Konferencja: Obcy w opiniach elit od czasów starożytnych do końca XX wieku

Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych
Instytutu Historii UMCS w Lublinie
serdecznie zaprasza
na obrady konferencji naukowej

"Obcy w opiniach elit:
od czasów starożytnych do końca XX wieku"

25-26 września 2017 r.
Wydział Humanistyczny UMCS
Lublin, pl. Marii Curie-Sklodowskiej 4a

Celem konferencji jest prześledzenie stosunku szeroko pojmowanych elit (politycznych, intelektualnych, artystycznych, religijnych itp.) do przedstawicieli odmiennego etnosu. Ramy chronologiczne zostały zakreślone bardzo szeroko, obejmują okres od starożytności po koniec XX stulecia. Szczególny nacisk zostanie położony na wyjaśnienie przyczyn wygłaszania takich a nie innych opinii, rolę elit w kreowaniu, upowszechnianiu bądź zwalczaniu stereotypów czy wpływ ich poglądów na rozwiązania i działania przedsiębrane wobec mniejszości etnicznych w różnych częściach Europy. Nie mniej ważne będzie również podsumowanie dotychczasowego stanu badań oraz wskazanie potencjalnie nowych pól badawczych.


    Data dodania
    15 listopada 2016