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu IRK;
  2. zwięzły opis zawierający informacje o ukończonych studiach wyższych kończących się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia, o temacie i rezultatach pracy dyplomowej, o zainteresowaniach naukowych w zakresie wybranej dyscypliny i specjalności naukowej;
  3. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczającą uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu);
  4. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczającą uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku gdy zasady rekrutacji określone w załączniku nr 1 odnoszą się do średniej ocen uzyskanej na tym etapie kształcenia;
  5. poświadczoną przez UMCS kopię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu;
  6. aktualną fotografią, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;
  7. inne dokumenty wskazane w załączniku nr 1, w szczególności np.: opis proponowanego projektu badawczego.

Kandydat na studia doktoranckie będący beneficjentem programu Diamentowy Grant, a nieposiadający kwalifikacji drugiego stopnia, składa zaświadczenie o uczestnictwie w programie Diamentowy Grant wraz z opisem prowadzonych badań, kopię dyplomu poświadczającą uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wraz z suplementem (w przypadku absolwentów studiów I stopnia) lub zaświadczenie o ukończeniu III roku studiów (w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich) oraz dokumenty wymienione powyżej w punktach: 1, 6-7.

Do wymienionych dokumentów kandydat może dołączyć wykaz własnych publikacji i opinię nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, w ramach której przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne o predyspozycjach do pracy naukowej.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do wprowadzenia elektronicznej wersji fotografii na osobiste konto w systemie IRK, oraz do wniesienia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Zasady przyjmowania na studia doktoranckie osób niebędących obywatelami polskimi określa załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3.

Limit przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/18.

Zasady przyjęć na rok akademicki 2017/2018

WYKAZ KIERUNKÓW I KIEROWNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

Kierownicy studiów doktoranckich

Wydział Biologii i Biotechnologii

Biologia
prof. dr hab. Bernard Staniec
Zakład Zoologii
tel. (81) 537 50 31
bernard.staniec@poczta.umcs.lublin.pl
Biotechnologia
prof. dr hab. Bernard Staniec
Zakład Zoologii
tel. (81) 537 50 31
bernard.staniec@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Chemii

Chemia
dr hab. Anna Zdziennicka, prof. nadzw. UMCS
Zakład Zjawisk Międzyfazowych
anna.zdziennicka@umcs.lublin.pl 

Wydział Ekonomiczny

 

Ekonomia
prof. dr hab. Maciej Bałtowski
Katedra Teorii i Historii Ekonomii
tel. (81) 537 53 85
maciej.baltowski@poczta.umcs.lublin.pl
Nauki o zarządzaniu
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą

Wydział Filozofii i Socjologii

Filozofia
prof. dr hab. Lesław Hostyński
Zakład Etyki
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl
Nauki o poznaniu i komunikacji
prof. dr hab. Lesław Hostyński
Zakład Etyki
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl
Socjologia
prof. dr hab. Lesław Hostyński
Zakład Etyki
tel. (81) 537 2819
leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl

Wydział Humanistyczny

dr hab. Adam Głaz, prof. nadzw. UMCS
Instytut Anglistyki
tel. (81) 537 26 21
adam.glaz@poczta.umcs.lublin.pl
Historia
dr hab. Dariusz Szewczuk
Instytut Historii
tel. (81) 537 52 83
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (dla mgr filologii polskiej)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz
Instytut Filologii Polskiej
tel. 602 730 182
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (dla mgr neofilologii)
dr hab. Jarosław Krajka
Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
tel. (81) 533 88 92
jarek.krajka@poczta.umcs.lublin.pl
Kulturoznawstwo
dr hab. Andrzej Trzciński, prof. nadzw. UMCS
Instytut Kulturoznawstwa
tel. (81) 537 53 96
a.trzcinski@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

dr hab. Bożena Jasińska, prof. nadzw. UMCS
Zakład Metod Jądrowych
bozena.jasinska@poczta.umcs.lublin.pl
Matematyka
prof. dr hab. Stanisław Prus
Zakład Analizy Funkcjonalnej
tel. (81) 537 61 65
stanislaw.prus@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Geografia
dr hab. Marek Nowosad, prof. nadzw. UMCS
Zakład Meteorologii i Klimatologii
tel. (81) 537 68 17
marek.nowosad@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika
dr hab. Katarzyna Klimkowska
Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki
tel. (81) 537 63 07
katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl
Psychologia
dr hab. Katarzyna Klimkowska
Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki
tel. (81) 537 63 07
katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Politologii

Nauki o mediach
dr hab. Ewa Nowak
Zakład Dziennikarstwa
Nauki o polityce
prof. dr hab. Krystyna Trembicka
Zakład Myśli Politycznej
krystyna.trembicka@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Prawa i Administracji

Prawo
prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk
Katedra Prawa Rzymskiego
tel. (81) 537 54 35

Zespół ds. studiów doktoranckich

mgr Tomasz Góźdź
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1111A, 20-031 Lublin
tel. +48 (81) 537 52 88
studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl