Trzecia edycja "Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską"

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji "Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską" z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, w dniach 19-21 czerwca 2018, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Litewski 3, sala Rady Wydziału (s. 115).

 

Wykładowcy

Dr Maria Laura Tagina – politolog, wykładowca Uniwersytetu Narodowego San Martín (Argentyna) i Uniwersytetu Salamanki (Hiszpania). Członek Komitetu Recenzentów „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu zachowań wyborczych w państwach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny. Autorka artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Redaktor naukowa monografii: América Latina: política y elecciones del Bicentenario, 2009-2010 (2011),  Elecciones y política en América Latina, 2009-2011 (2013), Elecciones y cambio de élites en América Latina, 2014-2015 (2016).

Prezentacja książki:  Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo (2018)

Wykłady: El voto desde el exterior de los emigrados latinoamericanos. Opinión pública y comportamiento electoral en Argentina.

Dr hab. Katarzyna Krzywicka - prof. nadzw. w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Politolog, latynoamerykanistka i religioznawca. Założycielka i redaktor naczelna czasopisma „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu systemów politycznych państw latynoamerykańskich i stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej. Autorka monografii naukowych: Ameryka Łacińska u progu XXI wieku. Studia i szkice (2009), El continente en cambio. Ensayos para un debate sobre América Latina (2009), América Latina y el Caribe. Estudios Políticos (2002), Kuba w środowisku międzynarodowym (1998) i redaktor naukowa monografii: Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie (1999), Christian Democracy in the Modern World (2000), Oblicza Ameryki Łacińskiej (2010), Bicentenario de la Independencia de América Latina. Cambios y realidades (2012),  Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności (2012), Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy - wyzwania – implikacje (2014), Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej - Transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas en América Latina (2016), Política y religión en América Latina (2017).

Wykład: Pięciolecie czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” – jakość – widoczność - oddziaływanie. 

Mgr Maria Ochab – latynoamerykanistka i filolog, tłumaczka, doktorantka w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Redaktor językowa czasopisma „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu kultury w stosunkach międzynarodowych, dyplomacji kulturalnej, polityki i kultury w Ameryce Łacińskiej, działalności organizacji pozarządowych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Ameryce Łacińskiej, współpracy Unii Europejskiej z państwami Ameryki Łacińskiej. Autorka artykułów naukowych publikowanych w języku polskim i hiszpańskim.

Wykład: Europejska Służba Działań Zewnętrznych w Ameryce Łacińskiej.

Dr Marta Osuchowska – prawnik i latynoamerykanistka, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek nadzwyczajny Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Autorka współpracująca z czasopismem „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu orzecznictwa sądów oraz organów krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony prawa do wolności religijnej, reżimu prawnego związków wyznaniowych, osobowości prawnej wspólnot religijnych, konkordatów latynoamerykańskich, sprzeciwu sumienia. Autorka wielu artykułów naukowych oraz współredaktor naukowa książki Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych (2017).

Wykład: Czynnik religijny w konstytucjach prowincjalnych Argentyny.

Dr Grzegorz Gil – politolog, adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Redaktor tematyczny czasopisma „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na  analizie budowania państwa (state-building), budowania narodu (nation-building), semantyce państw dysfunkcjonalnych, reżimie użycia siły, terroryzmie, kulturze i polityce w Azji Wschodniej, Rogu Afryki. Autor wielu artykułów naukowych oraz monografii Upadanie państwa w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie (2015).

Wykład:  Dysfunkcjonalność państwa w Ameryce Łacińskiej - konteksty i podejścia analityczne.

Dr Piotr Łaciński – politolog i latynoamerykanista, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas w Warszawie. Zastępca Dyrektora Ośrodka Badań nad Ameryką Łacińską i Karaibami Collegium Civitas (OBALiK CC). Redaktor tematyczny i członek Komitetu Recenzentów czasopisma „Anuario Latinoamericano”.  Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu najnowszej historii politycznej, systemów politycznych państw latynoamerykańskich i stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej. Autor i redaktor naukowy wielu publikacji, m.in. monografii Peru między populizmem i liberalizmem (2006), Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich (2013), Normalization of US-Cuban Relations: Obama Doctrine and International Security in the Western Hemisphere (2015).

Wykład: Ekwador dziesięć lat po uchwaleniu najnowszej konstytucji (correism w praktyce)

Dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. nadzw., teolog i latynoamerykanista. Wykłada w Katedrze Religiologii i Misjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Członek Komitetu Recenzentów „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu metody dostrzec-ocenić-działać oraz myśli Paulo Freire. Autor artykułów w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i portugalskim oraz monografii naukowych: Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła (2002), Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej (2013).

Wykład: O nowy porządek konstytucyjny” – Kościół katolicki wobec konstytuanty w Brazylii (1987-1988).

Dr Paweł Trefler  - politolog i latynoamerykanista.  Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Wykłada w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii oraz w Instytucie Socjologii PWSW. Sekretarz redakcji i członek Komitetu Recenzentów czasopisma „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunków cywilno-wojskowych w Ameryce Łacińskiej. Autor monografii Siły zbrojne w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia i Współczesność (2014). Współredaktor książek: Polska i Ukraina w dobie transformacji. Współpraca transgraniczna, innowacje, edukacja i rozwój społeczno-gospodarczy (2006), Ochrona praw człowieka w perspektywie regionalnej (2011), Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej (2016).

Wykład: Wybrane aspekty zjawiska bezkarności w Meksyku.

 Wydarzenie towarzyszące: 8  czerwca – 8 lipca 2018

Wystawa fotografii

Ameryka Łacińska w XXI wieku. Polityka – Kultura – Społeczeństwo.

Autorki zdjęć: Katarzyna Krzywicka, Maria Ochab, Magdalena Wątróbka.

 

PROGRAM

19 czerwca (wtorek), godz. 15.00-19.00, sala Rady Wydziału (s. 115).

15.00 – Inauguracja trzeciej edycji Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską.
15.30-17.15  Spotkanie z dr Marią Laurą Tagina (Uniwersytet Narodowy San Martín, Argentyna).
Prezentacja książki: Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo.
Wykład: Opinión pública y comportamiento electoral en Argentina / El voto desde el exterior de los emigrados latinoamericanos.
17.30-19.00 -  Spotkanie z dr Piotrem Łacińskim (Collegium Civitas).
Wykład: Ekwador dziesięć lat po uchwaleniu nowej konstytucji (correism w praktyce).

20 czerwca (środa), godz. 10.00-12.30, sala Rady Wydziału (s.115).

10.00-11.15 Spotkanie z dr Grzegorzem Gilem (UMCS).
Wykład:  Dysfunkcjonalność państwa w Ameryce Łacińskiej - konteksty i podejścia analityczne.
11.15-12.30  Spotkanie z dr Pawłem Treflerem (PWSW).
Wykład: Wybrane aspekty zjawiska bezkarności w Meksyku.
16.00 – Warsztaty dla doktorantów i członków Koła Latynoamerykanistów UMCS – prowadzenie dr María Laura Tagina (Uniwersytet Narodowy San Martín, Argentyna).

21 czerwca (czwartek), godz. 11.00-15.00, sala Rady Wydziału (s. 115).

11.00-12.00 Spotkanie z mgr Marią Ochab (UMCS).
Wykład: Europejska Służba Działań Zewnętrznych w Ameryce Łacińskiej.
12.00 – 13.00 Spotkanie z dr hab. Andrzejem Pietrzakiem, prof. nadzw. (KUL).
Wykład:  O nowy porządek konstytucyjny – Kościół katolicki wobec konstytuanty w Brazylii (1987-1988).
13.00 – 14.00 Spotkanie z dr Martą Osuchowską (UKSW, Warszawa).
Wykład: Czynnik religijny w konstytucjach prowincjalnych Argentyny.
14.00 – 15.00 Spotkanie z dr hab. Katarzyną Krzywicką, prof. nadzw. (UMCS).
Wykład: Pięciolecie czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” – jakość – widoczność - oddziaływanie.

15.00 – Uroczyste zakończenie trzeciej edycji “Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską”.       

Załączniki

    Data dodania
    15 maja 2018